Indledning

Formålet med denne publikation er at give et kort og præcist billede af Grønlands udenrigshandel. Udenrigshandelsstatistikken beskriver på detaljeret vareniveau Grønlands samhandel med udlandet. Statistikken, der ligger til grund for publikationen, er udarbejdet ud fra internationale retningslinjer, jf. afsnit om Varegrupperinger bagerst i publikationen.

 

Ændring i opgørelsesprincip

 

Højere kilopriser

Fra 1. kvartal 2019 sker der i udenrigshandelsstatistikken et skift opad i niveauet for værdierne og priserne for fiskeriprodukter. Det skyldes, at fiskeeksportører har ændret princippet for angivelse af de priser, som indberettes til toldfunktionen. De ændrede principper betyder, at værdien af den samlede vareeksport i udenrigshandelen kommer tættere på den eksportværdi, der allerede offentliggøres i nationalregnskabet. I nationalregnskabet benyttes varens værdi ved ejerskifte, mens det i udenrigshandelsstatistikken er varens værdi ved landegrænsen.

 

Hidtidige kilopriser

De grønlandske eksportører har hidtil ikke prissat fiskeprodukter efter ensartede principper, når produkterne passerede landegrænsen. Dette er i overensstemmelse med den gældende grønlandske lovgivning og har sammenhæng med, at nogle af eksportørerne har lagre i Danmark, som varerne transporteres til indtil produkterne sælges. I disse tilfælde er der udarbejdet en faktura baseret på virksomhedens interne afregningspris. Det er denne interne afregningspris, der hidtil er blevet anvendt ved indberetningen til Grønlands Selvstyres toldfunktion i Ålborg, og som er blevet benyttet til beregningen af eksportværdien i udenrigshandelsstatistikken.

 

Når eksportørerne senere har solgt produkter ud af deres lager i Danmark, er den faktiske salgsværdi af produkterne blevet indberettet til Skattestyrelsen i Grønland. Det er denne indberetning til Skattestyrelsen, som er grundlaget for beregningen af fiskeriafgifter. Indberetninger til toldfunktionen i forbindelse med passage af landegrænsen har således ikke betydning for beregning af fiskeriafgifterne.

 

Konsekvens

Ovennævnte ændringer betyder, at eksportværdier og gennemsnitspriser i
1.-3. kvartal 2019 ikke umiddelbart kan sammenlignes med værdier og gennemsnitspriser for tidligere år. For at illustrere betydningen af de ændrede principper har Grønlands Statistik udarbejdet nedenstående figur 1, der viser den samlede eksportværdi i 1.-3. kvartal i årene 2015-2019 sammenholdt med et estimeret tal for eksportens værdi, hvis de principper for indberetning, der benyttes i 2019, også var benyttet i tidligere år.

 

Opregning med ca. 30 pct.

Figuren viser, at eksportværdien er ca. 30 pct. højere i hvert af årene på baggrund af det nye indberetningsprincip. Derfor kan eksportværdien for 2019 ikke umiddelbart sammenlignes med tidligere års eksportværdier.

 

Der er ikke foretaget ændringer i opgørelsesprincipperne for importen.

 

Figur 1.
Konsekvens af nyt opgørelsesprincip for eksport, 1.-3. kvartal