1. Personindkomster

I dette kapitel præsenteres de overordnede tendenser i den personorienterede indkomststatistik. Kapitlet er delt op i fem afsnit, hvor indkomsterne belyses efter forskellige geografiske og demografiske opdelinger. I Afsnit 1.1 belyses indkomsterne i kommunerne, hvilket foruden den administrative vinkel også til en vis grad kan betragtes som en regional opdeling. Efterfølgende belyses indkomsterne i distrikterne i Afsnit 1.2, hvor det lokale perspektiv er i fokus. I Afsnit 1.3 studeres indkomsterne i byerne og bygderne samt detaljeret ned på lokalitetsniveau, mens indkomster fordelt på køn belyses i Afsnit 1.4. I Afsnit 1.5 præsenteres indkomstopgørelser fordelt på uddannelsesniveau.

 

For mere deltaljerede opgørelser af personindkomsterne henvises til Afsnit 5.1 i Kapitel 5 og til Grønlands Statistikbank bank.stat.gl, hvor der er mulighed for at skræddersy sine egne tabeller ved at kombinerer forskellige baggrunds­variable såsom alder, køn, bosted, fødested og uddannelsesniveau.

 

 

1.1 Indkomster i kommunerne

 

Tabel 1.1 Gennemsnitlige personindkomster 2016 (1.000 kr.)

 

Bruttoindkomst

Skattepligtig indkomst

Indkomst    efter skat

Hele landet .................................

240

224

163

Kommune Kujalleq ...........................

192

178

134

Kommuneqarfik Sermersooq ....................

282

264

190

Qeqqata Kommunia ..........................

240

225

164

Qaasuitsup Kommunia ........................

202

188

138

Kilde: http://bank.stat.gl/INDP1

 

Kommuneqarfik Sermersooq er den af landets fire kommune med de højeste gennemsnitlige personindkomster. Indkomstniveauet i Qeqqata Kommunia ligger på landsgennemsnittet, mens indkomsterne i Qaasuitsup Kommunia og Kommune Kujalleq ligger henholdsvis omkring 15 pct. og 20 pct. under landgennemsnittet uanset hvilket af de tre indkomstmål, der bruges til sammenligningen.

 

Tabel 1.2 Gennemsnitlige bruttoindkomster 2012-2016

 

2012

2013

2014

2015

2016

Ændring 2015-2016

 

1.000 kr.

Pct.

Hele landet ...............

213

217

218

229

240

4,8

Kommune Kujalleq .........

173

178

176

187

192

2,9

Kommuneqarfik Sermersooq ..

259

265

262

275

282

2,6

Qeqqata Kommunia ........

207

209

215

226

240

5,9

Qaasuitsup Kommunia ......

173

176

181

186

202

8,5

Kilde: http://bank.stat.gl/INDP1

 

Set i forhold til 2015 steg bruttoindkomsterne i 2016 i gennemsnit med ca. 11.000 kr. svarende til 4,8 pct. Der var indkomststigninger i alle landets fire kommuner, men som det fremgår af Tabel 1.2, var stigningerne højest i Qaasuitsup Kommunia, hvor borgerne i gennemsnit oplevede et indkomstløft på 8,5 pct. Også i Qeqqata Kommunia var der pæne indkomststigninger på knap 6 pct., mens væksten i de to resterende kommuner var mere begrænset.

 

 

1.2 Indkomster i distrikterne

 

Betragtes indkomsterne ud fra den gamle kommuneinddeling, nu benævnt distrikter, ses det af Figur 1.1, at gennemsnitsindkomsterne i Nuuk distrikt er væsentlig højere end i de øvrige distrikter. I 2016 var gennemsnitsindkomsten i Nuuk distrikt 312.000 kr., hvilket er omkring 25 pct. højere end i Sisimiut distrikt med det næsthøjeste indkomstniveau. Gennemsnitsindkomsterne i alle øvrige distrikter lå under landsgennemsnittet.

 

Figur 1.1 Gennemsnitlige bruttoindkomster i distrikterne 2016

Kilde: http://bank.stat.gl/INDP2

 

De største indkomststigninger tilfaldt borgerne i Ilulissat distrikt, der i gennemsnit optjente 23.500 kr. mere end året før, hvilket svarer til en relativ indkomststigning på 10,9 pct. I flere andre distrikter i Qaasuitsup Kommunia var der ligeledes høj vækst med indkomststigninger på over 8 pct. Det højeste indkomstniveau findes dog fortsat i Nuuk distrikt, hvor den gennemsnitlige bruttoindkomst lå på 312.000 kr. i 2016.

