Grønlands Statistik

Grønlands Statistik er den centrale myndighed for officiel statistik i Grønland.

Det overordnede ansvar for Grønlands Statistik varetages af en bestyrelse, der består af fem medlemmer med indsigt i samfundsforhold. Den daglige ledelse varetages af statistikchefen, som tillige repræsenterer institutionen udadtil.

 

Organisatorisk indplacering

Grønlands Statistik er ressortmæssigt placeret under Departementet for Finanser. Departementet for Finanser har det overordnede ansvar for de økonomiske og personalemæssige forhold i Grønlands Statistik. Bestyrelsen har ansvaret for forhold, der vedrører statistikproduktionen.

 

1.1 Bestyrelsens opgaver og sammensætning

Bestyrelsens opgaver

Bestyrelsens opgaver, som fremgår af Landstingslov nr. 11 af 29. oktober 1999, med senere ændringer er:

·         At varetage det overordnede ansvar for Grønlands Statistik

·         At udarbejde forslag til samordning af offentlig statistik

·         At påse at Grønlands Statistik arbejder i overensstemmelse med formålsbestemmelserne

·         At godkende Grønlands Statistiks langsigtede planlægning af indsatsområderne

·         At godkende Grønlands Statistiks arbejdsplaner

·         Én gang årligt at afgive beretning om institutionens virksomhed til landsstyret

 

Bestyrelsens sammensætning

Bestyrelsen bestod ved udgangen af 2018 af følgende medlemmer med angivelse af deres beskikkelsers udløb i parentes:

 

·         Vøgg Løwe Nielsen, tidl. kontorchef i Danmarks Statistik (5. juni 2020)

·         Tønnes Berthelsen, direktør i KNAPK (5. juni 2019)

·         Kim Neumann Nielsen, Styrelseschef i Skattestyrelsen (5. juni 2019)

·         Lulu Nielsen, konsulent i Kommuneqarfik Sermersooq (5. juni 2020)

·         Mîtdlâraq E. Lennert, Ph.d. studerende (5. juni 2021)

 

Josef Kâjangmat var i 2018 tilknyttet bestyrelsen som observatør på vegne af medarbejderne i Grønlands Statistik.

 

Grønlands Statistiks bestyrelse holdt tre møder i 2018. Det første møde havde fokus på evaluering af indsatsen i 2017, herunder udarbejdelse og godkendelse af årsberetningen. Det andet møde havde primært fokus på ønsker fra brugerne til kommende indsatsområder i Grønlands Statistik, mens det sidste møde havde fokus på planlægning af 2018 i form af budgetter og arbejdsplaner.

 

2 Året i Grønlands Statistik

2.1 Statistikproduktionen

Udgivelsernes fordeling på forskellige statistikområder fremgår af oversigten nedenfor. En mere detaljeret oversigt over Grønlands Statistiks udgivelsesvirksomhed i 2018 og foregående år findes på Grønlands Statistiks hjemmeside.

 

Oversigt 1. Antal faktiske udgivelser 2018 og planlagte udgivelser 2019 efter statistikområde

 

2018

2019

Årbøger

1

1

Økonomisk statistik

52

48

Personstatistik

29

30

Arbejdsmarkedsstatistik

41

41

I alt

123

120

 

Nedenfor gennemgås statistikområder, hvor der for 2018 er behov for særlige bemærkninger:

 

Nationalregnskab

I 2018 er der gennemført en brancherevision for nationalregnskabet, som nu følger det danske DB07. Brancherevisionen er gennemført for hele tidsserien tilbage til 2003.

 

Fangst

Der er i 2018 introduceret en ny statistik over fangstbeviser. Statistikken omfatter både fritids- og erhvervsfangst.

 

Uddannelse

På uddannelsesområdet er der i 2018 udkommet en række nye publikationer og statistikbanktabeller. Der er desuden udgivet nye publikationer om gennemførsel af uddannelser, bopæl efter endt uddannelse og om overgang i uddannelsessystemet.

 

Satstilpasningsprocent

Der er udgivet en beregnet satsreguleringsprocent. Beregningen er fastsat i Inatsisartutlov nr. 9 af 1. juni 2017 om en satstilpasningsprocent og om aktuel indkomst samt Inatsisartutlov nr. 3 af 24. maj 2019 om ændring af Inatsisartutlov om en satstilpasningsprocent og om aktuel indkomst (Sproglig og indholdsmæssig præcisering af § 6) og Grønlands Statistik har modtaget en merbevilling til formålet. De datasæt over offentlige lønudbetalinger som Grønlands Statistik har modtaget i den forbindelse er benyttet til at forbedre statistikken over offentligt ansatte.

