Indledning

Formålet med denne publikation er at give et kort og præcist billede af Grønlands udenrigshandel. Udenrigshandelsstatistikken beskriver på detaljeret vareniveau Grønlands samhandel med udlandet. Statistikken, der ligger til grund for publikationen, er udarbejdet ud fra internationale retningslinjer, jf. afsnit om Varegrupperinger bagerst i publikationen.

 

 

Udenrigshandel 2022

Udgifter til import udgjorde 6.375 mio. kr., hvilket er et fald på 323 mio. kr. i forhold til samme periode året før. Det svarer til 4,8 pct. Tallene skal dog fortolkes med varsomhed, da der stadigvæk er tale om foreløbige tal. Især SITC-afsnit 7 Maskiner og transportmidler kan komme til at ændre på billedet når Grønlands Statistik har indarbejdet rederiernes køb af skibe og fly. Dette kan tidligst ske når rederiernes årsregnskaber for 2022 foreligger.

Hvis man ser bort fra SITC-afsnit 7 Maskiner og transportmidler, er importen i 2022, steget med 953 mio.kr. til 4.994 mio. kr., jf. oversigt 3.

 

Stigning i eksporten

Eksportværdien for 2022 steg til 5.927 mio. kr. fra 5.059 mio. kr. året før i samme periode. Det er en stigning på 867 mio. kr., svarende til 17,2 pct. Også udviklingen i eksporten skal fortolkes med varsomhed, da især SITC-afsnit 7 Maskiner og transportmidler kan komme til at ændre på billedet når Grønlands Statistik har indarbejdet rederiernes salg af skibe.

 

Underskud på handelsbalancen

Handelsbalancen udviser dermed et underskud på godt 447 mio. kr. i 2022, hvilket er 1.190 mio. kr. lavere i forhold til samme periode i 2021. Dog igen med forbehold for ændringer i forbindelse med indarbejdningen af køb og salg af skibe og fly.

 

Oversigt 1. Handelsbalancen i 2018-2022

 

2018

2019

2020

2021

2022

 

1.000 kr.

Handelsbalance

-854.797

-1.067.629

-913.341

-1.638.564

-447.578

Eksport

4.439.348,45

5.517.681,17

5.304.735,83

5.059.837,83

5.927.651,77

Import

5.294.145,14

6.585.310,33

6.218.076,94

6.698.402,17

6.375.229,48

Kilde:  https://bank.stat.gl/IEDBALMND
BEMÆRK: Eksportværdierne for 2018 er baseret på det gamle opgørelsesprincip, mens tallene for 2019-2022 er opgjort efter det nye opgørelsesprincip.

 

Figur 1. Kvartalsopdelt udenrigshandel

Kilde:  https://bank.stat.gl/IEDBALMND

BEMÆRK: Eksportværdierne for 2018 er baseret på det gamle opgørelsesprincip, mens tallene for 2019-2022 er opgjort efter det nye opgørelsesprincip.

 

I oversigt 2 er importen, eksporten og handelsbalancen fordelt på måneder for årene 2018 til 2022.

 

Oversigt 2. Handelsbalancen 2018-2022, fordelt på måneder, mio. kr.

 

Handelsbalance

Eksport

Import

 

2018

2019

2020

2021

2022

2018

2019

2020

2021

2022

2018

2019

2020

2021

2022

 

Hele året ........

-855

-1.068

-913

-1.639

-448

4.439

5.518

5.305

5.060

5.928

5.294

6.585

6.218

6.698

6.375

 

Januar............

31

-283

51

-230

-19

235

272

268

290

252

203

555

217

520

271

 

Februar............

148

195

35

155

89

344

432

299

403

362

197

237

265

248

273

 

Marts.............

55

-241

-419

-80

-79

323

239

465

308

301

268

480

884

388

380

 

April..............

-131

81

-74

-359

-177

183

389

274

272

461

314

308

348

631

638

 

Maj..............

-13

88

47

-11

-71

359

859

438

400

453

371

771

392

411

524

 

Juni..............

-213

79

-14

-708

-325

316

455

516

335

489

529

376

530

1.044

814

 

Juli...............

66

-221

317

147

302

407

514

739

568

730

341

735

422

421

428

 

August............

216

252

147

297

-105

584

625

608

710

370

368

374

462

413

475

 

September.........

