Anmeldelser

Antal anmeldelser fordeler sig således på de udvalgte grupperinger i loven, som der arbejdes med i denne publikation. I 2019 var der 3.556 anmeldelser under kriminalloven, 937 under færdselsloven og 659 under særlove. Det er i alt 5.152 anmeldelser og en stigning på 17,4 pct. i forhold til året før.

 

Figur 1. Antal anmeldelser fordelt på kriminallov, færdselslov og særlove, 2015-2019

Kilde: Grønlands Statistik – se tal i statistikbanken http://bank.stat.gl/KRDAN

 

 

Overtrædelser af kriminallov

Anmeldte overtrædelser af kriminalloven indbefatter alle overtrædelser af kriminalloven, som er anmeldt til politiet. Kriminallovens kapitler er i kriminalstatistikken kategoriseret i fire hovedgrupper: forbrydelser mod offentlig myndighed, sædelighedsforbrydelser, forbrydelser mod liv og legeme samt formueforbrydelser, jf. bilag 1.

 

Tabel 1. Antal anmeldelser under kriminallovens fire hovedgrupper, 2015-2019

 

2015

2016

2017

2018

2019

I alt ................................  

3.971

4.360

3.642

2.922

3.556

Forbrydelser mod offentlig myndighed ......

149

168

139

144

157

Sædelighedsforbrydelser ................

204

392

381

420

529

Forbrydelser mod liv og legeme ...........

886

983

950

754

1.021

Formueforbrydelser ....................

2.632

2,817

2.172

1.604

1.849

Kilde: Grønlands Statistik – se tal i statistikbanken http://bank.stat.gl/KRDAN

 

Figur 2. Anmeldelser procentvis fordelt på kategorier af overtrædelsens art

Kilde: Grønlands Statistik – se tal i statistikbanken http://bank.stat.gl/KRDAN

 

 

Forbrydelser mod offentlig myndighed

Forbrydelser mod offentlig myndighed udgør de færreste anmeldelser under kriminalloven.

 

Tabel 2. Anmeldelser af forbrydelser mod offentlig myndighed, 2015-2019

 

2015

2016

2017

2018

2019

Forbrydelser mod offentlig myndighed i alt ..............

149

168

139

144

157

Vold mod offentlig tjenestemand .......................

73

89

64

75

94

Ulovlig alarmering ...................................

22

24

12

18

14

Falsk forklaring el. anklage ............................

13

15

11

11

10

Pengefalskneri .....................................

7

8

3

2

5

Dokumentfalskneri ..................................

7

8

14

11

7

Brandstiftelse ......................................

15

15

22

17

18

Øvrig forbrydelse mod offentlig myndighed ................

12

9

10

10

9

Kilde: Grønlands Statistik – se tal i statistikbanken http://bank.stat.gl/KRDAN           

 

I 2019 er der pr. 1.000 indbyggere over 15 år anmeldt 4 tilfælde af Forbrydelser mod offentlig myndighed, hvoraf Vold mod offentlig tjenestemand udgør 2 anmeldelser pr. 1.000 indbyggere over 15 år. Dette svarer til 60 pct. af overtrædelserne under denne kategori.

 

 

Sædelighedsforbrydelser

De hyppigste anmeldelser for sædelighedsforbrydelser sker under gerningskoderne for voldtægt mv. (voldtægt og samleje ved ulovlig tvang) og blufærdighedskrænkelse. Dette ses i tabel 3.

 

Tabel 3. Anmeldelser af sædelighedsforbrydelser fordelt på overtrædelsens art, 2015-2019

 

2015

2016

2017

2018

2019

I alt ..............................  

304

392

381

420

529

Voldtægt mv. .......................

141

151

128

155

197

Kønsligt forhold til barn (under 15 år) .....

35

82

69

75

81

Blufærdighedskrænkelse ..............

110

142

168

166

209

Øvrige sædelighedsforbrydelser .........

18

17

16

24

42

Kilde: Grønlands Statistik – se tal i statistikbanken http://bank.stat.gl/KRDAN

 

I 2019 er der pr. 1.000 indbyggere anmeldt 12 tilfælde af sædelighedsforbrydelser, hvoraf voldtægt mv. (voldtægt og samleje ved ulovlig tvang) udgør 5 anmeldelser pr. 1.000 indbyggere.

