Indledning

Formålet med denne publikation er at give et kort og præcist billede af Grønlands udenrigshandel. Udenrigshandelsstatistikken beskriver på detaljeret vareniveau Grønlands samhandel med udlandet. Statistikken, der ligger til grund for publikationen, er udarbejdet ud fra internationale retningslinjer, jf. afsnit om Varegrupperinger bagerst i publikationen.

 

Udenrigshandel 1-3. kvartal 2023

 

Lille stigning i importen

Udgifter til import udgjorde 4.536 mio. kr., hvilket er en stigning på 149 mio. kr. i forhold til samme periode året før. Det svarer til 3,4 pct. Tallene skal dog fortolkes med varsomhed, da der stadigvæk er tale om foreløbige tal. Især SITC-afsnit 7 Maskiner og transportmidler kan komme til at ændre på billedet når Grønlands Statistik har indarbejdet rederiernes køb af skibe og fly. Dette kan tidligst ske når rederiernes årsregnskaber for 2022 og 2023 foreligger.

Hvis man ser bort fra SITC-afsnit 7 Maskiner og transportmidler, er importen i 1-3. kvartal 2023, faldet med 12 mio.kr. til 3.336 mio. kr., jf. oversigt 3.

 

Stigning i eksporten

Eksportværdien for 1-3. kvartal 2023 steg til 4.625 mio. kr. fra 4.092 mio. kr. året før i samme periode. Det er en stigning på 533 mio. kr., svarende til 13 pct. Også udviklingen i eksporten skal fortolkes med varsomhed, da især SITC-afsnit 7 Maskiner og transportmidler kan komme til at ændre på billedet når Grønlands Statistik har indarbejdet rederiernes salg af skibe.

 

Underskud på handelsbalancen

Handelsbalancen udviser dermed et overskud på 89 mio. kr. i 1-3. kvartal 2023, hvilket er 384 mio. kr. højere i forhold til samme periode i 2022. Dog igen med forbehold for ændringer i forbindelse med indarbejdningen af køb og salg af skibe og fly.

 

Oversigt 1. Handelsbalancen i 1-3. kvartal 2019-2023

 

2019

2020

2021

2022

2023

 

                                                                     1.000 kr.                                                                  

Handelsbalance

-238.229

-402.570

-1.207.312

-294.991

89.375

Eksport

4.181.356

4.041.190

3.676.058

4.092.424

4.625.305

Import

4.419.584

4.443.760

4.883.370

4.387.415

4.535.931

Kilde:  https://bank.stat.gl/IEDBALMND

Figur 1. Kvartalsopdelt udenrigshandel

Kilde:  https://bank.stat.gl/IEDBALMND

 

I oversigt 2 er importen, eksporten og handelsbalancen fordelt på måneder for årene 2019 til 2023.

 

 

Oversigt 2. Handelsbalancen 2019-2023, fordelt på måneder, mio. kr.

 

Handelsbalance

Eksport

Import

 

2019

2020

2021

2022

2023

2019

2020

2021

2022

2023

2019

2020

2021

2022

2023

 

Hele året ..........

-1.068

-913

-1.639

-448

89

5.518

5.305

5.060

5.928

4.625

6.585

6.218

6.698

6.375

4.536

 

Januar .............

-283

51

-230

-19

32

272

268

290

252

354

555

217

520

271

322

 

Februar .............

195

35

155

89

4

432

299

403

362

346

237

265

248

273

343

 

Marts ..............

-241

-419

-80

-79

-44

239

465

308

301

386

480

884

388

380

430

 

April ...............

81

-74

-359

-177

-319

389

274

272

461

291

308

348

631

638

610

 

Maj ................

88

47

-11

-71

48

859

438

400

453

665

771

392

411

524

617

 

Juni ................

79

-14

-708

-325

-235

455

516

335

489

524

376

530

1.044

814

759

 

Juli .................

-221

317

147

302

137

514

739

568

730

655

735

422

421

428

517

 

August .............

252

147

297

-105

371

625

608

710

370

820

374

462

413

475

449

 

September...........