 

I tre distrikter var der mindre fald i gennemsnitsindkomsterne. I Qaanaaq distrikt, hvor indkomstniveauet i forvejen var det laveste, oplevede borgerne det største fald med en nedgang på 1,4 pct. I 2016 lå den gennemsnitlige bruttoindkomst i distriktet på 137.000 kr.

 

Tabel 1.3 Gennemsnitlige bruttoindkomster i distrikterne 2012-2016

 

2012

2013

2014

2015

2016

Ændring 2015-2016

 

1.000 kr.

Pct.

Hele landet    

213

217

218

229

240

4,8

Nanortalik .........

145

144

145

152

160

5,4

Qaqortoq .........

189

197

194

209

216

3,2

Narsaq ...........

173

176

175

182

182

-0,3

Paamiut ..........

173

171

171

176

177

0,5

Nuuk ............

287

292

290

305

312

2,4

Maniitsoq .........

186

181

189

205

220

7,7

Sisimiut ..........

218

223

228

238

250

5,1

Kangaatsiaq ......

122

137

140

141

153

8,3

Aasiaat ..........

174

172

176

182

193

5,9

Qasigiannguit ......

171

182

181

187

202

8,5

Ilulissat ...........

204

205

210

214

238

10,9

Qeqertarsuaq ......

186

189

186

196

206

5,0

Uummannaq ......

174

181

184

197

214

8,4

Upernavik .........

149

148

158

159

173

8,8

Qaanaaq .........

125

127

137

139

137

-1,4

Tasiilaq ..........

148

160

152

155

162

5,0

Ittoqqortoormiit .....

164

157

168

182

180

-0,8

Kilde: http://bank.stat.gl/INDP2

 

Figur 1.2 Vækst i gennemsnitlige bruttoindkomster i distrikterne fra 2015 til 2016

Kilde: http://bank.stat.gl/INDP2

 

 

1.3 Indkomster i byer og bygder

 

Som det fremgår af Figur 1.3, var indkomstniveauet i bygderne betydeligt lavere end i byerne. På landsplan optjente en gennemsnitlig bybo således 249.000 kr., mens en bygdeborger tilsvarende måtte nøjes med 178.000 kr. Det fremgår dog tydeligt af figuren, at forskellene mellem byer og bygder er meget forskellig i de fire kommuner. Således er den markant største forskel at finde i Kommuneqarfik Sermersooq, hvor en bybos gennemsnitsindkomst var over dobbelt så høj som en bygdeborgers gennemsnitlige indkomst. Dette forhold skal ses i lyset af befolkningens geografiske fordeling i kommunen. Langt størstedelen af bybefolkningen er bosat i Nuuk, hvor indkomstniveauet er højt, mens størstedelen af bygdebefolkningen er bosat i Tasiilaq distrikt, der er kendetegnet ved lave gennemsnitsindkomster.

 

I Qeqqata Kommunia var de gennemsnitlige indkomster i byer og bygder derimod næsten ens, hvilket i høj grad skyldes et meget højt indkomstniveau i Kangerlussuaq. Lufthavnsbygden udgør knap 40 pct. af bygdebefolkningen i kommunen, og den vægter således meget, når gennemsnitsindkomsterne for kommunens bygder udregnes. Indkomsterne i Narsarsuaq lå også på et meget højt niveau og trak derved op i bygdeindkomsterne i Kommune Kujalleq – dog ikke helt i samme grad som Kangerlussuaq, da Narsarsuaqs befolkning udgør en relativ mindre del af den samlede bygdebefolkning i Kommune Kujalleq.

 

Figur 1.3 Gennemsnitlige bruttoindkomster i byer og bygder 2016

Kilde: http://bank.stat.gl/INDP1

 

Af Figur 1.4 ses at den store forskel i indkomsterne mellem bygder og byer er aldersbetinget, og at det er i de typisk erhvervsaktive aldersintervaller, man finder de helt store indkomstforskelle. Dette skyldes, at mens der i bygderne er en relativ jævn indkomstfordeling blandt de forskellige aldersintervaller, er gennemsnitsindkomsterne i byerne markant højere blandt de typisk erhvervs­aktive aldersintervaller i forhold til de yngste og de ældste.