 

 

Forbrydelser mod liv og legeme

I tabel 4 ses at anmeldelser for vold mod privatpersoner er den hyppigst forekommende anmeldelse indenfor for denne kategori.

 

Tabel 4. Anmeldelser af forbrydelser mod liv og legeme fordelt på overtrædelsens art, 2015-2019

 

2015

2016

2017

2018

2019

Forbrydelser mod liv og legeme i alt ....

886

983

950

754

1.021

Manddrab .........................

4

3

6

4

6

Forsøg på manddrab .................

12

13

15

15

7

Vold mod privat person ...............

634

738

697

568

798

Ulovlig tvang og frihedsberøvelse ........

23

13

17

5

4

Husfredskrænkelser ..................

34

36

36

24

40

Trusler på livet ......................

172

133

158

111

148

Øvrige forbrydelser mod liv og legeme ....

7

14

21

27

18

Kilde: Grønlands Statistik – se tal i statistikbanken http://bank.stat.gl/KRDAN

 

I 2019 er der pr. 1.000 indbyggere over 15 år anmeldt 23,4 tilfælde af forbrydelser mod liv og legeme, hvoraf manddrab udgør 0,1 anmeldelser og forsøg på manddrab udgør 0,2 anmeldelser pr. 1.000 indbyggere over 15 år.

 

 

Formueforbrydelser

Formueforbrydelser udgør 36 pct. af alle anmeldelser i 2019, og 52 pct. af anmeldelser under kriminalloven. Størstedelen af formueforbrydelserne er berigelsesforbrydelser, hvilket vil sige indbrud, tyveri, butikstyveri og brugstyveri af f.eks. bil eller båd.

 

Hærværk er også grupperet under formueforbrydelser og udgør 28 pct. af anmeldte formueforbrydelser og 11 pct. af alle anmeldelser under kriminalloven.

 

Tabel 5. Anmeldelser af formueforbrydelser, 2015-2019

 

2015

2016

2017

2018

2019

Formueforbrydelser i alt ................

2.632

2.817

2.172

1.604

1.849

Indbrud i forretninger og virksomheder ......

250

269

174

129

179

Indbrud i offentlige institutioner ............

171

185

140

91

99

Indbrud hos private .....................

82

134

76

48

51

Tyveri fra personbil .....................

42

46

22

16

22

Tyveri fra båd .........................

117

149

120

79

88

Butikstyveri ...........................

598

544

356

222

233

Røveri ...............................

25

25

25

22

22

Øvrige tyverier, herunder selvtægt ..........

474

445

337

275

365

Ulovlig omgang med hittegods ............

9

14

9

6

11

Bedrageri herunder databedrageri .........

115

225

206

202

154

Underslæb, mandatsvig, skyldnersvig, åger ...

31

20

22

27

68

Hæleri ...............................

49

57

19

17

19

Hærværk .............................

526

545

518

355

534

Brugstyveri ...........................

142

159

148

115

104

Kilde: Grønlands Statistik – se tal i statistikbanken http://bank.stat.gl/KRDAN

 

I 2019 er der pr. 1.000 indbyggere anmeldt 42 tilfælde af formueforbrydelser, hvoraf butikstyveri udgør 5 anmeldelser pr. 1.000 indbyggere, og hærværk udgør 12 anmeldelser pr. 1.000 indbyggere.

 

 

Overtrædelser af særlove

Særlovene indbefatter en række enkeltstående love, som oftest vedrører specifikke områder. Særlovgivningen omhandler forskellige områder som f.eks. ordensbekendtgørelsen, hvor politiet sikrer orden og ro på offentlige steder (Politivedtægten), lov om euforiserende stoffer, våbenloven, miljøloven med videre.

 

Anmeldelser af lovovertrædelser på særlove føres oftest af myndighederne, der varetager kontroller, der påvirker de forskellige områder. Derfor er statistikken om anmeldelser under særlovene også påvirket af hvilke indsatser, der drives i de forskellige myndigheder. Der er tale om myndigheder som Toldvæsenet og hashkontroller, Arktisk Kommando og fiskerikontroller, Arbejdstilsynet og deres besøg på arbejdspladser.

