Statistikkens kilde

Grundlaget for denne udgivelse er et dataudtræk fra Politiet i Grønlands sagsbehandlingssystem, herfra henvist til som et register over anmeldelser, hvilket er det samme register, Politiets Årsrapport er baseret på. Grundet forskelle i metode, vil der imidlertid ikke være helt sammenfald imellem Grønlands Statistiks resultater og resultaterne i Politiets Årsrapport. Derfor arbejder Grønlands Statistik i sidste ende med et eget register over anmeldelser.

 

En kvalificering af data medfører, at Grønlands Statistik frasorterer nogle observationer, fra registret. Blandt andet i statistikken over personer, der har fået en afgørelse. Her sammenkøres registret over anmeldelser med Grønlands Statistiks cpr-registre og befolkningsregistre, hvilket medfører, at personstatistikken alene omfatter personer med et gyldigt personidentifikationsnummer. Inden valideringen af data sikrer Grønlands Statistik sig, at der er sammenfald mellem politiets årsrapport og de modtagne data med maksimalt en forskel på fem procent.

 

Politiets register er dynamisk, ”levende” bagud, hvilket vil sige, at der løbende indkommer anmeldelser, sigtelser og afgørelser i politiets data, som opdaterer tallene bagudrettet. Ydermere er politiets sagsbehandlingssystem en arbejdsplatform, hvilket betyder at ikke alle observationer er validerede eller korrekt opdaterede. Sådanne data findes i kriminalregistret, hvorfra Grønlands Statistik ikke får data.

 

Denne publikation indeholder resultater for en femårig periode: fra 2011 til og med 2015. Alle tal kan findes gengivet i statistikbanken på bank.stat.gl, hvor data fra 2006 og frem findes.

 

Afgrænsning

Det sikres, at der i det modtagne register fra Politiet i Grønland er sammenfald i postnummer, gerningskode og politikreds med lokale (til Grønland) postnumre, gerningskoder og politikredse. Der sikres også, at en registrering indeholder et løbenummer, da det betyder, at det er en anmeldelse, som politiet har påbegyndt en efterforskning på - og ikke blot en registreret hændelse. Der er oprettet klassificeringer på foranstaltninger, så nogle præsenteres i grupperet form, i denne udgivelse. Yderligere muligheder for detaljer i denne kan ses i bilag 1.

I denne proces går man i anmeldelsesstatistikken fra 196.781 observationer i det modtagne register, til 136.470 observationer.

Når der herefter afgrænses i forhold til antal enkelte anmeldelser, ender antallet af observationer på 66.132.

Datasættet for afgørelser og foranstaltninger består af 55.785 observationer, da ugyldige personidentifikationsnumre og observationer uden registrerede afgørelser er sorteret fra og der samtidigt er valgt en kortere tidsperiode (2008-2015) end i anmeldelsesstatistikken.

Anmeldelsesstatistikken opgøres på enheden antal anmeldelser, hvorimod afgørelsesstatistikken opgøres på enheden antal personer.