1 Baggrund og rammer

1.1 Virksomhedsprogram

Grønlands Statistiks første virksomhedsprogram blev vedtaget i 2015. Nær-værende udgivelse er det femte virksomhedsprogram. Programmet bevarer temaerne i virksomhedsprogrammet, men opdaterer beskrivelserne med ny viden.

 

Virksomhedsprogrammet udspringer af en ambition om, at Grønlands Statistiks udviklingsplaner for en længere årrække gøres tilgængeligt for offentligheden. Grønlands Statistiks årsberetning har traditionelt indeholdt et fremadskuende afsnit. Virksomhedsprogrammet er imidlertid langt mere detaljeret end de planer, der tidligere har været udgivet. Samtidig med at virksomhedsprogrammet blev introduceret valgte Grønlands Statistik at reducere omfanget af årsberetningen.

 

Virksomhedsprogrammet er en rullende 4-årig plan, der hvert år tages op til revision i Grønlands Statistiks bestyrelse og udmøntes i de årlige udgivelses-planer. Ved de kommende revisioner skal blandt andet digitaliserings-strategien og grunddataprogrammet yderligere konkretiseres, så betydningen for Grønlands Statistik på konkrete statistikområder bedre kan inddrages i planlægningen.

 

1.2 Statistikloven

Grønlands Statistik er den centrale myndighed for officiel statistik i Grønland. Grønlands Statistik har til formål at sikre det datamæssige grundlag for analyser af den samfundsmæssige udvikling, for politiske og administrative beslutninger, planlægning og samfundsvidenskabelig forskning.

Grønlands Statistik er organisatorisk placeret under Finansdepartementet. Styreformen for Grønlands Statistik er dog anderledes end i de øvrige styrelser under Departementet. Det overordnede ansvar for Grønlands Statistik varetages af en bestyrelse, der består af fem medlemmer med indsigt i samfundsforhold. Den daglige ledelse varetages af statistikchefen, som tillige repræsenterer institutionen udadtil.

Hovedopgaverne for Grønlands Statistik fremgår af Landstingslov nr. 11 af 29. oktober 1999 om Grønlands Statistik med senere ændringer.

I henhold til loven indsamler, bearbejder og offentliggør Grønlands Statistik statistiske oplysninger om samfundsforhold i Grønland. Grønlands Statistik kan desuden mod betaling påtage sig indsamling, bearbejdning og offentliggørelse af statistiske oplysninger. Endelig varetager Grønlands Statistik opgaver vedrørende internationalt statistisk samarbejde.

Bestyrelsens opgaver, som fremgår af Statistikloven er, at:

·         Varetage det overordnede ansvar for Grønlands Statistik.

·         Udarbejde forslag til samordning af offentlig statistik.

·         Påse, at Grønlands Statistik arbejder i overensstemmelse med formåls-bestemmelserne.

·         Godkende Grønlands Statistiks langsigtede planlægning af indsatsområderne.

·         Godkende Grønlands Statistiks arbejdsplaner.

·         Afgive en årlig beretning om institutionens virksomhed til Naalakkersuisut.

 

1.3 FN’s principper for offentlig statistik

Grønlands Statistik arbejder efter FN's principper for offentlig statistik. Det indebærer bl.a. at:

·         Statistikkerne stilles til rådighed for offentligheden på et upartisk grundlag.

·         Der præsenteres information om datakilder, metoder og fremgangsmåder for statistikken i overensstemmelse med videnskabelige normer.

·         Personoplysninger indsamlet af de statistiske institutioner til statistisk bearbejdning, hvad enten de kan henføres til fysiske eller juridiske personer, skal behandles fortroligt og må udelukkende anvendes til statistiske formål.

·         At de statistiske institutioner i hvert enkelt land anvender internationale begreber, klassifikationer og metoder fremmer sammenhængen og effektiviteten i de statistiske systemer på alle niveauer.