Indledning

Formålet med denne publikation er at give et kort og præcist billede af Grønlands udenrigshandel. Udenrigshandelsstatistikken beskriver på detaljeret vareniveau Grønlands samhandel med udlandet. Statistikken, der ligger til grund for publikationen, er udarbejdet ud fra internationale retningslinjer, jf. afsnit om Varegrupperinger bagerst i publikationen.

 

Udenrigshandel 1. kvartal 2022

 

Lille stigning i importen

Udgifter til import udgjorde knapt 951 mio. kr., hvilket er en stigning på knapt 65 mio. kr. i forhold til samme periode året før. Det svarer til 7,3 pct. Tallene skal dog fortolkes med varsomhed, da der stadigvæk er tale om foreløbige tal. Især SITC-afsnit 7 Maskiner og transportmidler kan komme til at ændre på billedet når Grønlands Statistik har indarbejdet rederiernes køb af skibe. Dette kan tidligst ske når rederiernes årsregnskaber for 2021 foreligger. Hvis man ser bort fra SITC-afsnit 7 Maskiner og transportmidler, er importen i 1. kvartal 2022, steget med godt 65 mio.kr. til godt 680 mio. kr., jf. oversigt 3.

 

Lille stigning i eksporten

Eksportværdien for 1. kvartal 2022 steg til godt 1.037 mio. kr. fra knapt 1.001 mio. kr. året før i samme periode. Det er en stigning på knapt 37 mio. kr., svarende til 3,7 pct. Også udviklingen i eksporten skal fortolkes med varsomhed, da især SITC-afsnit 7 Maskiner og transportmidler kan komme til at ændre på billedet når Grønlands Statistik har indarbejdet rederiernes salg af skibe.

 

Overskud på handelsbalancen

Handelsbalancen udviser dermed et overskud på knapt 88 mio. kr. i 1. kvartal 2022, hvilket er godt 28 mio. kr. lavere i forhold til samme periode i 2021.

 

Oversigt 1. Handelsbalancen i 2018-2022

 

2018

2019

2020

2021

2022

 

1.000 kr.

Handelsbalance .........

234.205

-329.066

-333.621

113.998

85.780

Eksport ................

902.034

942.265

1.032.511

1.000.713

1.037.300

Import .................

667.829

1.271.332

1.366.131

886.715

951.521

Kilde:  https://bank.stat.gl/IEDBALMND
BEMÆRK: Eksportværdierne for året 2018 er baseret på det gamle opgørelsesprincip, mens tallene for 2019-2022 er opgjort efter det nye opgørelsesprincip.

 

Figur 2. Kvartalsopdelt udenrigshandel, mio. kr.

Kilde:  https://bank.stat.gl/IEDBALMND

BEMÆRK: Eksportværdierne for året 2018 er baseret på det gamle opgørelsesprincip, mens tallene for 2020-2022 er opgjort efter det nye opgørelsesprincip.

 

I oversigt 2 er importen, eksporten og handelsbalancen fordelt på måneder for årene 2018 til 2022.

 

Oversigt 2. Handelsbalancen 2018-2022, fordelt på måneder, mio. kr.

 

Handelsbalance

Eksport

Import

 

2018

2019

2020

2021

2022

2018

2019

2020

2021

2022

2018

2019

2020

2021

2022

Hele året ..........

-855

-1.068

-913

-522

86

4.439

5.518

5.305

4.881

1.037

5.294

6.585

6.218

5.403

952

Januar  

31

-283

51

39

32

235

272

268

290

311

203

555

217

251

279

Februar  

148

195

35

155

131

344

432

299

403

412

197

237

265

248

281

Marts  

55

-241

-419

-80

-78

323

239

465

308

314

268

480

884

388

391

April .............

-131

81

-74

-63

 

183

389

274

272

 

314

308

348

335

 

Maj .............

-13

88

47

-11

 

359

859

438

400

 

371

771

392

411

 

Juni .............