 

Færdselsloven hører under særlovgivningen, men da antallet af overtrædelser af færdselsloven er på niveau med antallet af overtrædelser af særlove i øvrigt, er antallet af registrerede overtrædelser af færdselslov præsenteret i et afsnit for sig.

 

Tabel 6. Anmeldelser af øvrige særlove fordelt på overtrædelsens art, 2015-2019

 

2015

2016

2017

2018

2019

I alt ...................................  

781

818

855

720

659

Lov om euforiserende stoffer ................

486

535

538

466

372

Brandlovgivningen ........................

23

16

13

22

18

Politivedtægten ..........................

92

99

101

102

90

Øvrige kriminalretslige særlove ...............

26

32

44

27

33

Love vedr. dyr og jagt, herunder dyrplageri .....

61

73

58

41

68

Love vedr. arbejde, transport mv. ............

38

21

27

22

38

Love vedr. spil, bevilling og næring ...........

25

17

25

25

20

Øvrig særlovgivning .......................

30

25

49

15

20

Kilde: Grønlands Statistik – se tal i statistikbanken http://bank.stat.gl/KRDAN

 

Af tabel 6 fremgår det, at Loven om euforiserende stoffer udgør 56 pct. af de anmeldte overtrædelser af særlovgivningen i 2019.

 

 

Overtrædelser af færdselsloven

De fleste overtrædelser af færdselsloven anmeldes ikke, men indberettes af politiet selv. Derfor er antallet af registreringer på overtrædelser af færdselsloven også afhængigt af politiets egen indsats, hvor de nogle år har fokus på området, og andre år ikke. Nedenstående tabel betegnes derfor ikke som anmeldelser af færdselsloven, men som registreringer af overtrædelser af færdselsloven.

 

Tabel 7. Registrerede overtrædelser af færdselsloven, 2015-2019

 

2015

2016

2017

2018

2019

I alt ...................................  

889

893

986

749

937

Færdselsuheld ..........................

96

124

102

78

119

Færdselsuheld med spiritus el. medicin ........

23

17

19

32

38

Spiritus el. medicin påvirket kørsel ............

107

127

167

151

146

Kørsel uden førerret ......................

124

109

152

104

133

Forpligtelser ved færdselsuheld ..............

27

30

32

20

21

Overtrådt hastighedsbestemmelse ...........

24

41

47

17

43

Sikkerhedssele/sikkerhedsudstyr ej anvendt ....

108

40

62

29

70

Benyttet håndholdt mobiltelefon under kørsel ...

117

84

61

33

65

Øvrige overtrædelser af færdselsloven .........

263

321

344

282

302

Kilde: Grønlands Statistik – se tal i statistikbanken http://bank.stat.gl/KRDAN

 

 

Sigtelsesprocent

I hvilket omfang politiet rejser sigtelser mod én eller flere personer varierer efter overtrædelsens art.

 

Ses der overordnet på sigtelsesprocent inden for kriminalloven, færdselsloven og øvrige særlove, er antallet af anmeldelser, der fører til en sigtelse, højest inden for færdselsloven. Dette skyldes, som tidligere nævnt, at overtrædelserne af færdselsloven sker ved, at politiet selv registrerer overtrædelsen ved f.eks. at stoppe bilisten og rejse en sigtelse på stedet.

 

Figur 3. Sigtelsesprocent for kriminallov, færdselslov og øvrige særlove, 2015-2019

Kilde: Grønlands Statistik – se tal i statistikbanken http://bank.stat.gl/KRDAN

 

Figur 3 viser, at antallet af anmeldelser der fører til en sigtelse i 2019, er højest ved overtrædelser af færdselsloven med 88 pct. af anmeldelserne. Udover det fører 76 pct. af overtrædelser af øvrige særlove til en sigtelse, mens 61 pct. af anmeldelserne for overtrædelse af kriminallov fører til en sigtelse.

