Metode

Målet for bearbejdningen er at danne regnskabstal svarende til de poster, der er listet i kapitlet Analysemuligheder.

 

Bearbejdningen sker trinvis:

  1. De enkelte virksomheders oplysninger inddeles i de forskellige poster under branche og CVR nummer.
  2. Oplysningerne inddateres i en database.
  3. Oplysningerne trækkes ud og summeres på hovedbrancheniveau.

 

Formålet med at udgive en regnskabsstatistik er at give et overblik over den økonomiske udvikling i de forskellige erhverv blandt anpartsselskaber, aktieselskaber, iværksætterselskaber og andelsselskaber. Andre former for virksomheder som fx enkeltmandsejede virksomheder, interessentskaber, fonde, foreninger, offentlige virksomheder mv. er ikke medtaget. Målet med regnskabsstatistikken er, at den skal dække erhvervslivet bedst muligt, hvorfor der på sigt arbejdes på at forbedre datagrundlaget, sådan at andre virksomhedsformer efterhånden kan medtages i regnskabsstatistikken. Fra 2019 er der medtaget Iværksætterselskaber.

 

Publikationen dækker 12 hovedbrancher, som er hovedbrancherne A til N i den Danske Branchenomenklatur. Hovedbrancherne D. El-, gas- og fjernvarmeforsyning, E. Vandforsyning; kloakvæsen, affaldshåndtering og rensning af jord og grundvand, O. Offentlig forvaltning og forsvar; socialsikring, P. Undervisning, Q. Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger, R. Kultur, forlystelser og sport, S. Andre serviceydelser, T. Private husholdninger med ansat medhjælp; husholdningers produktion af varer og tjenesteydelser til eget brug, i.a.n., U. Ekstraterritoriale organisationer og organer og X. Uoplyst ikke medtaget i statistikken pga. diskretionshensyn.

 

I kapitel Regnskabsstatistik 2019 præsenteres hovedresultaterne i regnskabsstatistikken og i kapitel Analysemuligheder gives der eksempler på, hvordan tallene kan anvendes ved beregning af nøgletal og analyser.

 

I kapitel Datagrundlag og dets bearbejdning gennemgås datagrundlag og bearbejdning af datamaterialet, hvorefter begreber og definitioner er listet op i kapitlet begreber og definitioner.

 

Aktiver og produktion kan skifte branche ved fusionering eller ved opkøb, og produktionen bliver erstattet af selskaber, der er registreret i en anden hovedbranche end det tidligere selskab.