Anmeldelser

Antal anmeldelser fordeler sig således på de udvalgte grupperinger i loven, som der arbejdes med i denne publikation. I 2015 er der 3.933 anmeldelser under kriminalloven, 883 under færdselsloven og 771 under særlove. Det er i alt 5.587 anmeldelser og en ændring på -9,9 pct. i forhold til året før. I figur 1 kan man se hvordan antallet og fordelingen ændrer sig over en femårig periode.

 

Figur 1. Antal anmeldelser fordelt på kriminallov, færdselslov og særlove, 2011-2015

 

Kilde: bank.stat.gl/KRDAN

 

Overtrædelser af kriminallov

Anmeldte overtrædelser af kriminalloven indbefatter alle overtrædelser af kriminalloven, som er anmeldt til politiet. Kriminallovens kapitler er i kriminalstatistikken kategoriseret i fire hovedgrupper: forbrydelser mod offentlig myndighed, sædelighedsforbrydelser, forbrydelser mod liv og legeme samt formueforbrydelser, jf. bilag 1 og 1.1.

 

Tabel 1. Antal anmeldelser under Kriminallovens fire hovedgrupper, 2011-2015

 

2011

2012

2013

2014

2015

I alt ................................  

4.841

5.077

4.404

4.364

3.933

Forbrydelser mod offentlig myndighed ......

213

180

203

200

150

Sædelighedsforbrydelser ................

317

302

332

334

286

Forbrydelser mod liv og legeme ...........

986

940

917

911

879

Formueforbrydelser ....................

3.325

3.655

2.952

2.919

2.618

Kilde: bank.stat.gl/KRDAN

 

Figur 2. Anmeldelser procentvis fordelt på kategorier af overtrædelsens art

Kilde: bank.stat.gl/KRDAN

 

Forbrydelser mod offentlig myndighed

Forbrydelser mod offentlighed myndighed udgør de færreste anmeldelser, under kriminalloven og er faldet med 25 pct. i forhold til året før. Kategorien vold mod offentlig tjenestemand har den største ændring, med et fald på 38 anmeldelser fra 2014 til 2015. Hvilket man kan se i tabel 2.

 

Tabel 2. Anmeldelser af forbrydelser mod offentlig myndighed, 2011-2015

 

2011

2012

2013

2014

2015

Forbrydelser mod offentlig myndighed i alt ..............

213

180

203

200

150

Vold mod offentlig tjenestemand .......................

100

80

116

111

73

Ulovlig alarmering ...................................

26

35

22

28

22

Falsk forklaring el. anklage ............................

8

8

13

9

14

Pengefalskneri .....................................

19

21

8

20

7

Dokumentfalskneri ..................................

11

10

19

8

7

Brandstiftelse ......................................

25

13

14

16

15

Øvrig forbrydelse mod offentlig myndighed ................

24

13

11

8

12

Kilde: bank.stat.gl/KRDAN

 

I 2015 er der pr. 1.000 indbyggere over 15 år anmeldt 3 tilfælde af Forbrydelser mod offentlig myndighed, hvoraf Vold mod offentlig tjenestemand udgør 2 anmeldelser pr. 1.000 indbyggere over 15 år, svarende til 49 pct. af overtrædelser under denne kategori.

 

Sædelighedsforbrydelser

De hyppigste anmeldelser for sædelighedsforbrydelser sker under gerningskoderne for voldtægt mv. (voldtægt og samleje ved ulovlig tvang) og blufærdighedskrænkelse. Dette ses i tabel 3.

 

Tabel 3. Anmeldelser af sædelighedsforbrydelser fordelt på overtrædelsens art, 2011-2015

 

2011

2012

2013

2014

2015

I alt ..............................  

317

302

332

334

286

Voldtægt mv. .......................

128

140

119

135

134

Kønsligt forhold til barn (under 15 år) .....

62

50

71

60

27

Blufærdighedskrænkelse ..............

