Kort om publikationen Kriminalitet 2011- 2015

Grønlands Statistik genopstarter nu statistik over kriminalitet. Dette gøres med denne udgivelse, der beskriver udviklingen af kriminalitet i tidsperioden 2011-2015 og med en lancering af data i tidsperioden 2006-2015 i statistikbanken.

 

Grønlands Statistik har i 2015 modtaget et dataudtræk fra politiets sagsbehandlingssystem, således at den afbrudte kriminalstatistik kan genoptages. Statistikken over kriminalitet har været sat i bero i en årrække på grund af usikkerhed omkring kvaliteten af data. Kvaliteten af data er blevet forbedret med de nye elektronisk indberettede data. Grønlands Statistiks tidligere kriminalstatistik var baseret på politiets afgørelsesblanketter, hvilket gav anledning til en række fejlkilder, der nu begrænses.

 

I en årrække har Grønlands Statistiks udgivelse over kriminalitet alene omfattet afgørelser, men det er nu også muligt at udarbejde statistik over anmeldelser og sigtelser.

 

Statistikken over kriminalitet baseres på overtrædelser af den grønlandske kriminallov, samt overtrædelser af særlovgivningen, herunder færdselslov. Kriminalstatistikken er opdelt i en række områder, som afspejler de processer, en overtrædelse gennemgår fra anmeldelse over eventuel sigtelse og afgørelse. Statistik over kriminalitet er opgjort på antal anmeldelser og antal afgørelser. Én anmeldelse er ét kriminelt forhold (én lovovertrædelse), men kan indbefatte flere personer (hvor nogle eller alle kan modtage en afgørelse). For mere information jf. metodeafsnittet.

 

Denne udgivelse behandler følgende områder:

·       Anmeldelsesstatistik

o    Sigtelsesstatistik

o    Afgørelsesstatistik

·       Personer med en afgørelse

o    Ungdomskriminalitet

o    Køn og alder

·       Metode

·       Dokumentation

o    Klassificering

 

Denne publikation er en særpublikation, der opsummerer kriminalstatistikken fra 2011 til 2015. Statistikbanken er samtidig opdateret med data i tidsperioden 2006-2015. Fremadrettet vil statistik over kriminalitet være baseret på data for det foregående år og udkomme det først halvår det efterfølgende år.

 

Noter fra Politiets årsrapporter

2010: ”Faldet i antallet af brugstyverier er en følge af at politiet har haft særligt fokus på dette område i 2010. En stor del af denne stigning drejer sig om færdselsloven, hvilket uden tvivl skyldes, at Grønlands Politi i 2010 har haft dette som et særligt fokusområde – et fokus, der vel og mærker fortsætter i 2011. Også overtrædelser af fiskerilovgivningen er steget. Dette kan bl.a. skyldes en øget indsats hos politiets to største samarbejdspartnere på området – Grønlands Kommando og Grønlands Selvstyre.” – Årsrapport 2010

 

2014: ”Der er sket en stigning i antallet af anmeldte overtrædelser af anden lovgivning. Man kan ikke i den forbindelse nødvendigvis konkludere, at der dermed, med sikkerhed er begået flere overtrædelser. Idet den såkaldte ”særlovskriminalitet” i meget høj grad er kendetegnet ved, at myndighederne ikke modtager ret mange anmeldelser fra borgerne, men derimod at myndighedernes medarbejdere selv opdager lovovertrædelserne. Stigningen kan således skyldes en ændret strategi eller et andet fokus hos myndighederne i forbindelse med eksempelvis prioriteringen af kontroller.” – Årsrapport 2014