Konjunkturudviklingen

Til supplering af Grønlands Statistik måneds-, kvartals- og halvårsstatistikker udgives konjunkturstatikken, der kan fungere som indikatorer for dele af den øko­nomiske udvikling. Grønlands Statistik udgiver kvartalsvis præsenta­tion af konjunkturstatikken. Tabellerne nedenfor og statistikbanken indeholder tal frem til 2. kvartal 2021.

 

Oversigt 1. Løbende opgørelser

 

 

 

 

 

pct. ændring
2020-2021

 

2020

2021

 

1. kvt.

2. kvt.

1. kvt.

2. kvt.

1. kvt.

2. kvt.

Detailhandlens omsætning, (Indeks 2010=100) ......

120,4

136,2

131,5

139,1

9,2

2,1

Godsmængder til Grønland, 1.000 kbm. ...........

84,9

142,0

95,1

133,4

12,0

-6,1

Godsmængder fra Grønland, 1.000 kbm............

58,7

83,6

59,1

67,1

0,7

-19,7

Afregnede indkomstskatter1, mio. kr.  .............

994,4

1.075,8

1.220,7

22,8

Indførselsafgifter og stempelafgifter, mio. kr..........

99,3

136,9

119,9

157,5

20,7

15,0

Indførselsafgifter (u/motorkøretøjer), mio. kr..........

71,1

109,9

93,6

130,6

31,6

18,8

Indførselsafgifter, motorkøretøjer, mio. kr.  ..........

10,5

16,8

10,2

14,7

-2,9

-12,5

Note: 1) Data  for 2. kvartal foreligger ultimo August, Statistikbanken vil blive opdateret når disse foreligger.

Kilde: www.stat.gl/kod

 

Oversigt 2. Statusopgørelser

 

 

 

 

 

pct. ændring
2020-2021

 

2020

2021

 

1. kvt.

2. kvt.

1. kvt.

2. kvt.

1. kvt.

2. kvt.

Udlån fra banker, mio. kr........................

4.863,0

5.000,0

5.307,0

5.133,0

9,1

2,7

Indlån i banker, mio. kr..........................

6.935,0

6.873,0

6.670,0

7.087,0

-3,8

3,1

Obligationsrestgæld, mio. kr......................

3.638,0

3.703,6

4.450,7

4.698,8

22,3

26,9

Likviditet i landskassen, mio. kr....................

1.147,6

1.633,8

910,5

1.445,1

-20,7

-11,5

Restancer til det offentlige1, mio. kr................

Note: 1) Udviklingen i restancer efter 1. halvår 2021 kan ikke umiddelbart sammenlignes med tidligere perioder på grund af overgang til et nyt økonomisystem og der blev foretaget revision på enkelte restanceopgørelser.

Kilde: www.stat.gl/kod

 

Oversigt 1 indeholder konjunkturindikatorer opgjort som løbende opgørelser, mens oversigt 2 indeholder konjunkturindikatorer opgjort som statusopgørelser. Løbende opgørelser er en sammentælling af mængder eller beløb pr. må­ned eller kvartal, mens statusopgørelserne er en saldo på et givent tidspunkt – her ved udgangen pr. kvartal eller pr. halve år.

 

Statistikbanken

Tallene vist i tabellen ovenfor kan findes i Grønlands Statistiks statistikbank og metodeforklaring til de enkelte indikatorer kan findes på hjemmesiden www.stat.gl i publikationen Konjunkturstatistik. Ønskes yderligere oplysnin­ger kan henvendelse ske til Anders Blaabjerg på tlf. 34 57 81 (direkte).