-213

79

-14

-455

 

316

455

516

335

 

529

376

530

791

 

Juli

66

-221

317

76

 

407

514

739

497

 

341

735

422

421

 

August  

216

252

147

190

 

584

625

608

603

 

368

374

462

413

 

September  

-44

-188

-491

-52

 

315

396

434

389

 

359

584

925

442

 

Oktober  

-563

-137

-416

-509

 

403

447

433

322

 

966

584

849

830

 

November  

9

-313

-289

-81

 

374

475

346

490

 

365

789

635

571

 

December  

-417

-379

195

269

 

597

414

485

572

 

1.014

793

290

303

 

https://bank.stat.gl/IEDBALMND

BEMÆRK: Eksportværdierne for året 2018 er baseret på det gamle opgørelsesprincip, mens tallene for 2020-2022 er opgjort efter det nye opgørelsesprincip.

 

 

Udenrigshandel

I dette afsnit præsenteres udenrigshandel ud fra SITC-nomenklatur. SITC er en generel metode til inddeling og klassificering af varehandelen, hvor varerne grupperes efter forarbejdningsgraden, herunder råvarer, halvfabrikata og færdigvarer.

 

Oversigt 3. Import 2018-2022, fordelt på SITC-afsnit

 

 

2018

2019

2020

2021

2022

 

 

1.000 kr.

 

I alt

667.829

1.271.332

1.366.131

886.715

951.521

 

I alt eksl. SITC 7 Maskiner og transportmidler ..........

466.707

507.569

576.223

615.145

680.662

0

Næringsmidler og levende dyr .......................

123.110

143.264

156.165

169.165

168.334

1

Drikkevarer og tobak ..............................

18.194

28.205

30.298

30.349

32.677

2

Råstoffer, ikke spiselige (undt. brændsel) ...............

5.741

7.247

7.105

6.866

13.469

3

Mineral, brændsels- og smørestoffer o.l. ................

3.653

5.317

9.321

12.359

11.696

4

Anim. og veg. olier, fedtstoffer og voks .................

574

715

1.639

1.496

1.126

5

Kemikalier og kemiske produkter .....................

57.416

57.897

76.437

74.724

100.074

6

Bearb. varer, hovedsagelig halvfabrikata ................

106.194

112.741

143.410

189.263

188.360

7

Maskiner og transportmidler .........................

201.122

763.763

789.908

271.570

270.859

8

Bearbejdede varer i.a.n. ............................

114.563

121.294

127.058

120.915

144.261

9

Diverse varer og transaktioner i.a.n. ...................

37.261

30.888

24.790

10.009

20.666

Anm.: I.a.n. betyder Ikke andetsteds nævnt.

Kilde: https://bank.stat.gl/IEDSITC

 

Oversigt 4. Eksport 2018-2022, fordelt på SITC-afsnit

 

 

2018

2019

2020

2021

2022

 

 

1.000 kr.

 

I alt  .........................................

902.034

942.265

1.032.511

1.000.713

1.037.300

 

I alt eksl. SITC 7 Maskiner og transportmidler ..........

899.316

939.503

1.031.244

999.906

1.034.603

0

Næringsmidler og levende dyr .......................

721.097

920.562

940.279

986.044

1.022.712

1

Drikkevarer og tobak ..............................

2

1

3

2

2

2

Råstoffer, ikke spiselige (undt. brændsel) ...............

951

992

138

1.140

1.623

3

Mineral, brændsels- og smørestoffer o.l. ................

0

0

11

1

2

4

Anim. og veg. olier, fedtstoffer og voks .................

 

 

 

 

 

5

Kemikalier og kemiske produkter .....................

7

24

14

119

107

6

Bearb. varer, hovedsagelig halvfabrikata ................

1.409

816

666

3.123

2.265

7

Maskiner og transportmidler .........................

145.207

629

71.481

683

7.036

8

Bearbejdede varer i.a.n. ............................

2.718

2.762

1.267

807

2.697

9

Diverse varer og transaktioner i.a.n. ...................

30.643

16.478

18.652

8.796

856

Anm.: I.a.n. betyder Ikke andetsteds nævnt.

Kilde: https://bank.stat.gl/IEDSITC

BEMÆRK: Eksportværdierne for årene 2017-2018 er baseret på det gamle opgørelsesprincip, mens tallene for 2019-2021 er opgjort efter det nye opgørelsesprincip.