Datagrundlag og dets bearbejdning

Regnskabsstatistikken er en statistik over de økonomiske forhold i anpartsselskaber, aktieselskaber og andelsselskaber. Andre former for virksomheder som fx enkeltmandsejede virksomheder, fonde, foreninger mv. er ikke medtaget.

 

Statistikkens population hentes dels fra det Grønlandske Erhvervs Register, GER, og dels fra Skattestyrelsens selskabsliste. I statistikken er det, de juridiske enheder der er medtaget i statistikken, og ikke de faglige enheder. En juridisk enhed kan fx være registreret i én branche, men udøve aktivitet i flere forskellige brancher. I regnskabsstatistikken er selskaberne placeret i den branche, hvorunder den juridiske enhed er registreret. Et eksempel herpå er fiskeriselskaber, som har aktiviteter indenfor Fiskeri og Industri, men er placeret under Handel og reparationsvirksomhed i GER.

 

I regnskabsstatistikken for 2016 er medtaget regnskaber afsluttet i perioden 1. maj 2016 - 30. april 2017. Selskabernes regnskaber hentes fra Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) og fra Skattestyrelsen. Det har i nogle tilfælde ikke været muligt at indhente oplysninger om omsætning og vareforbrug. Disse selskaber er derfor estimeret på baggrund af tidligere år, og løn og branchens omkostninger. I Oversigt 4 er de udeladte selskaber fordelt efter branche.

 

Oversigt 4. Mangler i statistikken fordelt efter branche

 

2012

2013

2014

2015

2016

 

Antal

B. Fiskeri .........................................  

-

-

-

-

-

C. Råstofudvinding .................................

-

1

-

-

-

D. Industri ........................................

1

1

-

-

-

F. Bygge- og anlægsvirksomhed .......................

6

5

2

-

-

G. Handel og reparationsvirksomhed ....................

1

3

2

-

-

H. Hotel- og restaurationsvirksomhed ...................

-

-

-

-

-

I. Transportvirksomhed ..............................

-

-

1

-

-

J. Pengeinstitutter, finansierings- og forsikringsvirksomhed ...

-

1

-

-

-

K. Fast ejendom, udlejning, forretningsservice mv. .........

1

2

-

-

-

Øvrige brancher ...................................

-

-

1

-

-

I alt pr. år. ........................................

9

13

6

-

-

 

Antallet af virksomheder medtaget i regnskabsstatistikken fordelt på år, samt tilgang og afgang af virksomheder pr. år kan ses i oversigt 5 og 6.

I 2016 er der medtaget 8 erhvervsdrivende danske/udenlandske filialer, og selskaberne havde samlet aktiver på 281 mio. kr. Selskaberne er fordelt på hovedbrancherne F, G, I, J og K, hvor de fleste primært er i branchen Fast ejendom, udlejning, forretningsservice mv..

 

Oversigt 5. Antal virksomheder

 

2012

2013

2014

2015

2016

 

Antal

B. Fiskeri .......................................  

44

41

48

51

57

C. Råstofudvinding ...............................

14

13

12

14

15

D. Industri ......................................

32

33

34

32

34

F. Bygge- og anlægsvirksomhed .....................

119

113

117

115

113

G. Handel og reparationsvirksomhed ..................

131

127

124

124

127

H. Hotel- og restaurationsvirksomhed ..................

36

33

32

32

33

I. Transportvirksomhed .............................

52

56

56

61

59

J. Pengeinstitutter, finansierings- og forsikringsvirksomhed ..

32

27

24

24

23

K. Fast ejendom, udlejning, forretningsservice mv. ........

204

203

197

201

209

Øvrige brancher ..................................

24

19

37

45

19

I alt, antal virksomheder ............................

688

665

681

699

689

Bestand af virksomheder ...........................

697

678

687

699

689

Dækningsprocent .................................

99

98

99

100

100

 

Der er i oversigt 6 vist forskellen af antal af virksomheder i de enkelte brancher i pågældende år i forhold til foregående år. I øvrige brancher er der antallet af selskaber som ikke er i er i en af de 9 hovedbrancher. Selvskaber der er hvilende eller ikke aktive er også opgjort i denne kategori.

 

Oversigt 6. Tilgang og afgang af virksomheder, netto

 

2012

2013

2014

2015

2016

 

Antal

B. Fiskeri .......................................  

-2

-3

7

3

6

C. Råstofudvinding ...............................

1

-1

-1

2

1

D. Industri ......................................

-5

1

1

-2

2

F. Bygge- og anlægsvirksomhed .....................

2

-6

4

-2

-2

G. Handel og reparationsvirksomhed ..................

8

-4

-3

0

3

H. Hotel- og restaurationsvirksomhed ..................

-1

-3

-1

0

1

I. Transportvirksomhed .............................

-3

4

0

5

-2

J. Pengeinstitutter, finansierings- og forsikringsvirksomhed ..

0

-5

-3

0

-1

K. Fast ejendom, udlejning, forretningsservice mv. ........

-3

-1

-6

4

8

Øvrige brancher ..................................

-2

-5

18

8

-26

Netto tilgang/afgang ..............................

