Økonomisk vækst på 3,2 pct. i 2018

Grønlands økonomi voksede med 3,2 pct. i 2018. I perioden 2012-2017 var væksten i BNP gennemsnitligt på 1,2 pct., dog med betydelige udsving fra år til år, jf. nedenstående figur.

 

Figur 1. Bruttonationalprodukt, årlig realvækst

 

Forbrugsdrevet vækst

Den indenlandske efterspørgsel var den væsentligste drivkraft bag den økonomiske vækst i 2018, hvor især det offentlige forbrug og faste bruttoinvesteringer har været i fremgang. Det private forbrug har været svagt stigende, dog ikke i samme takt som det offentlige forbrug.

 

I oversigt 1 ses udviklingen af BNP i løbende priser samt kædede værdier, som er målet for realvæksten. I kædede værdier steg BNP pr. indbygger til 278,1 t.kr. i 2018 fra 269,5 t.kr. Det er en stigning på 3,2 pct.

 

Oversigt 1. Udvikling af BNP og BNP pr. indbygger

 

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017*

2018*

 

Løbende priser

BNP, mio. kr. ..............  

13.563

14.078

14.412

15.116

15.080

15.951

16.814

18.224

18.664

19.270

Pr. indbygger, i 1.000 kr. .....

241,4

249,4

254,6

266,4

267,5

283,4

298,7

326,3

334,1

344,9

Indeks, 2010=100 ..........

96,3

100,0

102,4

107,4

107,1

113,3

119,4

129,4

132,6

136,9

Årlig vækst i BNP ...........

6,5

3,8

2,4

4,9

-0,2

5,8

5,4

8,4

2,4

3,2

 

2010-priser, kædede værdier

BNP, mio. kr. ..............  

13.838

14.078

14.008

14.203

14.019

14.679

14.312

14.983

15.053

15.537

Pr. indbygger, i 1.000 kr. .....

246,3

249,4

247,4

250,3

248,7

260,8

254,3

268,3

269,5

278,1

Indeks, 2010=100 ..........

98,3

100,0

99,5

100,9

99,6

104,3

101,7

106,4

106,9

110,4

Årlig vækst i BNP ...........

0,9

1,7

-0,5

1,4

-1,3

4,7

-2,5

4,7

0,5

3,2

 


Nationalregnskabet er opgjort efter FN’s internationale retningslinjer, hvilket gør det muligt, at sammenligne den grønlandske økonomi med andre lande, der følger samme retningslinjer. I figur 2 sammenlignes den økonomiske vækst i Grønland med væksten i de øvrige nordiske lande samt den gennemsnitlige vækst i OECD-landene.

 

Af figur 2 fremgår, at den reale økonomiske udvikling i Grønland, Norge og Finland har været svingende gennem perioden, mens væksten i de øvrige lande har været stabil.

 

Figur 2. Real vækst i BNP i Grønland og udvalgte lande 2014-2018

Kilde: OECD.org

 

Kort om nationalregnskabet

Det produktionsbaserede nationalregnskab giver overblik over samfundsøkonomien. Statistikken viser samspillet mellem erhverv, husholdninger og udenrigsøkonomien. Der holdes således et regnskab over tilgangen af varer og tjenester og deres anvendelse. Dette er Grønlands Statistiks 9. udgivelse af nationalregnskabet med tidsserier.

 

Nationalregnskabstallene for 2016 er nu afstemt og kan derfor betegnes for at være endelige tal. De nye beregninger har medført en justering af BNP. Bearbejdning af endelige tal for 2016 danner grundlag for nye fremskrivninger af de foreløbige BNP opgørelser i årene 2017-2018.