-188

-491

-418

91

96

396

434

389

674

584

584

925

808

583

489

 

Oktober ............

-137

-416

-555

-723

 

447

433

322

460

 

584

849

876

1.183

 

 

November ..........

-313

-289

-81

89

 

475

346

490

560

 

789

635

571

471

 

 

December ..........

-379

195

204

481

 

414

485

572

815

 

793

290

368

334

 

 

Kilde: https://bank.stat.gl/IEDBALMND

 

 

Udenrigshandel

I dette afsnit præsenteres udenrigshandel ud fra SITC-nomenklatur. SITC er en generel metode til inddeling og klassificering af varehandelen, hvor varerne grupperes efter forarbejdningsgraden, herunder råvarer, halvfabrikata og færdigvarer.

 

Oversigt 3. Import 1-3. kvartal 2019-2023, fordelt på SITC-afsnit

 

 

2019

2020

2021

2022

2023

 

 

1.000 kr.

 

I alt

4.419.584

4.443.760

4.883.370

4.387.415

4.535.931

 

I alt eksl. SITC 7 Maskiner og transportmidler ...........

2.648.381

2.684.316

2.688.756

3.347.629

3.335.858

0

Næringsmidler og levende dyr ..........................

653.764

670.649

651.482

750.855

798.090

1

Drikkevarer og tobak .................................

129.201

130.365

137.851

146.671

143.683

2

Råstoffer, ikke spiselige (undt. brændsel) .................

28.012

33.452

38.265

44.701

37.536

3

Mineral, brændsels- og smørestoffer o.l. ..................

520.323

403.417

362.052

737.342

529.097

4

Anim. og veg. olier, fedtstoffer og voks ...................

3.638

5.603

4.522

5.814

5.219

5

Kemikalier og kemiske produkter ........................

214.287

265.717

265.866

333.200

331.247

6

Bearb. varer, hovedsagelig halvfabrikata ..................

531.606

635.949

739.340

807.995

873.031

7

Maskiner og transportmidler ............................

1.771.204

1.759.444

2.194.614

1.039.786

1.200.073

8

Bearbejdede varer i.a.n. ...............................

461.896

435.089

435.052

454.076

528.856

9

Diverse varer og transaktioner i.a.n. .....................

105.654

104.073

54.326

66.975

89.098

Anm.: I.a.n. betyder Ikke andetsteds nævnt.

Kilde: https://bank.stat.gl/IEDSITC

 

Oversigt 4. Eksport 1-3. kvartal 2019-2023, fordelt på SITC-afsnit

 

 

2019

2020

2021

2022

2023

 

 

1.000 kr.

 

I alt

4.181.356

4.041.190

3.676.058

4.092.424

4.625.305

 

I alt eksl. SITC 7 Maskiner og transportmidler ...........

4.173.910

4.038.008

3.673.468

4.080.795

4.606.471

0

Næringsmidler og levende dyr ..........................

3.767.016

3.723.421

3.437.660

4.026.557

4.532.509

1

Drikkevarer og tobak .................................

50

14

7

280

39

2

Råstoffer, ikke spiselige (undt. brændsel) .................

5.158

4.317

4.953

8.295

8.588

3

Mineral, brændsels- og smørestoffer o.l. ..................

3

13

2

4

14

4

Anim. og veg. olier, fedtstoffer og voks ...................

0

-

-

-

1.546

5

Kemikalier og kemiske produkter .......................

170

72

175

367

364

6

Bearb. varer, hovedsagelig halvfabrikata .................

3.399

10.788

6.849

12.287

13.752

7

Maskiner og transportmidler............................

313.911

231.500

182.318

24.104

30.705

8

Bearbejdede varer i.a.n. ...............................

7.445

3.182

2.590

11.628

18.835

9

Diverse varer og transaktioner i.a.n. .....................

84.204

67.883

41.506

8.901

18.954

Anm.: I.a.n. betyder Ikke andetsteds nævnt.

Kilde: https://bank.stat.gl/IEDSITC