 

Hvorvidt en overtrædelse af kriminalloven fører til en sigtelse eller ej, afhænger af lovovertrædelsen. Anmeldelser af personfarlig kriminalitet fører oftere til en sigtelse. Sigtelsesprocenten er således høj ved forbrydelser mod liv og legeme med 80 pct. og sædelighedsforbrydelser med 62 pct. Lavest er sigtelsesprocenten for formueforbrydelser med 52 pct. af anmeldelserne, som ses i figur 4. Faldet i sigtelsesprocenten ved sædelighedsforbrydelser, skal ses i lyset af en stigning i antallet af anmeldelser i denne kategori.

 

Figur 4. Sigtelsesprocent for overtrædelser af kriminalloven fordelt på kategorier, 2015-2019

Kilde: Grønlands Statistik – se tal i statistikbanken http://bank.stat.gl/KRDAN

Der vil ofte ses et fald i sigtelsesprocenten på anmeldte sager i de seneste år. Dette skyldes primært at sager ofte skal bruge længere tid for at ende i sigtelser.

 

 

Afgjorte forhold

Statistikken over afgjorte forhold er udarbejdet for årene 2008 til 2019, da de tilhørende anmeldelser til afgørelsen inden da, ikke er inkluderet i registret. Denne udgivelse behandler tidsperioden 2015 til 2019, hvor andre år findes i statistiskbanken.

 

Afgørelsesstatistikken afdækker først afgjorte anmeldelser og derefter antal afgjorte forhold i alt. Der vil være flere afgjorte forhold end afgjorte anmeldelser, både fordi flere personer i forening kan begå lovovertrædelser, der anmeldes samlet, samt at én person kan modtage én afgørelse der dækker flere forhold.

 

Statistikken over afgjorte forhold i 2019, og til dels 2018, vil være påvirket af at der kan gå længere tid mellem afgørelsen, og registreringen i Grønlands Statistiks centrale register. Derfor vil disse tal være lavere end forventet, og skal ses som foreløbige tal.

 

Antallet af afgjorte anmeldelser er ikke nødvendigvis tilknyttet anmeldelsesåret. Der er derfor ingen umiddelbar sammenhæng mellem antallet af anmeldelser og afgjorte anmeldelser indenfor et kalenderår.

 

Tabel 8. Anmeldelser førende til en afgørelse fordelt på kriminallov, færdselslov og andre særlove, 2015-2019

 

2015

2016

2017

2018

2019

I alt ...............

3.677

3.517

2.878

2.028

1.827

Kriminallov ..........

2.430

2.295

1.649

1.094

916

Færdselslov .........

706

665

690

516

582

Særlove ............

541

557

540

418

329

Kilde: Grønlands Statistik – se tal i statistikbanken http://bank.stat.gl/KRDAN

 

 

Forhold med fældende afgørelser

Afgørelser kan være fældende, hvorved personen betragtes som skyldig. Derudover kan afgørelser være ikke-fældende når sigtelsen fører til en frifindelse, eller hvis sigtelsen henlægges, og den anmeldte således betragtes som uskyldig, jf. bilag 2.

 

Det ses at antallet af afgjorte forhold ligger højere end antallet af afgjorte anmeldelser, da en anmeldelse kan involvere flere personer og forhold. En yderligere forklaring på en sags forløb med tilhørende eksempel kan findes i metodeafsnittet.

 

Tabel 9. Antal forhold med fældende og ikke fældende afgørelser, 2015-2019

 

2015

2016

2017

2018

2019

I alt ..............................................  

5.164

3.849

3.118

2.566

2.786

Fældende afgørelser i alt .............................

4.216

3.116

2.498

2.036

2.215

Advarsel ..........................................

239

98

95

53

85

Betinget frihedsstraf .................................

1309

567

366

272

350

Ubetinget frihedsstraf ................................

567

664

391

294

320

Bøde ............................................

1.782

1.515

1.466

1.219

1.254

Samfundstjeneste ...................................

94

48

26

45

22

Tiltalefrafald .......................................

179

125

104

110

102

Underretning af sociale myndigheder (under 15 år) ..........

46

99

80

43

82

Ikke fældende afgørelser i alt ..........................

948

733

620

530

571

Frifindelse .........................................

397

212

131

88

129

Henlagt ...........................................