 

Befolkning

Fra 2018 udgives der kvartalsvise befolkningsopgørelser mod tidligere halvårlige opgørelser.

 

Befolkningsfremskrivningerne er fra 2018 baseret på en ny model, som forbedrer fremskrivningen af ind- og udvandringer.

 

Greenland in Figures

Den udvidede Greenland in Figures udkom for første gang i 2018, men kun på engelsk.  Publikationen indeholder korte tekstafsnit og en del billeder og grafiske fremstillinger af statistikkerne. Der er tale om en mellemting mellem de to tidligere udgivelser Greenland in Figures og Statistisk Årbog.

 

2.2 Statistikformidlingen

Elektronisk formidling

Grønlands Statistiks formidling er i altovervejende grad elektronisk. Den elektroniske formidling er relativt billig, hurtig og let at tilpasse i overensstemmelse med flere modtageres behov.

 

Hjemmesiden tilbyder én samlet indgang til pressemeddelelser, publikationer, specialpublikationer, årbog og statistikbank. Hjemmesiden er primært på dansk og grønlandsk, men centrale dele er oversat til engelsk.

 

Statistikbankens programmel blev opdateret til nyeste version i sommeren 2015. I den forbindelse blev alle tabeller omdannet til multi-sprog filer, således at alle tabeller nu findes på grønlandsk, dansk og engelsk. Tidligere kunne Grønlands Statistik ikke opgøre det egentlige forbrug på Statistikbanken. Men med overgang til ny den version kan antal udtræk indenfor hvert emneområde løbende opgøres.

 

Oversigt 2. Antal tabeludtræk fra Statistikbanken 2016 og 2018

 

 2016

 2017

 2018

 Total  .......................

   54.116

 57.186

 54.912

 Tobak og alkohol  .............

         748

       730

       567

 Arbejdsmarked  ..............

     5.583

    5.217

    5.757

 Befolkning  ..................

   20.016

 20.971

 17.921

 Boliger  .....................

         502

       420

       282

 Energi  .....................

         720

    1.356

    1.151

 Erhverv  ....................

         825

       644

       787

 Fiskeri og fangst  .............

     5.162

    5.855

    5.230

 Grønlændere i Danmark  .......

            -  

           -  

       914

 Udenrigsøkonomi  ............

     1.788

    1.952

    1.507

 Indkomster  ..................

     3.458

    4.391

    3.050

 Konjunktur  ..................

         744

       657

       641

 Kriminalitet  .................

         339

       939

    1.082

 Nationalregnskab  ............

     1.656

    1.896

    1.782

 Offentlige finanser  ............

     1.727

    1.772

    1.715

 Priser  ......................

     1.004

    1.170

    1.103

 Statistisk Årbog  ..............

         224

       208

       184

 Sociale ydelser  ..............

     1.112

    1.045

    1.564

 Sundhed  ....................

     1.333

    1.752

    1.304

 Turisme  ....................

     4.109

    3.519

    3.385

 Uddannelse  .................

     3.066

    2.692

    4.986

 

Udgivelser

Alle udgivelser fra Grønlands Statistik er gratis og kan downloades fra hjemmesiden. I 2018 udgav Grønlands Statistik 105 publikationer ud af 123 planlagte. 67 pct. Af de planlagte udgivelser udkom til tiden i 2018 mod 78 pct. i 2017. Årsagerne til faldet i rettidigheden er primært eksterne. De data, som Grønlands Statistik modtager til turismestatistikkerne, har i 2018 været forsinket. Blandt andet har problemer med lufthavnsvæsenets IT-systemer medført, at alle de 12 planlagte månedlige udgivelser om flypassagerer først er udkommet i 2019.

 

Oversigt 3. Rettidighed for udgivelser i 2014-2018

 

Antal udgivelser*

 

2014

2015

2016

2017

2018

Rettidig   ........................

51

66

84

81

82

Udgivet med op til en uges forsinkelse   

0

2

2

2

5

Udgivet med op til en måneds forsinkelse   

3

1

7

13

11

Udgivet med over en måneds forsinkelse   

1

1

5

4

7

Udsat til næste år eller udgået   .......

1

0

1

4

18

I alt   

56

70

99

104

123

*Tallene kan forskelligt fra Oversigt 1 pga. udgåede samt nye publikationer

 

Den kraftige stigning i antal udgivelser fra 2015 og 2016 afspejler bl.a., at en række statistikker er omlagt til at udkomme hver måned eller hvert kvartal i stedet for årligt. Fra 2016 udkom der således månedlige udgivelser indenfor turisme, arbejdsmarked og fiskeri.

