Forord

Hermed foreligger Grønlands Statistiks årsberetning for 2019. Årsberetningen beskriver Grønlands Statistiks opgaver, herunder organisationens lovgrundlag og ledelsesforhold. Derudover indeholder beretningen en gennemgang af året i Grønlands Statistik med en oversigt over statistikproduktionen i 2019 samt virksomhedens økonomiske og menneskelige ressourcer.

 

I tilknytning til årsberetningen udgives en opdatering af det rullende virksomhedsprogram, som bestyrelsen opdaterer hvert år.

 

Grønlands Statistik havde i 2019 30-års jubilæum. Da Grønlands Statistik blev oprettet i 1989, var målet at etablere en central statistikenhed for og i Grønland. I takt med overtagelsen af flere ansvarsområder fra Staten steg behovet for et kvalificeret datagrundlag i de politiske beslutningsprocesser.

 

Siden 1989 har Grønlands Statistik løbende udvidet med nye statistikområder. I 2019 publicerede Grønlands Statistik over 100 forskellige udgivelser og gav adgang til 408 statistikbanktabeller udarbejdet efter FN’s principper for officiel statistik.

 

Grønlands Statistiks mange statistikregistre sikrer en unik mulighed for forskning og analyser. En central statistikmyndighed betyder, at mulighederne for analyser af samfundsudviklingen på tværs af sektorer ikke begrænses af opgavefordelingen indenfor den offentlige sektor.

 

Det er væsentligt for bestyrelsen, at Grønlands Statistik også i årene fremover bevares og styrkes som central statistikmyndighed.

 

 

Vøgg Løwe Nielsen

Formand for bestyrelsen

 

 

1 Grønlands Statistiks opgaver og ledelse

 

Grønlands Statistik

Grønlands Statistik er den centrale myndighed for officiel statistik i Grønland.

Det overordnede ansvar for Grønlands Statistik varetages af en bestyrelse, der består af fem medlemmer med indsigt i samfundsforhold. Den daglige ledelse varetages af statistikchefen, som tillige repræsenterer institutionen udadtil.

 

Organisatorisk indplacering

Grønlands Statistik er ressortmæssigt placeret under Departementet for Finanser. Departementet for Finanser har det overordnede ansvar for de økonomiske og personalemæssige forhold i Grønlands Statistik. Bestyrelsen har ansvaret for forhold, der vedrører statistikproduktionen.

 

1.1 Bestyrelsens opgaver og sammensætning

 

Bestyrelsens opgaver

Bestyrelsens opgaver, som fremgår af Landstingslov nr. 11 af 29. oktober 1999 med senere ændringer, er:

·         At varetage det overordnede ansvar for Grønlands Statistik

·         At udarbejde forslag til samordning af offentlig statistik

·         At påse at Grønlands Statistik arbejder i overensstemmelse med formålsbestemmelserne

·         At godkende Grønlands Statistiks langsigtede planlægning af indsatsområderne

·         At godkende Grønlands Statistiks arbejdsplaner

·         Én gang årligt at afgive beretning om institutionens virksomhed til Naalakkersuisut

 

Bestyrelsens sammensætning

Bestyrelsen bestod ved udgangen af 2019 af følgende medlemmer med angivelse af deres beskikkelsers udløb i parentes:

 

·         Vøgg Løwe Nielsen, tidl. kontorchef i Danmarks Statistik (5. juni 2020)

·         Tønnes Berthelsen, direktør i KNAPK (5. juni 2022)

·         Kim Neumann Nielsen, Styrelseschef i Skattestyrelsen (5. juni 2022)

·         Lulu Nielsen, konsulent i Kommuneqarfik Sermersooq (5. juni 2020)

·         Mîtdlâraq E. Lennert, Ph.d. studerende (5. juni 2021)

 

Josef Kâjangmat var i 2019 tilknyttet bestyrelsen som observatør på vegne af medarbejderne i Grønlands Statistik.

 

Grønlands Statistiks bestyrelse holdt tre møder i 2019. Det første møde havde fokus på evaluering af indsatsen i 2018, herunder udarbejdelse og godkendelse af årsberetningen og virksomhedsprogrammet. Det andet møde indeholdt et inspirationsoplæg fra Hagstova (statistikkontoret på Færøerne), mens det sidste møde havde fokus på planlægning af 2020 i form af budgetter og arbejdsplaner.

 

 

2 Året i Grønlands Statistik

 

2.1 Statistikproduktionen

Udgivelsernes fordeling på forskellige statistikområder fremgår af oversigten nedenfor. En mere detaljeret oversigt over Grønlands Statistiks udgivelsesvirksomhed i 2019 og foregående år findes på Grønlands Statistiks hjemmeside.