551

521

489

442

442

Note: Bemærk at antal afgørelser i 2018 og 2019 vil være lavere, da mange sager endnu er under behandling.

Kilde: Grønlands Statistik – se tal i statistikbanken http://bank.stat.gl/KRDAF

 

 

Forhold med fældende afgørelser under kriminallov

Tabel 10 viser, at 71 pct. af antallet af fældende afgørelser i 2019, er afsagt ved overtrædelser af kriminalloven. De fældende afgørelser afspejler den samme fordeling indenfor kriminalloven, som ses under anmeldelsesstatistikken; hvor 50 pct. af forholdene med fældende afgørelser ligger indenfor formueforbrydelser, 29 pct. indenfor forbrydelser mod liv og legeme, 16 pct. sædelighedsforbrydelser og 6 pct. indenfor forbrydelser mod offentlig myndighed.

 

Tabel 10. Antal forhold med en fældende afgørelse under kriminalloven fordelt på overtrædelsens art, 2015-2019

 

2015

2016

2017

2018

2019

Kriminallov i alt .................................

3.479

2.506

1.840

1.565

1.566

Forbrydelser mod offentlig myndighed .................

191

85

57

63

87

Sædelighedsforbrydelser ...........................

256

232

201

199

248

Forbrydelser mod liv og legeme ......................

1.083

666

528

482

453

Formueforbrydelser ...............................

1.949

1.523

1.054

821

778

Note: Bemærk at antal afgørelser i 2018 og 2019 vil være lavere, da mange sager endnu er under behandling.

Kilde: Grønlands Statistik – se tal i statistikbanken http://bank.stat.gl/KRDAF

 

Antallet af afgørelser er afhængigt af ressourcerne hos Domstolene i Grønland, og kan derfor svinge fra år til år. En ”bunkebekæmpende” indsats hos Domstolen i Grønland blev vedtaget i 2013 og har derved ført til flere afgørelser i den efterfølgende tidsperiode. Tabel 11 viser, at forhold afgjort med en bøde er den hyppigste foranstaltning afsagt i sager om formueforbrydelser.

 

Foranstaltningen samfundstjeneste, der blev indført med en reform af kriminalloven i 2010, er registreret få gange og er derfor samlet under kategorien anden afgørelse. For yderligere information omkring foranstaltninger jf. bilag 2.

 

Tabel 11. Antal forhold med en fældende afgørelse fordelt på foranstaltning og overtrædelsens art, 2015-2019

 

2015

2016

2017

2018

2019

Betinget frihedsstraf i alt ..............

1.018

447

302

209

264

Forbrydelser mod offentlig myndighed ....

62

18

19

13

27

Sædelighedsforbrydelser  .............

79

35

30

25

38

Forbrydelser mod liv og legeme  ........

442

215

127

70

106

Formueforbrydelser  .................

435

215

127

70

106

Ubetinget frihedsstraf i alt .............

492

538

335

236

250

Forbrydelser mod offentlig myndighed ....

41

22

6

9

3

Sædelighedsforbrydelser  .............

40

52

34

29

41

Forbrydelser mod liv og legeme  ........

170

196

108

94

86

Formueforbrydelser  .................

241

268

187

104

120

Bøde i alt .........................

757

643

482

474

360

Forbrydelser mod offentlig myndighed ....

15

17

12

18

14

Sædelighedsforbrydelser  .............

4

11

17

15

12

Forbrydelser mod liv og legeme  ........

62

50

65

73

55

Formueforbrydelser  .................

676

565

388

368

279

Tiltalefrafald i alt ....................

145

105

81

94

84

Forbrydelser mod offentlig myndighed ....

7

3

8

6

7

Sædelighedsforbrydelser  .............

15

14

7

6

12

Forbrydelser mod liv og legeme  ........

32

23

23

12

18

Formueforbrydelser  .................

91

65

43

70

47

Anden afgørelse i alt .................

335

235

157

136

174

Forbrydelser mod offentlig myndighed ....

38

10

5

10

17

Sædelighedsforbrydelser  .............

12

12

7

9

17

Forbrydelser mod liv og legeme  ........