 

Figur 1.4 Gennemsnitlige bruttoindkomster fordelt på alder og bosted 2016

Kilde: http://bank.stat.gl/INDP1

 

Betragtes gennemsnitsindkomsterne i byerne særskilt, kan der også noteres betydelige forskelle. Som det fremgår af Tabel 1.4 er indkomsterne i Nuuk med et gennemsnit på 315.000 kr. væsentligt højere end i nogen anden by. Det næsthøjeste indkomstniveau i byerne tegner Sisimiut sig for med en gennemsnitindkomst på 246.000 kr. Idet den gennemsnitlige bruttoindkomst for en bybo på landsplan var 249.000 kr., kan det konstateres, at Nuuk er den eneste by med et indkomstniveau over landsgennemsnittet for byer.

 

Tabel 1.4 Gennemsnitlige bruttoindkomster i byerne (1.000 kr.)

 

2014

2015

2016

Nanortalik ..............................

155

163

174

Qaqortoq ...............................

198

214

221

Narsaq .................................

165

175

173

Paamiut ................................

171

176

176

Nuuk ..................................

292

307

315

Maniitsoq ...............................

199

213

230

Sisimiut ................................

224

234

246

Kangaatsiaq ............................

149

156

163

Aasiaat ................................

178

183

192

Qasigiannguit ...........................

183

187

203

Ilulissat ................................

213

217

239

Qeqertarsuaq ...........................

187

196

206

Uummannaq ............................

195

205

217

Upernavik ..............................

186

189

197

Qaanaaq ...............................

144

147

143

Tasiilaq ................................

166

169

179

Ittoqqortoormiit.........................

164

180

177

Kilde: http://bank.stat.gl/INDP3

 

Blandt bygderne skiller lufthavnsbygderne Kangerlussuaq og Narsarsuaq sig ud med et væsentligt højere indkomstniveau end alle andre bygder. Det kan endvidere bemærkes af Tabel 1.5, at de øvrige otte bygder med de højeste gennemsnitsindkomster alle er beliggende i Qaasuitsup Kommunia, og at der i samtlige af disse otte bygder var markante indkomststigninger fra 2015 til 2016.

 

Tabel 1.5 Bygder med højeste gennemsnitsindkomster i 2016 (1.000 kr.)

 

2014

2015

2016

Kangerlussuaq (Sisimiut distrikt).............

315

318

316

Narsarsuaq (Narsaq distrikt)................

279

299

293

Saattut (Uummannaq distrikt)...............

198

206

255

Innaarsuit (Upernavik distrikt)...............

246

210

250

Saqqaq (Ilulissat distrikt)...................

181

191

244

Illorsuit (Uummannaq distrikt)..............

175

185

238

Qeqertaq (Ilulissat distrikt).................

184

173

230

Nutaarmiut (Upernavik distrikt)..............

152

157

222

Ukkusissat (Uummannaq distrikt)............

169

185

215

Ilimanaq (Ilulissat distrikt)..................

162

180

215

Kilde: http://bank.stat.gl/INDP3

 

Med en gennemsnitlig bruttoindkomst på 95.000 kr. optjente borgerne i bygden Qeqertat i Qaanaaq distrikt de laveste indkomster af samtlige lokaliteter i landet. I Tabel 1.6 præsenteres listen over de ti bygder med de laveste gennemsnitlige bruttoindkomster i 2016, og tabellen afslører blandt andet, at alle tre bygder i Qaanaaq distrikt hører til blandt de dårligst stillede bygder målt på registreret indkomst.

 

Tabel 1.6 Bygder med laveste gennemsnitsindkomster i 2016 (1.000 kr.)

 

2014

2015

2016

Qeqertat (Qaanaaq distrikt).................

82

77

95

Saarloq (Qaqortoq distrikt).................

109

108

104

Aappilattoq (Nanortalik distrikt).............

106

109

107

Savissivik (Qaanaaq distrikt)................

104

100

110

Iginniarfik (Kangaatsiaq distrikt).............

111

102

112

Siorapaluk (Qaanaaq distrikt)...............

109

114

112

Eqalugaarsuit (Qaqortoq distrikt)............

129

127

114

Kuummiut (Tasiilaq distrikt)................