113

95

121

121

108

Øvrige sædelighedsforbrydelser .........

14

17

21

18

17

Kilde: bank.stat.gl/KRDAN

 

I 2015 er der pr. 1.000 indbyggere anmeldt 6 tilfælde af sædelighedsforbrydelser, hvoraf voldtægt mv. (voldtægt og samleje ved ulovlig tvang) udgør 3 anmeldelser pr. 1.000 indbyggere.

 

Forbrydelser mod liv og legeme

I tabel 4 ses at anmeldelser for vold mod privatperson er den hyppigst forekommende anmeldelse, indenfor for denne kategori.

 

Tabel 4. Anmeldelser af forbrydelser mod liv og legeme fordelt på overtrædelsens art, 2011-2015

 

2011

2012

2013

2014

2015

I alt ...............................  

986

940

917

911

879

Manddrab el. forsøg på manddrab ........

20

19

23

20

17

Vold mod privatperson .................

743

698

694

700

630

Ulovlig tvang og frihedsberøvelse .........

16

16

6

7

23

Husfredskrænkelser ...................

41

34

26

21

33

Trusler på livet .......................

151

167

161

149

170

Øvrige forbrydelser mod liv og legeme .....

15

6

7

14

6

Kilde: bank.stat.gl/KRDAN

 

I 2015 er der pr. 1.000 indbyggere over 15 år anmeldt 20 tilfælde af forbrydelser mod liv og legeme, hvoraf manddrab eller forsøg på manddrab udgør 0,4 anmeldelser pr. 1.000 indbyggere over 15 år.

 

Tabel 5 viser at i 2015 udgør formueforbrydelser 47 pct. af alle anmeldelser og 67 pct. af anmeldelser under kriminalloven. Størstedelen af formueforbrydelserne er berigelsesforbrydelser, hvilket vil sige indbrud, tyveri, butikstyveri og brugstyveri af f.eks. bil eller båd. Heraf er butikstyveri den hyppigste anmeldte forbrydelse og udgør 23 pct. af de anmeldte formueforbrydelser i 2015.

Hærværk er også grupperet under formueforbrydelser og udgør 20 pct. af anmeldte formueforbrydelser og 13 pct. af alle anmeldelser under kriminalloven.

 

Tabel 5. Anmeldelser af formueforbrydelser, 2011-2015

 

2011

2012

2013

2014

2015

Formueforbrydelser i alt ................

3.325

3.655

2.952

2.919

2.618

Indbrud i forretninger og virksomheder ......

332

356

260

215

250

Indbrud i offentlige institutioner ............

183

271

204

229

171

Indbrud hos private .....................

151

191

170

152

83

Tyveri fra personbil .....................

74

62

68

43

42

Tyveri fra båd .........................

209

211

175

167

117

Butikstyveri ...........................

693

701

659

691

598

Røveri ...............................

20

44

40

47

25

Øvrige tyverier, herunder selvtægt ..........

550

613

495

483

471

Ulovlig omgang med hittegods ............

9

19

8

6

9

Bedrageri herunder databedrageri .........

62

126

62

80

116

Underslæb, mandatsvig, skyldnersvig, åger ...

56

36

39

22

28

Hæleri ...............................

69

82

44

40

41

Hærværk .............................

667

669

590

594

526

Brugstyveri ...........................

250

274

138

150

141

Kilde: bank.stat.gl/KRDAN

 

I 2015 er der pr. 1.000 indbyggere over 15 år anmeldt 59 tilfælde af formueforbrydelser, hvoraf butikstyveri udgør 14 anmeldelser pr. 1.000 indbyggere over 15 år.