117

59

46

58

57

Formueforbrydelser  .................

168

154

99

59

83

Note: Bemærk at antal afgørelser i 2018 og 2019 vil være lavere, da mange sager endnu er under behandling.

Kilde: Grønlands Statistik – se tal i statistikbanken http://bank.stat.gl/KRDAF

 

Forhold med fældende afgørelser under særlov

Forholdene med fældende afgørelser vedr. overtrædelser af særlove fordeler sig som præsenteret i tabel 12.

 

Tabel 12. Antal forhold med en fældende afgørelse under særlove, fordelt på overtrædelsens art, 2015-2019

 

2015

2016

2017

2018

2019

I alt ..................................

680

526

491

406

443

Lov om euforiserende stoffer ...............

463

344

315

244

261

Brandlovgivningen .......................

24

10

8

15

11

Politivedtægten .........................

91

92

84

83

82

Øvrige kriminalretslige særlove ..............

9

17

20

16

19

Love vedr. dyr og jagt, herunder dyrplageri ....

46

32

28

25

35

Love vedr. arbejde, transport mv. ...........

13

11

8

8

13

Love vedr. spil, bevilling og næring ..........

23

10

10

11

13

Øvrig særlovgivning ......................

11

10

18

4

9

Note: Bemærk at antal afgørelser i 2017 og 2018 vil være lavere, da mange sager endnu er under behandling.

Kilde: Grønlands Statistik – se tal i statistikbanken http://bank.stat.gl/KRDAF

 

Tabel 13 viser, at det primært er foranstaltningen bøde, der gives til overtrædelser af særlove.

 

Tabel 13. Antal forhold med en fældende afgørelse under særlove fordelt på foranstaltning, 2015-2019

 

2015

2016

2017

2018

2019

I alt ................................  

680

526

491

406

443

Betinget frihedsstraf ....................

234

106

56

56

78

Ubetinget frihedsstraf ...................

50

101

48

54

55

Bøde ...............................

341

291

537

277

283

Tiltalefrafald ..........................

31

19

22

15

14

Anden afgørelse ......................

24

9

8

4

13

Note: Bemærk at antal afgørelser i 2019 vil være lavere, da mange sager endnu er under behandling.

Kilde: Grønlands Statistik – se tal i statistikbanken http://bank.stat.gl/KRDAF

 

 

Forhold med fældende afgørelser under færdselslov

 

Tabel 14. Antal forhold med en fældende afgørelse under færdselslov, fordelt på overtrædelsens art, 2015-2019

 

2015

2016

2017

2018

2019

Færdselslov i alt ....................................

789

622

650

481

640

Færdselsuheld ......................................

45

47

31

32

29

Færdselsuheld med spiritus el. medicin ....................

17

16

12

21

24

Spiritus el. medicin påvirket kørsel .......................

110

87

122

107

118

Kørsel uden førerret ..................................

119

66

61

48

91

Forpligtelser ved færdselsuheld .........................

21

10

8

4

8

Overtrådt hastighedsbestemmelse .......................

22

33

47

16

35

Sikkerhedssele/sikkerhedsudstyr ej anvendt ................

109

39

58

28

54

Benyttet håndholdt mobiltelefon under kørsel ...............

114

79

60

28

62

Øvrige overtrædelser af færdselsloven ....................

232

245

251

197

219

Note: Bemærk at antal afgørelser i 2019 vil være lavere, da mange sager endnu er under behandling.

Kilde: Grønlands Statistik – se tal i statistikbanken http://bank.stat.gl/KRDAF

 

Tabel 15 viser fordelingen af forhold med en fældende afgørelse, på foranstaltninger. Langt de fleste overtrædelser af færdselsloven bliver foranstaltet med en bøde.

 

Tabel 15. Antal forhold med en fældende afgørelse under færdselsloven fordelt på foranstaltning, 2015-2019

 

2015

2016

2017

2018

2019

I alt ..............................................  

789

622

650

481

640

Betinget frihedsstraf ..................................

57

14

8

7

8

Ubetinget frihedsstraf .................................

25

25

8

4

15

Bøde .............................................

684

581

627

468

611

Tiltalefrafald ........................................

