Regnskabsstatistikken for selskaber 2019

Udviklingen i 2019 viser, at der har været en stigning i omsætningen på 802 mio. kr. Den samlede omsætning var på 22,6 mia. kr. Der var samlet 11.341 ansatte i selskaberne. Værditilvæksten er steget med 255 mio. kr. fra 8,2 mia.kr. til 8,5 mia. kr.

 

Figur 1. Hovedresultat for selskaber

 

For de enkelte brancher kan udviklingen i værditilvæksten vises i forhold til ansatte i brancherne. Branchen Bygge- og anlægsvirksomhed havde den største stigning i værditilvækst pr. ansat.

 

Figur 2. Ændring i værditilvæksten pr. ansat efter brancher

 

Anm.: Branchen B. Råstofudvinding er ikke medtaget i tabellen

 

De samlede aktiver udgjorde 44,2 mia. kr., og egenkapitalen var på 18,0 mia. kr. En stigning på 6,8 mia. kr. i aktiverne, og en stigning på 2,9 mia. kr. i egenkapitalen. I oversigt 1 er hovedregnskabstallene for de samlede selskaber vist.

 

Oversigt 1. Hovedregnskabstal for selskaber, mio. kr.

 

2018

2019

Ændring 2019-2018

Pct. ændring

Resultatopgørelse

 

 

 

 

Omsætning  ................

21.822

22.624

802

3,7

Resultat før afskrivninger .......

3.040

3.142

102

3,4

Ordinært resultat før fins. omk. ...

1.934

1.847

-87

-4,5

Resultat efter skat ............

1.196

1.400

204

17,1

Balancen

 

 

 

 

Anlægsaktiver ...............

27.790

32.587

4.797

17,3

Omsætningsaktiver ...........

9.590

11.606

2.016

21,0

Egenkapital .................

15.079

17.971

2.892

19,2

Gæld ......................

22.298

26.222

3.925

17,6

 

 

 

 

 

Værditilvækst ................

8.233

8.488

255

3,1

Antal virksomheder ...........

721

772

 

 

Ansatte (personer) ...........

11.183

11.341

 

 

Kilde: Grønlands Statistik, http://bank.stat.gl/ESDRESBAL

 

Opgørelse af resultatet efter skat pr. ansat, viser at der har været tilbagegang i branchen Pengeinstitut- og finansvirksomhed, forsikring og fremgang i branchen Fast ejendom der har oplevet den største stigning i forhold til 2018.

 

Figur 3. Resultatet efter skat pr. ansat

Anm.: Branchen B. Råstofindvinding er ikke medtaget i opgørelsen.

 

Oversigt 2. Hovedresultater efter brancher

 

Virksomheder

Ansatte

Omsætning

Løn,
pension mv.

Resultat
efter skat

Værdi
-tilvækst

Aktiver

Egen-kapital

 

Antal

Mio. kr.

Alle brancher ...............................  

772

11.341

22.624

5.346

1.400

8.488

44.193

17.971

A. Fiskeri og fiskerirelateret industri og handel .......

83

2.778

6.782

1.663

774

2.796

10.670

4.966

B. Råstofindvinding ...........................

36

80

92

37

-389

-85

2.212

-6

C. Fremstillingsvirksomhed ......................

29

243

461

103

49

188

500

215

F. Bygge- og anlægsvirksomhed ..................

128

1.744

2.747

789

176

1.111

2.630

1.525

G. Engroshandel og detailhandel: rep. af motorkøretøjer

120

2.703

6.666

840

164

1.244

4.664

2.310

H. Transport og godshåndtering ..................

40

1.738

2.618

942

124

1.363

4.452

2.227

I. Overnatningsfaciliteter og restaurationsvirksomhed ..

34

469

422

151

27

209

548

224

J. Information og kommunikation .................

26

551

1.094

287

141

573

1.813

1.260

K. Pengeinstitut og finansvirksomhed, forsikring ......

32

178

507

132

143

349

10.071

2.888

L. Fast ejendom ..............................

131

273

477

115

153

363

4.928

1.669

M. Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser

62

252

329

162

22

205

993

572

N. Administrative tjenesteydelser og hjælpetjenester ...

51

332

429

123

16

171

712

122

Kilde: Grønlands Statistik, http://bank.stat.gl/ESDRESBAL

 

Personaleomkostninger pr. ansat var højest i branchen Pengeinstitut- og finansvirksomhed, forsikring, her var de på 743 tusind kr., i Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser var de på 644 tusind kr. De laveste personaleomkostninger var i branchen Engroshandel og detailhandel: reparation af motorkøretøjer og motorcykler, her var de på 311 tusind kr. pr. ansat.

 

Et selskabs værditilvækst defineres som driftsindtægter minus forbrug af varer og andre tjenesteydelser. Værditilvæksten bruges til aflønning af arbejdskraften, kapitalen, nye investeringer og konsolideringer. Værditilvækst fra selskaber kan også defineres som summen af aflønningen og bruttooverskuddet.

 

Af figur 4 fremgår værditilvæksten efter brancher. I branchen Fiskeri og fiskerirelateret industri og handel var der den største stigning med 101 mio. kr. og i branchen Bygge- og anlægsvirksomhed var der den næststørste stigning i værditilvæksten på 91 mio. kr. Branchen Information og kommunikation havde det største fald på 42 mio. kr.

 

Figur 4. Værditilvækst efter branche

Kilde: Grønlands Statistik, http://bank.stat.gl/ESDNGl