 

Overtrædelser af særlove

Særlovene indbefatter en række enkeltstående love som oftest vedrører specifikke områder. Særlovgivningen omhandler forskellige områder som f.eks. ordensbekendtgørelsen, hvor politiet sikrer orden og ro på offentlige steder(Politivedtægten), lov om euforiserende stoffer, våbenloven, miljøloven med videre. Anmeldelser af lovovertrædelser på særlove føres oftest af myndighederne, der varetager kontroller, der påvirker de forskellige områder. Derfor er statistikken om anmeldelser under særlovene også påvirket af, hvilke indsatser, der drives i de forskellige myndigheder. Der er tale om myndigheder som Toldvæsenet og hashkontroller, Arktisk Kommando og fiskerikontroller, Arbejdstilsynet og deres besøg på arbejdspladser.

 

Færdselsloven hører under særlovgivningen, men da antallet af overtrædelser af færdselslov er på niveau med antallet af overtrædelser af særlove i øvrigt, er antallet af registrerede overtrædelser af færdselslov præsenteret i et afsnit for sig.

 

Tabel 6. Anmeldelser af øvrige særlove fordelt på overtrædelsens art, 2011-2015

 

2011

2012

2013

2014

2015

I alt ...................................  

780

821

938

932

771

Lov om euforiserende stoffer ................

472

531

599

591

481

Brandlovgivningen ........................

17

22

24

27

23

Politivedtægten ..........................

100

95

104

91

91

Øvrige kriminalretslige særlove ...............

17

27

32

27

25

Love vedr. dyr og jagt, herunder dyrplageri .....

69

41

67

79

60

Love vedr. arbejde, transport mv. ............

48

42

47

48

38

Love vedr. spil, bevilling og næring ...........

26

36

33

11

24

Øvrig særlovgivning .......................

31

27

32

58

29

Kilde: bank.stat.gl/KRDAN

 

Af tabel 6 fremgår det, at Loven om euforiserende stoffer udgør 62 pct. af de anmeldte overtrædelser af særlovgivningen i 2015.

 

Overtrædelser af færdselsloven

De fleste overtrædelser af færdselsloven anmeldes ikke, men indberettes af politiet selv. Derfor er antal registreringer på overtrædelser af færdselsloven også afhængigt af politiets egen indsats, hvor de nogle år har fokus på området og andre år ikke. I 2010 har politiet angivet i deres årsstatistik, at de har haft fokus på færdselsområdet, hvilket reflekteres i statistikken. Nedenstående tabel betegnes derfor ikke som anmeldelser af færdselsloven, men som registreringer af overtrædelser af færdselsloven.

 

Tabel 7. Registrerede overtrædelser af færdselsloven, 2011-2015

 

2011

2012

2013

2014

2015

I alt ...................................  

792

784

885

905

883

Færdselsuheld ..........................

92

92

72

83

96

Færdselsuheld med spiritus el. medicin ........

23

15

14

16

23

Spiritus el. medicin påvirket kørsel ............

127

113

134

101

106

Kørsel uden førerret ......................

121

143

123

120

123

Forpligtelser ved færdselsuheld ..............

30

21

15

19

27

Overtrådt hastighedsbestemmelse ...........

14

5

26

44

24

Sikkerhedssele/sikkerhedsudstyr ej anvendt ....

48

67

151

148

108

Benyttet håndholdt mobiltelefon under kørsel ...

111

71

69

82

117

Øvrige overtrædelser af færdselsloven .........

226

257

281

292

259

Kilde: bank.stat.gl/KRDAN

 

Figur 3. Registrerede overtrædelser af færdselsloven, 2011-2015

Kilde: bank.stat.gl/KRDAN

 

Den 1. oktober 2008 blev der indført ændringer af færdselsloven, som blandt andet omfattede, at alle personer skal benytte sikkerhedssele under kørslen, samt at føreren ikke må benytte håndholdt mobiltelefon under kørslen. Fra 2010 er politiets registreringer af overtrædelser af disse tilføjelser til færdselsloven blevet tilgængeligt i det register, som Grønlands Statistik modtager udtræk fra.