3

1

1

1

4

Anden afgørelse ....................................

20

1

6

1

2

Note: Bemærk at antal afgørelser i 2019 vil være lavere, da mange sager endnu er under behandling. Personer med mere end et afgjort forhold kan optræde flere gange inden for samme år.

Kilde: Grønlands Statistik – se tal i statistikbanken http://bank.stat.gl/KRDAF

 

 

Køn og alder på sigtede ved afgjorte forhold

Nedenstående afsnit omhandler de personer, som har fået en fældende afgørelse og således er kendt skyldige i overtrædelsen af enten kriminallov, færdselslov eller øvrige særlove. Den følgende personstatistik er valideret således, at det kun er registreringer med et gyldigt personnummer, der optræder i statistikken.

 

Én person kan forekomme flere gange i nedenstående statistik, hvis personen inden for perioden eller inden for samme år er med i mere end ét afgjort forhold. I tabel 16 fremgår fordelingen af forhold med en fældende afgørelse efter køn på den sigtede.

 

Tabel 16. Køn på sigtede ved afgjorte forhold, 2015-2019

 

2015

2016

2017

2018

2019

I alt ......................................  

4.216

3.116

2.498

2.036

2.215

Mand ....................................

3.404

2.614

2.075

1.679

1.788

Kvinde ...................................

812

502

423

357

427

Note: Bemærk at antal afgørelser i 2019 vil være lavere, da mange sager endnu er under behandling. Personer med mere end et afgjort forhold kan optræde flere gange inden for samme år.

Kilde: Grønlands Statistik – se tal i statistikbanken http://bank.stat.gl/KRDAF

 

Mænd er generelt overrepræsenterede i kriminalstatistikken inden for alle typer af overtrædelser. I 2019 udgør mænd 81 pct. og kvinder 19 pct. af sigtelser ved forhold med en fældende afgørelse.

 

De forhold hvor hovedparten er kvinder findes under forbrydelser mod offentlig myndighed, hvor kvinder udgør 32 pct. Forholdene med kvindelige sigtede er lavest ved sædelighedsforbrydelser, hvor kvinder udgør 3 pct. af de afgjorte forhold i 2019.

 

Tabel 17 Køn på sigtede ved afgjorte forhold, fordelt på overtrædelsens art, 2015-2019

 

2015

2016

2017

2018

2019

I alt .........................................  

4.216

3.116

2.498

2.036

2.215

Forbrydelser mod offentlig myndighed i alt ............

136

70

50

56

68

Mand ........................................

122

56

35

39

46

Kvinde .......................................

41

14

15

17

22

Sædelighedsforbrydelser i alt ......................

150

124

95

84

120

Mand ........................................

150

123

93

82

117

Kvinde .......................................

0

1

2

2

3

Forbrydelser mod liv og legeme i alt .................

823

507

368

338

309

Mand ........................................

675

424

301

268

244

Kvinde .......................................

148

82

67

70

65

Formueforbrydelser i alt ..........................

1611

1267

844

674

635

Mand ........................................

1.278

1.066

687

534

492

Kvinde .......................................

333

201

157

137

143

Færdselslov i alt ................................

189

622

650

481

640

Mand ........................................

650

539

570

407

541

Kvinde .......................................

139

83

80

74

99

Særlove i alt ...................................

680

526

491

406

443

Mand ........................................

519

406

389

349

348

Kvinde .......................................

151

120

102

57

95

Note: Bemærk at antal afgørelser i 2019 vil være lavere, da mange sager endnu er under behandling. Personer med mere end et afgjort forhold kan optræde flere gange inden for samme år.

Kilde: Grønlands Statistik – se tal i statistikbanken http://bank.stat.gl/KRDAF

 

Personer under 19 år med en fældende afgørelse belyses nærmere i afsnittet Ungdomskriminalitet.

 

Tabel 18. Alder på sigtede ved afgjorte forhold, 2015-2019

 

2015

2016

2017

2018

2019

I alt ..........  

4.216

3.116

2.498

2.036

2.215

Under 15 år ....

23

50

64

21

72

15-24 .........

1.228

1.164

808

694

675

25-34 .........

1.187

752

618

529

633

35-44 .........