 

Oversigt 1. Antal faktiske udgivelser 2018 og 2019 og planlagte udgivelser 2020 efter statistikområde

 

2018

2019

 

2020

Grønland i tal

1

1

1

Økonomisk statistik

52

42

42

Personstatistik

29

29

27

Arbejdsmarkedsstatistik

41

40

41

I alt

123

112

111

 

Nedenfor gennemgås statistikområder, hvor der for 2019 er behov for særlige bemærkninger:

 

Nationalregnskab og offentlige finanser

Offentlige finanser blev i 2019 udgivet i en revideret form. Revisionen drejede sig primært om nye COFOG-koder og realøkonomiske koder, der således medførte revisioner på disse opdelinger.

 

Produktion af registre til offentlige finanser er nu tilrettelagt således, at de med et minimum af bearbejdning kan indgå i nationalregnskabet.

 

Befolkning

I perioden 2005-2019 har Grønlands Statistik modtaget udtræk fra CPR til befolkningsstatistikken via KIMIK. For at støtte op om digitaliseringsstrategien, hvor en datafordeler skal levere Cpr-oplysninger til alle offentlige myndigheder i Grønland, har Grønlands Statistik i 2019 fået udviklet et antal standardudtræk. Dette er taget i brug for første gang til befolkningsstatistikken pr. 1. januar 2020. Omlægningen har i 2019 medført ekstra arbejde og ekstra udgifter. Fremadrettet giver muligheden for, at Grønlands Statistik selv kan trække data, besparelser, mulighed for hyppigere udgivelser og nye oplysninger om adoptioner, vielser og skilsmisser.

 

Greenland in Figures

Den udvidede Greenland in Figures udkom for første gang i 2018, men kun på engelsk.  Publikationen indeholder korte tekstafsnit og en del billeder og grafiske fremstillinger af statistikkerne. Der er tale om en mellemting mellem de to tidligere udgivelser Greenland in Figures og Statistisk Årbog. Fra 2019 udkommer Greenland in Figures også på grønlandsk (Kalaallit Nunaanni kisitsisit 2019) og dansk (Grønland i tal 2019) som pdf fil på hjemmesiden.

 

Øvrige

Grønlands Statistik har i 2019 arbejdet med en række projekter, hvor brugerne først i 2020 eller senere vil opleve forbedringer. De væsentligste projekter er:

-          Betalingsbalancestatistik

-          Udvidelse af statistikken for offentlige finanser med selskabssektoren

-          Forarbejder til en fleksibel regional Befolkningsfremskrivningsmodel

-          Dokumentation af registre indenfor personstatistik

-          Modernisering af Grønlands Statistiks hjemmeside

 

2.2 Statistikformidlingen

 

Elektronisk formidling

Grønlands Statistiks formidling er i altovervejende grad elektronisk. Den elektroniske formidling er relativt billig, hurtig og let at tilpasse i overensstemmelse med flere modtageres behov.

 

Hjemmesiden tilbyder én samlet indgang til pressemeddelelser, publikationer, specialpublikationer, årbog og statistikbank. Hjemmesiden er primært på dansk og grønlandsk, men centrale dele er oversat til engelsk.

 

Statistikbankens programmel blev opdateret til nyeste version i sommeren 2015. I den forbindelse blev alle tabeller omdannet til tre-sprog filer, således at alle tabeller nu findes på grønlandsk, dansk og engelsk.

 

Udgivelser

Alle udgivelser fra Grønlands Statistik er gratis og kan downloades fra hjemmesiden. I 2019 udgav Grønlands Statistik 109 publikationer ud af 112 planlagte. 83 pct. af de planlagte udgivelser udkom til tiden i 2019 mod 67 pct. i 2018. Rettidigheden i 2018 var ekstraordinært lav, da problemer med lufthavnsvæsenets IT-systemer medførte, at alle de 12 planlagte månedlige udgivelser om flypassagerer først er udkommet i 2019.

 

Oversigt 2. Rettidighed for udgivelser i 2014-2019

 

 

Antal udgivelser*

 

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Rettidig  

 

51

66

84

81

82

93

Udgivet med op til en uges forsinkelse  

0

2

2

2

5

7

Udgivet med op til en måneds forsinkelse  

3

1

7

13

11

4

Udgivet med over en måneds forsinkelse  

1

1

5

4

7

5

Udsat til næste år eller udgået  

1

0

1

4

18

3

I alt  

 

56

70

99

104

123

112

 

Den kraftige stigning i antal udgivelser fra 2015 og 2016 afspejler bl.a., at en række statistikker blev omlagt til at udkomme hver måned eller hvert kvartal i stedet for årligt. Fra 2016 udkom der således månedlige udgivelser indenfor turisme, arbejdsmarked og fiskeri.

