Indledning

Formålet med denne publikation er at give et kort og præcist billede af Grønlands udenrigshandel. Udenrigshandelsstatistikken beskriver på detaljeret vareniveau Grønlands samhandel med udlandet. Statistikken, der ligger til grund for publikationen, er udarbejdet ud fra internationale retningslinjer, jf. afsnit om Varegrupperinger bagerst i publikationen.

 

Udenrigshandel 2020

 

Stort fald i importen

Udgifter til import udgjorde 5.382 mio. kr., hvilket er et fald på 1.203 mio. kr. i forhold til året før. Det svarer til 18,3 pct. Tallene skal dog fortolkes med varsomhed, da der stadigvæk er tale om foreløbige tal. Især SITC-afsnit 7 Maskiner og transportmidler kan komme til at ændre på billedet når Grønlands Statistik har indarbejdet rederiernes køb af skibe. Dette kan tidligst ske når rederiernes årsregnskaber for 2020 foreligger. Hvis man ser bort fra SITC-afsnit 7 Maskiner og transportmidler, er importen i 2020, faldet med knapt 103 mio.kr. til 3.626 mio. kr., jf. oversigt 3.

 

Fald i eksporten

Eksportværdien for 2020 faldt til 4.849 mio. kr. fra 5.518 mio. kr. året før i samme periode. Det er et fald på 668 mio. kr., svarende til 12,1 pct. Også udviklingen i eksporten skal fortolkes med varsomhed, da især SITC-afsnit 7 Maskiner og transportmidler kan komme til at ændre på billedet når Grønlands Statistik har indarbejdet rederiernes salg af skibe.

 

Underskud på handelsbalancen

Handelsbalancen udviser dermed et underskud på 533 mio. kr. i 2020, hvilket er en forbedring på 535 mio. kr. i forhold til 2019.

 

Oversigt 1. Handelsbalancen i 2016-2020

 

2016

2017

2018

2019

2020

 

1.000 kr.

Handelsbalance ..........  

-1.048.689

-1.083.005

-854.797

-1.067.629

-532.981

Eksport ...................

3.867.803

3.871.753

4.439.348

5.517.681

4.849.228

Import ...................

4.916.492

4.954.758

5.294.145

6.585.310

5.382.209

Kilde: https://bank.stat.gl/IEDBALMND
BEMÆRK: Eksportværdierne for årene 2016-2018 er baseret på det gamle opgørelsesprincip, mens tallene for 2019-2020 er opgjort efter det nye opgørelsesprincip.

 

Figur 2. Kvartalsopdelt udenrigshandel, mio. kr.

Kilde: https://bank.stat.gl/IEDBALMND

BEMÆRK: Eksportværdierne for årene 2016-2018 er baseret på det gamle opgørelsesprincip, mens tallene for 2019-2020 er opgjort efter det nye opgørelsesprincip.

 

I oversigt 2 er importen, eksporten og handelsbalancen fordelt på måneder for årene 2016 til 2020.

 

Oversigt 2. Handelsbalancen 2016-2020, fordelt på måneder, mio. kr.

 

Handelsbalance

Eksport

Import

 

2016

2017

2018

2019

2020

2016

2017

2018

2019

2020

2016

2017

2018

2019

2020

Hele året ..........

-1.049

-1.083

-855

-1.068

-533

3.868

3.872

4.439

5.518

4.849

4.916

4.955

5.294

6.585

5.382

Januar ..............

-65

-82

31

-283

50

133

137

235

272

267

198

220

203

555

217

Februar ..............

37

-51

148

195

35

283

146

344

432

299

246

197

197

237

265

Marts ...............

-60

-5

55

-241

57

198

281

323

239

392

259

287

268

480

335

April ................

-289

-145

-131

81

-84

215

149

183

389

264

505

294

314

308

348

Maj .................

-167

-165

-13

88

32

350

219

359

859

424

517

384

371

771

392

Juni .................

-324

-47

-213

79

39

454

485

316

455

492

778

531

529

376

453

Juli ..................

85

-82

66

-221

186

535

526

407

514

608

450

607

341

735

422

August ..............

77

113

216

252

121

422

454

584

625

531

345

340

368

374

410

September ...........

-64

45

-44

-188

-335

332

396

315

396

431

396

351

359

584

766

Oktober .............

