Konjunkturudviklingen

Til supplering af Grønlands Statistik måneds-, kvartals- og halvårsstatistikker udgives konjunkturstatikken, der kan fungere som indikatorer for dele af den økonomiske udvikling. Grønlands Statistik udgiver kvartalsvis præsentation af konjunkturstatikken. Tabellerne nedenfor og statistikbanken indeholder tal frem til 3. kvartal 2021.

 

Oversigt 1. Løbende opgørelser

 

 

 

 

 

pct. ændring
2020-2021

 

2020

2021

 

2. kvt.

3. kvt.

2. kvt.

3. kvt.

2. kvt.

3. kvt.

Detailhandlens omsætning, (Indeks 2010=100) ......

136,2

140,2

139,1

147,7

2,1

5,3

Godsmængder til Grønland, 1.000 kbm. ...........

142,0

157,1

133,4

147,4

-6,1

-6,2

Godsmængder fra Grønland, 1.000 kbm............

83,6

108,7

67,1

102,5

-19,7

-5,7

Afregnede indkomstskatter, mio. kr.  ..............

1.075,8

1.077,8

1.035,2

1.177,7

-3,8

9,3

Indførselsafgifter og stempelafgifter, mio. kr..........

136,9

188,6

157,5

169,2

15,0

-10,3

Indførselsafgifter (u/motorkøretøjer), mio. kr..........

109,9

160,6

130,6

142,7

18,8

-11,1

Indførselsafgifter, motorkøretøjer, mio. kr.  ..........

16,8

14,8

14,7

13,4

-12,5

-9,5

Kilde: www.stat.gl/kod

 

Oversigt 2. Statusopgørelser

 

 

 

 

 

pct. ændring
2020-2021

 

2020

2021

 

2. kvt.

3. kvt.

2. kvt.

3. kvt.

2. kvt.

3. kvt.

Udlån fra banker, mio. kr........................

5.000,0

4.845,0

5.133,0

5.141,0

2,7

6,1

Indlån i banker, mio. kr..........................

6.873,0

6.985,0

7.087,0

6.741,0

3,1

-3,5

Obligationsrestgæld, mio. kr......................

3.703,6

4.192,9

4.698,8

4.766,0

26,9

13,7

Likviditet i landskassen, mio. kr....................

1.633,8

903,7

1.445,1

1.277,5

-11,5

41,4

Restancer til det offentlige1, mio. kr................

Note: 1) Udviklingen i restancer efter 1. halvår 2021 kan ikke umiddelbart sammenlignes med tidligere perioder på grund af overgang til et nyt økonomisystem og der blev foretaget revision på enkelte restanceopgørelser.

Kilde: www.stat.gl/kod

 

Oversigt 1 indeholder konjunkturindikatorer opgjort som løbende opgørelser, mens oversigt 2 indeholder konjunkturindikatorer opgjort som statusopgørelser. Løbende opgørelser er en sammentælling af mængder eller beløb pr. måned eller kvartal, mens statusopgørelserne er en saldo på et givent tidspunkt – her ved udgangen pr. kvartal eller pr. halve år.

 

Statistikbanken

Tallene vist i tabellen ovenfor kan findes i Grønlands Statistiks statistikbank og metodeforklaring til de enkelte indikatorer kan findes på hjemmesiden www.stat.gl i publikationen Konjunkturstatistik. Ønskes yderligere oplysnin­ger kan henvendelse ske til Anders Blaabjerg på tlf. 34 57 81 (direkte).