-44

-188

-491

-418

91

315

396

434

389

674

359

584

925

808

583

 

Oktober...........

-563

-137

-416

-555

-723

403

447

433

322

460

966

584

849

876

1.183

 

November..........

9

-313

-289

-81

89

374

475

346

490

560

365

789

635

571

471

 

December..........

-417

-379

195

204

481

597

414

485

572

815

1.014

793

290

368

334

 

Kilde: https://bank.stat.gl/IEDBALMND

BEMÆRK: Eksportværdierne for 2018 er baseret på det gamle opgørelsesprincip, mens tallene for 2019-2022 er opgjort efter det nye opgørelsesprincip.

 

 

Udenrigshandel

I dette afsnit præsenteres udenrigshandel ud fra SITC-nomenklatur. SITC er en generel metode til inddeling og klassificering af varehandelen, hvor varerne grupperes efter forarbejdningsgraden, herunder råvarer, halvfabrikata og færdigvarer.

 

Oversigt 3. Import 2018-2022, fordelt på SITC-afsnit

 

 

2018

2019

2020

2021

2022

 

 

1.000 kr.

 

I alt

5.294.145

6.585.310

6.218.077

6.698.402

6.375.229

 

I alt eksl. SITC 7 Maskiner og transportmidler ..........

3.590.837

3.728.490

3.625.655

4.041.100

4.994.163

0

Næringsmidler og levende dyr .......................

887.512

926.817

944.683

935.455

1.056.407

1

Drikkevarer og tobak ..............................

153.626

175.342

182.794

191.671

203.630

2

Råstoffer, ikke spiselige (undt. brændsel) ...............

40.009

36.937

45.790

51.367

55.249

3

Mineral, brændsels- og smørestoffer o.l. ................

882.516

866.220

508.523

871.826

1.450.555

4

Anim. og veg. olier, fedtstoffer og voks .................

4.055

5.422

8.060

6.541

8.081

5

Kemikalier og kemiske produkter .....................

273.267

278.278

336.750

360.026

440.612

6

Bearb. varer, hovedsagelig halvfabrikata ................

627.606

704.632

870.333

950.328

1.065.684

7

Maskiner og transportmidler .........................

1.703.308

2.856.820

2.592.422

2.657.302

1.381.067

8

Bearbejdede varer i.a.n. ............................

572.210

603.183

602.500

595.069

635.428

9

Diverse varer og transaktioner i.a.n. ...................

150.035

131.659

126.224

78.817

78.516

Anm.: I.a.n. betyder Ikke andetsteds nævnt.

Kilde: https://bank.stat.gl/IEDSITC

 

 

Oversigt 4. Eksport 2018-2022, fordelt på SITC-afsnit

 

 

2018

2019

2020

2021

2022

 

 

1.000 kr.

 

I alt

4.439.349

5.517.715

5.308.034

5.059.803

5.924.353

 

I alt eksl. SITC 7 Maskiner og transportmidler ..........

4.427.530

5.505.996

5.302.917

5.055.121

5.908.168

0

Næringsmidler og levende dyr .......................

3.753.977

5.067.924

4.861.449

4.782.551

5.836.941

1

Drikkevarer og tobak ..............................

67

56

17

11

309

2

Råstoffer, ikke spiselige (undt. brændsel) ...............

4.605

7.882

6.824

7.135

11.907

3

Mineral, brændsels- og smørestoffer o.l. ................

2

4

79

2

4

4

Anim. og veg. olier, fedtstoffer og voks .................

0

34

3.298

-

-

5

Kemikalier og kemiske produkter .....................

143

197

324

222

1.083

6

Bearb. varer, hovedsagelig halvfabrikata ................

13.285

5.699

13.193

8.149

16.420

7

Maskiner og transportmidler .........................

530.455

315.276

326.187

182.999

31.887

8

Bearbejdede varer i.a.n. ............................

11.818

11.720

5.117

4.683

16.185

9

Diverse varer og transaktioner i.a.n. ...................

124.994

108.924

91.546

74.050

9.617

Anm.: I.a.n. betyder Ikke andetsteds nævnt.

Kilde: https://bank.stat.gl/IEDSITC

BEMÆRK: Eksportværdierne for 2018 er baseret på det gamle opgørelsesprincip, mens tallene for 2019-2022 er opgjort efter det nye opgørelsesprincip.