Sammenfatning

Formålet med denne publikation er, at give brugere mulighed for at benytte de data og analyseresultater, samt de input-output tabeller, som foreligger vedrørende det produktionsbaserede nationalregnskab.

 

Hvad er input-output tabellen

Et input-output tabel indeholder på detaljeret niveau oplysninger om samfundets produktionsstruktur og anvendelse af varer og tjenester. Tabellen kan således opfattes som en yderligere specifikation af nationalregnskabets tre hovedkonti for henholdsvis varer og tjenester, produktion og indkomstdannelse.

 

Af input-output tabellen er det muligt at se, hvorledes de enkelte erhverv modtager varer og tjenester fra andre erhverv samt ved import. Det er endvidere muligt at se, hvordan de endelige anvendelser, som konsum og investeringer, modtager leverancer fra erhvervene samt ved import.

 

I oversigt 1 er der vist et sammendrag af input-output tabellen for årene 2011 til 2018. Her fremgår det, at den samlede tilgang i 2018 var på 41.032 mio. kr. Erhvervenes produktion udgjorde 31.515 mio. kr., mens produktskatter minus subsidier udgjorde 771 mio. kr. Derudover er der blevet importeret varer og tjenester til en værdi på 8.745 mio. kr. Under input fremgår det, at anvendelsen af tilgang af varer og tjenester fordeler sig på forbrug i produktionen samt på de endelige anvendelser, herunder eksport.

 

Oversigt 1. Input-output i løbende priser

 

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

 

                                                           Input i mio. kr.                                                          

Grønlandsk produceret Input i produktion  ....

24.831

25.934

25.830

26.626

27.776

29.915

30.949

31.515

Produktskatter minus -subsidier .............

418

491

443

545

501

632

638

771

Import af varer og tjenester ................

13.338

9.594

8.778

7.755

7.654

8.214

8.193

8.745

Tilgang i alt ...........................

38.587

36.019

35.050

34.925

35.931

38.761

39.780

41.032

 

                                                          Output i mio. kr.                                                         

Forbrug i produktion .....................

10.837

11.308

11.193

11.219

11.463

12.324

12.758

12.991

Privat forbrugsudgift .....................

6.320

6.425

6.418

6.652

6.677

6.828

6.928

6.943

Offentlig forbrugsudgift ...................

6.729

6.920

7.216

7.312

7.432

7.717

7.986

8.325

Bruttoinvesteringer ......................

9.225

5.695

4.538

3.605

4.040

4.464

4.446

4.195

Eksport af varer og tjenester ...............

5.476

5.670

5.685

6.137

6.319

7.429

7.662

8.578

Anvendelse i alt .......................

38.587

36.019

35.050

34.925

35.931

38.761

39.780

41.032

 

Forsyningsbalance

Forsyningsbalancen viser, at værdien af alle de varer og tjenester, som tilgår økonomien er lig med værdien af alle de varer og tjenester, der bliver anvendt i økonomien. Tilgangen består af den værditilvækst, der skabes i produktionen i Grønland (BNP), samt importen fra udlandet. Den samlede tilgang fordeles på anvendelsen, som består af forbrug (privat og offentlig), investeringer og eksport.

 

Som det fremgår i figur 1 var tilgangen af varer og tjenester til økonomien i 2018 på 28.042 mio. kr., heraf grønlandsk værditilvækst igennem produktion (BNP) 19.296 mio. kr. og Import af varer og tjenester fra udlandet 8.745 mio. kr. Anvendelsen summer til tilgangen og fordeles på Privat forbrug 6.943 mio. kr., Offentlig forbrug 8.325 mio. kr., Investeringer 4.195 mio. kr. og Eksport af varer og tjenester på 8.578 mio. kr.

 

Figur 1. Forsyningsbalancen i løbende priser, mio. kr.

 

16 års input-output tabeller

Med denne udgivelse, findes der nu input-output tabeller for Grønland for perioden 2003 til 2018. Disse findes i 3 prisopgørelser, løbende priser, faste priser samt foregåendes års priser. For teknisk beskrivelse af det forskellige opgørelser, henvises til årspublikationen ”Produktionsbaseret nationalregnskab 2006-2015” som kan findes i Grønlands Statistiks hjemmeside: www.stat.gl.

 

Løbende priser

I denne udgivelse er talberegningerne udelukkende behandlet i løbende priser af praktiske årsager.

 

Tabellerne findes i statistikbanken

Det er i denne publikation af praktiske hensyn valgt at vise tabeller med brancheopdeling på 11*11 erhverv. Tabellerne foreligger dog i en version med 34*34 erhverv i Grønlands Statistiks statistikbank. Erhvervsgrupperingen og aggregeringen fra 34 til 11 erhverv er vist bagerst i publikationen.

 

I publikationen er det også muligt at se beregninger af multiplikatorer, som er simple økonomiske konsekvensberegninger på baggrund af input-output tabellen. Multiplikatorerne viser de direkte og indirekte import- og beskæftigelseseffekter, når efterspørgslen øges med én enhed.