Regnskabsstatistikken for selskaber 2016

Udviklingen i 2016 viser, at der har været en stigning i omsætningen på 2,2 mia. kr. Den samlede omsætning var på 21,5 mia. kr. Der var samlet 10.572 ansatte i selskaberne. Værditilvæksten voksede til samlet 7,9 mia. kr., en stigning på 1 mia. kr.

 

Figur 1. Hovedresultat for selskaber

 

For de enkelte brancher kan udviklingen i værditilvæksten vises i forhold til ansatte i brancherne. Branchen Fiskeri havde den største stigning i værditilvækst pr. ansat.

 

Figur 2. Ændring i værditilvæksten pr. ansat efter brancher

Anm.: Branchen C. Råstofudvinding er ikke medtaget i tabellen

 

De samlede aktiver udgjorde 34,2 mia. kr., og egenkapitalen var på 12,5 mia. kr. En stigning på 0,8 mia. kr. i aktiverne, og en stigning på 1,5 mia. kr. i egenkapitalen. I oversigt 1 er hovedregnskabstallene for de samlede selskaber vist.

 

Oversigt 1. Hovedregnskabstal for selskaber, mio. kr.

 

2015

2016

Ændring 2016-2015

Pct. ændring

Resultatopgørelse

 

 

 

 

Omsætning  ................

19.380

21.536

2.155

11,1

Resultat før afskrivninger .......

2.429

2.910

481

19,8

Ordinært resultat før fins. omk. ...

788

1.735

947

120,1

Resultat efter skat ............

521

1.379

859

164,9

Balancen

 

 

 

 

Anlægsaktiver ...............

24.852

25.442

590

2,4

Omsætningsaktiver ...........

8.526

8.726

200

2,3

Egenkapital .................

11.014

12.496

1.483

13,5

Gæld ......................

22.363

21.671

-692

-3,1

 

 

 

 

 

Værditilvækst ................

6.983

7.928

945

13,5

Antal virksomheder ...........

654

669

 

 

Ansatte (personer) ...........

10.320

10.572

 

 

Kilde: Grønlands Statistik, http://bank.stat.gl/ESDRESBAL

 

Opgørelse af resultatet efter skat pr. ansat, viser at der er for brancherne Fiskeri, Industri og Handel og reparationsvirksomhed var den største stigning i forhold til 2015. I Fiskeri branchen, var resultatet pr. ansat højest, denne var 412 tusind kr. pr. ansat.

 

Figur 3. Resultatet efter skat pr. ansat

Anm.: Brancherne C. Råstofudvinding, J. Pengeinstitutter...  og K. Fast ejendom...  er ikke medtaget i opgørelsen.

 


Oversigt 2. Hovedresultater efter brancher

 

Virksomheder

Ansatte

Omsætning

Løn,
pension mv.

Resultat
efter skat

Værdi
-tilvækst

Aktiver

Egen-kapital

 

Antal

Mio. kr.

Alle brancher .................  

669

10.572

21.536

4.982

1.379

7.892

34.167

12.496

B. Fiskeri ........................

57

791

2.265

709

326

1.370

3.130

1.174

C. Råstofudvinding .................

15

28

25

18

-60

-36

942

366

D. Industri ........................

34

266

532

118

42

205

577

233

F. Bygge- og anlægsvirksomhed .......

113

1.670

2.218

721

54

887

1.366

579

G. Handel og reparationsvirksomhed ...

127

4.359

10.894

1.748

480

2.696

9.535

4.615

H. Hotel- og restaurationsvirksomhed ...

32

392

393

126

24

186

381

141

I. Transportvirksomhed ..............

59

2.080

3.570

1.021

225

1.804

4.911

2.696

J. Pengeinstitutter, finansierings. ......

23

166

565

102

100

221

8.648

1.332

K. Fast ejendom, udlej., forretning. .....

209

820

1.075

420

189

559

4.678

1.361

Kilde: Grønlands Statistik, http://bank.stat.gl/ESDRESBAL

 


Personaleomkostninger pr. ansat var højest i branchen Fiskeri, her var de på 897 tusind kr., i Råstofudvinding var de på 642 tusind kr. De laveste personaleomkostninger var i branchen Hotel- og restaurationsvirksomhed, her var de på 320 tusind kr. pr. ansat.