129

119

115

Tiilerilaaq (Tasiilaq distrikt).................

111

116

116

Nuussuaq (Upernavik distrikt)...............

115

105

118

Kilde: http://bank.stat.gl/INDP3

 

1.4 Indkomster fordelt på køn

 

I 2016 optjente mænd i gennemsnit en bruttoindkomst på 277.000 kr., mens den tilsvarende indkomst for kvinderne lå på 198.000 kr. Mænds indkomster var således på landsplan i gennemsnit næsten 40 pct. højere end kvindernes. I denne beregning er der dog ikke taget højde for, at mændene er overrepræsenteret i de typisk erhvervsaktive aldersgrupper, hvor indkomst­niveauet er højt, mens der omvendt er flere kvinder end mænd blandt de ældste aldersgrupper, hvor indkomsterne er lave. De reelle indkomstforskelle kønnene imellem er derfor knap så markante, som de overordnede tal indikerer.

 

Tabel 1.7 Gennemsnitlige bruttoindkomster fordelt på køn (1.000 kr.)

 

2014

2015

2016

 

Mænd

Kvinder

Mænd

Kvinder

Mænd

Kvinder

Hele landet ...............

247

187

262

192

277

198

Kommune Kujalleq ..........

187

164

203

168

211

172

Kommuneqarfik Sermersooq ...

299

220

319

226

326

234

Qeqqata Kommunia .........

246

179

264

183

280

193

Qaasuitsup Kommunia .......

201

158

207

163

234

166

Kilde: http://bank.stat.gl/INDP1

 

Som det fremgår af Tabel 1.7, var indkomsterne hos mænd væsentlig højere end kvindernes indkomster i alle fire kommuner. Endvidere ses det af Figur 1.5, at mænd optjente højere indkomster inden for alle aldersgrupper, hvor det dog er inden for de typisk erhvervsaktive aldersgrupper, at de største forskelle findes. Samme billede tegner sig inden for alle andre demografiske og geografiske variable, man kan knytte sammen med indkomster og køn. I Tabel 5.2 i Kapitel 5 studeres kønsopdelte indkomstopgørelser med yderligere baggrundsvariable, og for endnu større detaljeringsgrad kan der henvises til Grønlands Statistikbank, der findes på adressen bank.stat.gl.

 

Figur 1.5 Gennemsnitlige bruttoindkomster fordelt på alder og køn 2016

Kilde: http://bank.stat.gl/INDP1

 

1.5 Indkomster fordelt på uddannelsesniveau

 

Der er markant sammenhæng mellem uddannelsesniveau og indkomst. Således optjener veluddannede betydelige højere indkomster end personer med en lavere uddannelse. Dette skyldes primært, at højtuddannede, der er i beskæftigelse, typisk har væsentlig højere løn end beskæftigede med en lavere uddannelse. Men også højere beskæftigelsesgrad og lavere ledighed blandt de veluddannede er medvirkende til indkomstforskellene, idet en langt mindre andel af højtuddannede lever af (relativt lave) indkomsterstattende offentlige ydelser sammenlignet med de lavere uddannede.

 

Det ses af Figur 1.6, at det praktisk talt er indenfor alle aldersgrupper, at personer med en videregående uddannelse har højere gennemsnitlige indkomster i forhold til jævnaldrende med lavere uddannelsesniveau.

 

Figur 1.6 Gennemsnitlig personindkomst fordelt på alder og højest fuldført uddannelse 2016

Kilde: http://bank.stat.gl/INDP8

 

Det ses af Tabel 1.8, at de indkomstforskelle mellem by og bygd mindskes en del, når sammenligningerne foretages indenfor de enkelte uddannelses­niveauer. Indkomstforskellene mellem byer og bygder kan derfor i nogen grad forklares med et generelt højere uddannelsesniveau i byerne.

 

Tabel 1.8 Gennemsnitlig personindkomst fordelt på bosted, køn og højest fuldført uddannelse 2016

 

By

Bygd

 

Mænd

Kvinder

Mænd

Kvinder

Alle ........................  

287

207

209

138

Folkeskole ...................

213

143

195

117

Gymnasieuddannelse ...........

301

180

274

181

Erhvervsuddannelse ............

366

254

281

201

Suppleringskursus .............

231

186

185

286

Videregående uddannelse .......

566

404

376

374

Kilde: http://bank.stat.gl/INDP8