Metode og kilder

I dette afsnit præsenteres de metoder som denne publikation er udarbejdet ud fra, samt de kilder, der er brugt.

 

Indsamlingen af udenrigshandelsstatistiske oplysninger varetages af Grønlands Selvstyrets Toldfunktion beliggende i Aalborg. Dette fremgår af nedenstående oplysninger:

 

Grønlands import:

 

1.    Fra det danske udførselssystem trækkes oplysninger om Danmarks eksport til Grønland.

2.    Grønlands Selvstyrets Toldfunktion indsamler oplysninger om Grønlands import fra andre lande via Danmark i de tilfælde, hvor der ikke afgives fuldstændige eksportoplysninger i Danmark (transit for udenlandsk, herunder grønlandsk regning).

 

Grønlands eksport:

 

1.    Grønlands Selvstyrets Toldfunktion indsamler oplysninger om al eksport til varemodtagere i andre lande end Danmark, samt om eksport med skib til varemodtagere i Danmark af de vigtigste grønlandske produkter. Det drejer sig om varer henhørende under Toldtariffens kapitler: 2, 3, 5, 15, 22, 23, 25, 26, 41, 43 og 51.

2.    Oplysninger om eksport til danske varemodtagere trækkes fra det danske import-system, som Grønlands Selvstyrets Toldfunktion ikke indsamler oplysninger om.

 

Danmarks Statistik fremsender de detaljerede opgørelser om Udenrigshandel til Grønlands Statistik, der på baggrund heraf udarbejder nærværende statistik. Udenrigshandel udarbejdes ud fra samme principper som anvendes ved Danmarks Statistik.

 

For nærmere oplysninger om opgørelsesmåder mv. henvises til publikationen Udenrigshandel og Betalingsbalance – Kilder og metoder 2018 fra Danmarks Statistik.

 

Særlig beregning af eksportværdi for januar 2019

Implementeringen af det nye opgørelsesprincip for eksportværdien skete i starten af februar 2019. Det har derfor været nødvendigt at foretage en særlig beregning af eksportværdien for januar. Beregningen er sket ved at anvende gennemsnitspriserne i februar sammen med januarmængderne for hvert enkelt produkt.

 

Varegruppering

Udenrigshandelsstatistikken opgøres på grundlag af vareopdelingen i EU’s Kombinerede Nomenklatur (KN). Ved offentliggørelser anvendes desuden varegrupperingen efter FN’s Standard International Trade Classification (SITC). Derudover grupperes importen efter anvendelse opdelt efter FN’s Broad Economic Categories (BEC), mens eksporten grupperes efter produktionsgrene (KONJ), der er defineret på grundlag af SITC.

 

Ved anvendelse af SITC-nomenklatur grupperes varer efter forarbejdningsgrad, herunder råvarer, halvfabrikata og færdigvarer. Den første udgave af SITC er fra 1950. Den seneste revision (SITC, Rev.4) blev foretaget i 2007. En vares forarbejdningsgrad er bestemmende for, hvorledes denne vare placeres i den hierarkiske klassifikation.

 

Ud over EU’s kombinerede nomenklatur (KN) og SITC-nomenklaturen er importen inddelt efter anvendelse, som med visse undtagelser er baseret på BEC-nomenklaturen. Den første udgave af BEC blev udarbejdet i 1971. Den seneste revision (BEC, Rev. 2) blev fortaget i 1986.

 

BEC klassificerer importen inden for syv anvendelsesområder og under hver af disse et antal varegrupper. BEC er baseret på SITC-nomenklaturen, hvilket vil sige at varenumre med samme SITC-nummer som hovedregel også kan henføres til samme anvendelseskategori i BEC-nomenklaturen.

 

Ved anvendelse af KONJ opdeles eksporten efter produktionsgrene. KONJ omfatter 8 hovedgrupper og under hver af disse et vist antal varegrupper. Det bemærkes at KONJ som BEC er defineret på grundlag af SITC nomenklaturen.

 

Opgørelsesprincipper for transport

Import og eksport er opgjort på to forskellige måder, CIF og FOB. Disse begreber dækker forskellige krav om afholdelse af visse omkostninger i forbindelse med transporten af en vare, hvilket fremgår af nedenstående:

 

Værdien af udenrigshandlen offentliggøres som den såkaldte statistiske værdi. For importens vedkommende er det værdien af varen ved den grønlandske grænse eller havn inklusiv de tjenesteomkostninger, der er forbundet med leveringen af varen frem til den grønlandske grænse, fx transportomkostninger og forsikring. Denne værdi kaldes for cif værdi (cost, insurance and freight).

 

For eksportens vedkommende er det ligeledes værdien af varen ved det grønlandske udførselssted inklusiv de omkostninger, der er forbundet med at transportere varen fra eksportøren til udførelsesstedet på den grønlandske grænse eller havn. Denne værdi kaldes for fob værdi (free on board).