 

Et selskabs værditilvækst defineres som driftsindtægter minus forbrug af varer og andre tjenesteydelser. Værditilvæksten bruges til aflønning af arbejdskraften, kapitalen, nye investeringer og konsolideringer. Værditilvækst fra selskaber kan også defineres som summen af aflønningen og bruttooverskuddet.

 

Af figur 4 fremgår værditilvæksten efter brancher. I branchen Handel og reparationsvirksomhed var der den største stigning med 335 mio. kr. og i branchen Fiskeri var der den næststørste stigning i værditilvæksten på 286 mio. kr. Branchen Pengeinstitutter, finansierings- og forsikringsvirk. havde det største fald på 27 mio. kr.

 

Figur 4. Værditilvækst efter branche

Kilde: Grønlands Statistik, http://bank.stat.gl/ESDNGl

 

Nøgletal

Regnskabsstatistikken giver mulighed for beregning af forskellige nøgletal. Der kan være med til at give et overblik over den økonomiske udvikling i brancherne.

 


Oversigt 3. Nøgletal for selskaberne efter brancher

 

Afkastningsgrad

Overskudsgrad

Likviditetsgrad (ratio)

Soliditetsgrad

 

2015

2016

2015

2016

2015

2016

2015

2016

Alle brancher .........................

2,5

5,1

4,1

8,1

1,1

1,2

33,0

36,6

B. Fiskeri .............................

11,4

16,4

15,7

22,1

1,6

1,7

30,0

37,5

C. Råstofudvinding .....................

-20,3

-6,7

-601,3

-227,6

1

1,6

26,1

38,8

D. Industri ............................

5,3

11,6

7

12,4

1,2

1,3

37,4

40,3

F. Bygge- og anlægsvirksomhed ...........

8,7

7,5

5,7

4,5

1,5

1,6

39,9

42,4

G. Handel og reparationsvirksomhed .......

6,5

6,3

6,1

5,5

0,9

1,1

43,9

48,4

H. Hotel- og restaurationsvirksomhed .......

6

10,7

7

10,1

0,9

0,8

34,5

36,9

I. Transportvirksomhed ..................

5,9

6,7

8,4

9,6

1,8

1,6

51,2

54,9

J. Pengeinstitutter, finansierings. ..........

0,6

1,1

7,8

16,9

-

-

15,9

15,4

K. Fast ejendom, udlejning, forretnings.. .....

-9,6

1,2

-42

5,1

0,8

0,7

21,9

29,1

Anm. Likviditetsgrad bliver ikke udarbejdet for branchen Pengeinstitutter, finansieringsvirksomhed..

Kilde: Grønlands Statistik, http://bank.stat.gl/ESDNGL

 


Afkastningsgraden er resultat efter skat i forhold til aktiverne, dette er en rentabilitetstal, for at vise afkast på aktivernes værdi. Branchen Fiskeri havde den højeste afkastningsgrad i 2016, mens Brancherne Råstofudvinding havde et negativ afkast, hvilket skyldes, at der var høje af-/nedskrivning fra råstofaktiviteter eller høje efterforskningsomkostninger.

 

Overskudsgraden relaterer sig til indtjeningsevnen og viser virksomhedens evne til at skabe overskud af hver omsætningskrone. I Oversigt 3 ses, at der var en negativ overskudsgrad i 2016 i branchen Råstofudvinding. Branchen Fiskeri er den branche, hvor der er blevet genereret højest overskudsgrad i 2016, hvor overskudsgraden var på 22,1 pct.

 

Likviditetsgraden belyser i hvor stor grad, det er muligt at imødegå korte likviditetsforespørgsler. Likviditeten er bergnet som omsætningsaktiver i forhold til den kortfristede gæld. Likviditetsgraden har været nogenlunde stabil i 2016 i forhold til 2015. Den ligger herved over en ratio på 1,2, hvilket betyder at selskaber har mulighed for at overholde deres kortfristede betalingsforpligtelser. Der er dog enkelte brancher, hvor ratioen er lavere end 1.

 

Soliditetsgraden er udtryk for virksomhedens evne til at imødegå tab. Soliditetsgraden udregnes som forholdet mellem egenkapital og de samlede aktiver. Den viser hvor stor del af aktiverne, der er finansieret via egenkapitalen. En lav soliditetsgrad kan også fører til, at det er svære at få nye lån. Samlet for alle brancher ligger soliditetsgraden over 36 pct. Hvilket betyder, at 1/3 af de samlede aktiverne er finansieret via egenkapitalen.