 

Statistikbank

I tilknytning til udgivelserne findes der mere detaljerede data i en række tabeller i statistikbanken. Der er adgang til statistikbanken via Grønlands Statistiks hjemmeside eller direkte på adressen http://bank.stat.gl. I marts 2020 kunne statistikbankens brugere vælge mellem 408 forskellige tabeller mod 387 året inden.

 

Tallene fra statistikbanken kan uddrages og bearbejdes i brugerens egne programmer eller behandles via en række funktioner, der er tilknyttet statistikbankens brugerflade.

 

Greenland Science Week og foredragsvirksomhed

Grønlands Statistik har i 2019, med henblik på at give offentligheden et indblik i institutionens virke deltaget i Greenland Science Week i Nuuk, der blev afholdt i december. Arrangementet blev arrangeret af Ilisimatusarfik og afholdt i Katuaq.

 

Grønlands Statistik har desuden deltaget i karrieremessen på Ilisimatusarfik i april 2019 med henblik på at forbedre den fremtidige rekruttering.

 

 

Facebook

Grønlands Statistik oprettede i 2014 en profil på Facebook. Profilen blev oprettet i forventning om, at nyheder fra Grønlands Statistik kunne nå et bredere publikum. I marts 2020 havde Facebook-profilen 959 følgere mod 946 året før.

 

API

Data i statistikbanken er tilgængelig for andre formidlere i form af et API (application programming interface). Data fra statistikbanken kan hentes og genbruges i programmer, fx apps til mobiltelefoner, særlige grafiske præsentationer på hjemmesider osv. Turismestatistikken, som Visit Greenland bruger på www.tourismstat.gl , hentes nu automatisk fra Grønlands Statistiks hjemmeside således, hver gang Statistikbanken opdateres.

 

Grønlands Statistik har selv anvendt de nye muligheder for grafiske præsentationer på hjemmesiden. Den programkode, der er brugt på hjemmesiden, er desuden gjort gratis tilgængelig for interesserede udenfor Grønlands Statistik.

 

 

2.3 Økonomiske ressourcer

Bestyrelsen fastlægger en arbejdsplan, der finansieres af den bevilling, der stilles til rådighed på den årlige finanslov samt af indtægter fra rekvirerede opgaver.

 

Bevillingen for 2019 var på 9.817 tkr. efter tillægsbevilling på -700 tkr. Regnskabsresultatet viste et mindre forbrug på 398 tkr.

 

Afvigelsen skyldes primært, at der i 2019 i modsætning til tidligere år ikke har været udgifter til konsulentbistand fra Danmarks Statistik til udarbejdelse af nationalregnskabet.

Regnskabet for 2019 indeholder en hensættelse på 982 tkr.  

 

Selvstyret overgik i 2019 til en ny kontoplan. I nedenstående oversigt er regnskabet for 2019 efter den nye kontoplan konverteret til den gamle kontoplan, således at det er muligt at sammenligne med tidligere år.

 

Oversigt 3. Regnskabsresultat 2015-2019

Art

2015

2016

2017

2018

2019

Løn  

9.439

9.641

8.935

8.672

        8.861

Tjenesterejser

197

200

263

203

           269

Repræsentation / gaver

8

16

12

3

               9

Kursusudgifter

21

30

14

13

             37

Eksterne konsulenter

 (incl. bestyrelseshonorar)

321

1.407

797

1.185

           479

Til- og fratrædelsesudgifter

0

0

37

106

             19

Tjenesteydelser

281

436

233

258

           414

Varekøb og adm. udgifter

110

87

89

103

             89

Bygninger

0

12

0

0

               0  

It-udgifter og anskaffelser

75

84

163

141

           334

Hensættelse

1.060

-12

-5

19

            -80

Indtægter

-2.306

-2.120

-2.062

-588

      -1.023

Afskrivninger og kurstab

0

39

0

0

             11

Hovedtotal

9.207

9.818

8.478

10.116

        9.419

 

 

2.4 Personale

Pr. 1. januar 2020 bestod personalet af 15 medarbejdere, en chef, en souschef, ni statistikkonsulenter, to informationsmedarbejdere og en kontormedarbejder. Af de ansatte er 2 statistikkonsulenter og en kontormedarbejder ansat i løbet af 2019. To statistikmedarbejdere har forladt deres stilling i løbet af 2019, heraf har den ene dog haft orlov de sidste 2 år. En kontormedarbejder er gået på pension i 2019.