 

Statistikbank

I tilknytning til udgivelserne findes der mere detaljerede data i en række tabeller i statistikbanken. Der er adgang til statistikbanken via Grønlands Statistiks hjemmeside eller direkte på adressen http://bank.stat.gl. I maj 2019 kunne statistikbankens brugere vælge mellem 387 forskellige tabeller mod 315 året inden.

 

Tallene fra statistikbanken kan uddrages og bearbejdes i brugerens egne programmer eller behandles via en række funktioner, der er tilknyttet statistikbankens brugerflade.

 

Kulturnat og foredragsvirksomhed

Grønlands Statistik har igen i 2018 deltaget i kulturnatten i Nuuk, der blev afholdt i januar med henblik på at give offentligheden et indblik i institutionens virke. Arrangementet blev afholdt på Ilimmarfik.

 

I 2018 er der afholdt kurser i brug af statistikbanken for studerende på Ilisimatusarfik.

 

Facebook

Grønlands Statistik oprettede i 2014 en profil på Facebook. Profilen blev oprettet i forventning om, at nyheder fra Grønlands Statistik når et bredere publikum. I april 2019 havde Facebook-profilen 946 følgere mod 888 året før.

 

API

Data i statistikbanken er tilgængelig i form af et API (application programming interface). Data fra statistikbanken kan hentes og genbruges i programmer, fx apps til mobiltelefoner, særlige grafiske præsentationer på hjemmesider osv. Turismestatistikken, som Visit Greenland bruger på www.tourismstat.gl , hentes nu automatisk fra Grønlands Statistiks hjemmeside hver gang Statistikbanken opdateres.

 

Grønlands Statistik har selv anvendt de nye muligheder for grafiske præsentationer på hjemmesiden. Den programkode, der er brugt på hjemmesiden, er desuden gjort gratis tilgængelig for interesserede udenfor Grønlands Statistik.

 

2.3 Økonomiske ressourcer

Bestyrelsen fastlægger en arbejdsplan, der finansieres af den bevilling, der stilles til rådighed på den årlige finanslov samt af indtægter fra rekvirerede opgaver.

 

Bevillingen for 2018 var på 10.617 t.kr. Regnskabsresultatet viste et mindre forbrug på 501 tkr.

 

Afvigelsen skyldes primært færre udgifter til løn og afledte udgifter til personalet end budgetteret, idet Grønlands Statistik i 2018 har haft ledige stillinger.

 

Personalemangel betyder, at en række projekter med udvikling af nye statistikområder er forsinket herunder udvikling af en betalingsbalancestatistik. Udskydelsen af betalingsbalancen medførte også, at udgifterne til assistance fra Danmarks Statistik til konsulentbistand blev mindre end forventet. Når der alligevel ses en stigning i konsulentudgifterne skyldes det, at der pga. forsinkelser blev udgivet nationalregnskab både primo og ultimo 2018.

 

Regnskabet for 2018 indeholder en hensættelse på 1.061 tkr.  

 

Indtægterne er faldet betydeligt, hvilket primært skyldes, at kontrakten om energistatistik ikke fortsatte og at opgaverne i forbindelse med drift af lovmodel i større omfang er overtaget af Finansdepartementet pga. personaleudskiftning.

 

Oversigt 4. Regnskabsresultat 2012-2018

Art

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Løn  

8.783

9.326

9.960

9.439

9.641

8.935

8.672

Tjenesterejser

222

178

206

197

200

263

203

Repræsentation / gaver

8

10

11

8

16

12

3

Kursusudgifter

175

139

37

21

30

14

13

Eksterne konsulenter

467

345

982

321

1.407

797

1.185

Til- og fratrædelsesudgifter

69

40

66

0

0

37

106

Tjenesteydelser

365

332

288

281

436

233

258

Varekøb og adm. udgifter

216

123

188

110

87

89

103

Bygninger

363

371

94

0

12

0

0

It-udgifter og anskaffelser

262

285

288

75

84

163

141

Hensættelse

0

0

0

1.060

-12

-5

19

Indtægter

-2.066

-2.887

-2.633

-2.306

-2.120

-2.062

-588

Afskrivninger og kurstab

0

0

0

0

39

0

0

Hovedtotal

8.864

8.261

9.187

9.207

9.818

8.478

10.116

 

2.4 Personale

Personale primo 2019

Pr. 1. januar 2019 bestod personalet af 15 medarbejdere, en chef, en souschef, ni statistikkonsulenter, to informationsmedarbejdere, en kontoransat samt en studentermedhjælp. Af de ansatte er en statistikkonsulent og en studentermedhjælper ansat i løbet af 2018. En medarbejder er bevilliget orlov frem til august 2019.