-292

-759

-563

-137

-435

257

271

403

447

414

549

1.030

966

584

849

November ...........

-76

-62

9

-313

-290

330

273

374

475

345

406

336

365

789

635

December ............

90

157

-417

-379

92

358

535

597

414

382

268

378

1.014

793

290

Kilde: https://bank.stat.gl/IEDBALMND

BEMÆRK: Eksportværdierne for årene 2016-2018 er baseret på det gamle opgørelsesprincip, mens tallene for 2019-2020 er opgjort efter det nye opgørelsesprincip.

 

 

Udenrigshandel

I dette afsnit præsenteres udenrigshandel ud fra SITC-nomenklatur. SITC er en generel metode til inddeling og klassificering af varehandelen, hvor varerne grupperes efter forarbejdningsgraden, herunder råvarer, halvfabrikata og færdigvarer.

 

Oversigt 3. Import 2016-2020, fordelt på SITC-afsnit

 

 

2016

2017

2018

2019

2020

 

 

1.000 kr.

 

I alt ..........................................  

4.916.492

4.954.758

5.294.145

6.585.310

5.382.209

 

I alt eksl. SITC 7 Maskiner og transportmidler ........

3.150.410

3.477.140

3.590.837

3.728.490

3.625.655

0

Næringsmidler og levende dyr ......................

858.248

876.465

887.512

926.817

944.683

1

Drikkevarer og tobak .............................

145.352

148.959

153.626

175.342

182.794

2

Råstoffer, ikke spiselige (undt. brændsel) .............

64.828

50.033

40.009

36.937

45.790

3

Mineral, brændsels- og smørestoffer o.l. ..............

399.048

740.077

882.516

866.220

508.523

4

Anim. og veg. olier, fedtstoffer og voks ...............

3.925

4.093

4.055

5.422

8.060

5

Kemikalier og kemiske produkter ....................

268.836

267.318

273.267

278.278

336.750

6

Bearb. varer, hovedsagelig halvfabrikata ..............

673.743

749.924

627.606

704.632

870.333

7

Maskiner og transportmidler ........................

1.766.082

1.477.618

1.703.308

2.856.820

1.756.554

8

Bearbejdede varer i.a.n. ..........................

545.280

541.498

572.210

603.183

602.500

9

Diverse varer og transaktioner i.a.n. .................

191.152

98.773

150.035

131.659

126.224

Anm.: I.a.n. betyder Ikke andetsteds nævnt.

Kilde: https://bank.stat.gl/IEDSITC

 

Oversigt 4. Eksport 2016-2020, fordelt på SITC-afsnit

 

 

2016

2017

2018

2019

2020

 

 

1.000 kr.

 

I alt ..........................................  

3.867.803

3.871.753

4.439.348

5.517.681

4.849.228

 

I alt eksl. SITC 7 Maskiner og transportmidler ........

3.591.124

3.636.139

3.908.893

5.202.405

4.845.211

0

Næringsmidler og levende dyr ......................

3.431.426

3.483.707

3.753.977

5.067.924

4.728.111

1

Drikkevarer og tobak .............................

10

29

67

56

17

2

Råstoffer, ikke spiselige (undt. brændsel) .............

5.395

3.476

4.605

7.882

6.824

3

Mineral, brændsels- og smørestoffer o.l. ..............

2

9

2

4

79

4

Anim. og veg. olier, fedtstoffer og voks ...............

0

-

-

-

-

5

Kemikalier og kemiske produkter ....................

125

145

143

197

324

6

Bearb. varer, hovedsagelig halvfabrikata ..............

3.914

6.287

13.285

5.699

13.193

7

Maskiner og transportmidler ........................

276.679

235.614

530.455

315.276

4.017

8

Bearbejdede varer i.a.n. ..........................

11.942

18.718

11.818

11.720

5.117

9

Diverse varer og transaktioner i.a.n. .................

138.311

123.768

124.994

108.924

91.546

Anm.: I.a.n. betyder Ikke andetsteds nævnt.

Kilde: https://bank.stat.gl/IEDSITC

BEMÆRK: Eksportværdierne for årene 2016-2018 er baseret på det gamle opgørelsesprincip, mens tallene for 2019-2020 er opgjort efter det nye opgørelsesprincip.