643

424

422

297

368

45-54 .........

702

449

336

292

249

55-64 .........

345

208

201

148

178

Over 65 år .....

88

69

49

55

40

Note: Bemærk at antal afgørelser i 2019 vil være lavere, da mange sager endnu er under behandling. Personer med mere end et afgjort forhold kan optræde flere gange inden for samme år.

Kilde: Grønlands Statistik – se tal i statistikbanken http://bank.stat.gl/KRDAF

 

 

Ungdomskriminalitet

I nedenstående afsnit ses der nærmere på de personer med en fældende afgørelse, som er under 19 år på tidspunktet for afgørelsen.

 

Tabel 19. Sigtedes alder ved forhold med en fældende afgørelse - personer under 19 år, 2015-2019

 

2015

2016

2017

2018

2019

I alt ..........  

399

422

288

227

268

18 år .........

152

179

87

105

75

17  ..........

113

72

67

37

67

16  ..........

61

86

43

38

30

15  ..........

50

35

27

26

24

14  ..........

12

26

34

7

27

0-13 år ........

11

24

30

14

45

Note: Bemærk at antal afgørelser i 2019 vil være lavere, da mange sager endnu er under behandling. Personer med mere end et afgjort forhold kan optræde flere gange inden for samme år.

Kilde: Grønlands Statistik – se tal i statistikbanken http://bank.stat.gl/KRDAF

 

Tabel 19 viser at kriminelle forhold med unge oftest involverer personer over 14 år. Forhold med en sigtet på 18 år eller derover, er dem der oftest fører til en fældende afgørelse. Tallene for 2018 og 2019 er foreløbige, da nogle sager endnu er under behandling. Dog kan man se en mindre stigning af afgjorte forhold med sigtede under 15 år.

 

Tabel 20. Forhold med en fældende afgørelse, hvor sigtede er under 19 fordelt på overtrædelsens art, 2015-2019

 

2015

2016

2017

2018

2019

I alt ....................................  

399

422

288

227

268

Forbrydelser mod offentlig myndighed ..........

24

16

4

7

23

Sædelighedsforbrydelser ...................

7

8

6

10

20

Forbrydelser mod liv og legeme ...............

30

47

42

13

41

Formueforbrydelser ........................

282

301

176

149

125

Færdselslov .............................

27

35

37

35

38

Særlove ................................

29

15

23

13

21

Note: Bemærk at antal afgørelser i 2019 vil være lavere, da mange sager endnu er under behandling. Personer med mere end et afgjort forhold kan optræde flere gange inden for samme år.

Kilde: Grønlands Statistik – se tal i statistikbanken http://bank.stat.gl/KRDAF

 

Tabel 20 viser at afgjorte forhold hvor unge er involveret, oftest er i form af formueforbrydelser. Sager vedr. tyveri og hærværk er de mest hyppige sager vedr. ungdomskriminalitet.

 

Tabel 21. Antal personer under 19 år med en fældende afgørelse fordelt på foranstaltning, 2015-2019

 

2015

2016

2017

2018

2019

Fældende afgørelser i alt ..................

399

422

288

227

268

Advarsel ................................

52

15

19

6

10

Betinget frihedsstraf .......................

80

73

51

18

24

Ubetinget frihedsstraf ......................

37

88

8

47

30

Bøde ..................................

180

134

115

111

99

Samfundstjeneste .........................

2

0

1

0

3

Tiltalefrafald .............................

14

18

18

3

21

Underretning af sociale myndigheder (under 15 år)

34

94

76

42

81

Note: Bemærk at antal afgørelser i 2019 vil være lavere, da mange sager endnu er under behandling. Personer med mere end et afgjort forhold kan optræde flere gange inden for samme år.

Kilde: Grønlands Statistik – se tal i statistikbanken http://bank.stat.gl/KRDAF

 

Tabel 21 viser, at de hyppigste foranstaltninger der bestemmes for personer under 19 år er bøde og underretning af sociale myndigheder. Disse udgør 67 pct. af alle foreløbige foranstaltninger I 2019. Underretning til de sociale myndigheder som foranstaltning, gives til personer med en fældende afgørelse under 15 år.