Formålet med denne publikation er, at give brugere mulighed for at benytte de data og analyseresultater, samt de input-output tabeller, som nu foreligger vedrørende det produktionsbaserede nationalregnskab.

 

Hvad er
input-output
tabellen

En input-output tabel indeholder på detaljeret niveau oplysninger om samfundets produktionsstruktur og anvendelse af varer og tjenester. Tabellen kan således opfattes som en yderligere specifikation af nationalregnskabets tre hovedkonti for henholdsvis varer og tjenester, produktion og indkomstdannelse.

 

Af input-output tabellen er det muligt at se, hvorledes de enkelte erhverv modtager varer og tjenester fra andre erhverv samt ved import. Det er endvidere muligt at se, hvordan de endelige anvendelser, som konsum og investeringer, modtager leverancer fra erhvervene samt ved import.

 

I oversigt 1 er der vist et sammendrag af input-output tabellen. Her fremgår det, at den samlede tilgang i 2005 var på 24.907 mio. kr. Erhvervenes produktion udgjorde 18.026 mio. kr., mens produktskatter minus subsidier udgjorde 345 mio. kr. Derudover er der blevet importeret varer og tjenester til en værdi på 6.536 mio. kr. Under input fremgår det, at anvendelsen af tilgang af varer og tjenester fordeler sig på forbrug i produktionen samt på de endelige anvendelser, herunder eksport.

 

Oversigt 1.

Input-output 2005

Input

Mio. kr.

 

Output

Mio. kr.

Grønlandsk produceret Input i produktion

18.026

 

Forbrug i produktion

8.475

Produktskatter minus –subsidier

345

 

Privat forbrugsudgift

5.183

Import af varer og tjenester

6.536

 

Offentlig forbrugsudgift

5.224

 

 

 

Bruttoinvesteringer

2.378

 

 

 

Eksport af varer og tjenester

3.647

Tilgang i alt

24.907

 

Anvendelse i alt

24.907

 

I publikationen er det også muligt at se beregninger af multiplikatorer, som er simple økonomiske konsekvensberegninger på baggrund af input-output tabellen. Multiplikatorerne viser de direkte og indirekte import- og beskæftigelseseffekter, når efterspørgslen øges med én enhed.