-5

-23

16

18

-10

 

For at vurdere datagrundlaget, er antallet af ansatte oplyst i regnskabsstatistikken kørt sammen med antal årsværk i beskæftigelsesstatistikken, med henblik på at give en fornemmelse af, hvor stor en del af erhvervsaktiviteten der er dækket af regnskabsstatistikken. Dækningsgraden kan ses i oversigt 7 nedenunder. Dette har dog ikke været muligt for 2016, da beskæftigelses-statistikken for 2016 ikke er udarbejdet endnu.

 

Oversigt 7. Dækningsgrad i forhold til beskæftigelsen

 

2011

2012

2013

2014

2015

 

Pct.

B. Fiskeri   .....................................  

41

39

34

59

70

C. Råstofudvinding   .............................

3

10

14

103

75

D. Industri   ....................................

62

41

42

67

81

F. Bygge- og anlægsvirksomhed   ...................

76

79

83

85

80

G. Handel og reparationsvirksomhed   ...............

78

72

78

79

81

H. Hotel- og restaurationsvirksomhed   ...............

63

52

52

51

48

I. Transportvirksomhed   ..........................

75

73

76

75

75

J. Pengeinstitutter, finansierings- og forsikringsvirksomhed   

92

99

103

68

86

K. Fast ejendom, udlejning, forretningsservice mv.   .....

62

54

59

54

58

Anm.: Der kan være forskelle i angivelse af antal ansatte i årsregnskabet og ansatte i beskæftigelsesstatistikken, i enkelte tilfælde kan dette give en dækningsprocent på over 100.

 

Med hensyn til dækningsgraden i de forskellige brancher fremgår det, at mens dækningsgraden for virksomheder i brancherne Bygge og anlæg, Handel- og reparationsvirksomhed samtTransportvirksomhed er høj, er dækningsgraden for brancherne, Hotel og restauration samt Fast ejendom, udlejning, forretningsservice mv. er forholdsvis lav. Det er kendetegnende for netop disse brancher, at de omfatter en del enkeltmandsejede virksomheder, såsom selvstændige fiskere og fangere mv.

 

Metode

Målet for bearbejdningen er at danne regnskabstal svarende til de poster, der er listet i kapitlet Analysemuligheder.

 

Bearbejdningen sker trinvis:

De enkelte virksomheders oplysninger inddeles i de forskellige poster under branche og GER nummer.

1.    Oplysningerne inddateres i en database.

2.    Oplysningerne trækkes ud og summeres på hovedbrancheniveau.

 

Formålet med at udgive en regnskabsstatistik er at give et overblik over den økonomiske udvikling i de forskellige erhverv blandt anpartsselskaber, aktieselskaber og andelsselskaber. Andre former for virksomheder som fx enkeltmandsejede virksomheder, interessentskaber, fonde, foreninger, offentlige virksomheder mv. er ikke medtaget. Målet med regnskabsstatistikken er, at den skal dække erhvervslivet bedst muligt, hvorfor der på sigt arbejdes på at forbedre datagrundlaget, sådan at andre virksomhedsformer efterhånden kan medtages i regnskabsstatistikken. Fra 2014 er der medtaget filialer af danske og udenlandsk virksomheder.

 

Publikationen dækker 9 hovedbrancher i den grønlandske branchenomenklatur GB 2000.

 

Publikationen dækker 9 hovedbrancher, som er hovedbrancherne B til R i den Grønlandske Branchenomenklatur. Hovedbranche A er ikke medtaget i statistikken, da der ikke har været aktivitet i denne branche i hele perioden 2011 til 2016. Endvidere er hovedbrancherne M. Undervisning, N. Sundheds- og velfærdsinstitutioner, O Andre kollektive, sociale og personlig service ikke medtaget i statistikken pga. diskretionshensyn.

 

Fra og med 2017 skifter branchenomenklaturen til den danske DB07.

 

I kapitel Regnskabsstatistik 2016 præsenteres hovedresultaterne i regnskabsstatistikken og i kapitel Analysemuligheder gives der eksempler på, hvordan tallene kan anvendes ved beregning af nøgletal og analyser.

 

I kapitel Datagrundlag og dets bearbejdning gennemgås datagrundlag og bearbejdning af datamaterialet, hvorefter begreber og definitioner er listet op i kapitlet begreber og definitioner Brancheopdelingen kan ses i kapitlet Brancheopdeling.

 

Aktiver og produktion kan skifte branche ved fusionering eller ved opkøb, og produktionen bliver erstattet af selskaber, der er registreret i en anden hovedbranche end det tidligere selskab.

 

Begreber og definitioner

De begreber, som anvendes i regnskabsstatistikken, er baseret på de poster, som findes på spørgeskemaet. Spørgeskemaet kan hentes på vores hjemmeside under: www.stat.gl

 

Omsætning: Indtægter ved salg af produkter og tjenesteydelse, der hidrører fra firmaets primære aktivitet. Omfatter også arbejde udført for egen regning.

 

Andre driftsindtægter: Indtægter, som ikke har forbindelse med den primære drift, herunder praktiktilskud og overskud ved materielle anlægsaktiver.

 

Vareforbrug: Det forbrug som medgår til omsætningen. Det vil sige køb af råvarer, færdigvarer og lagerændringer.

 

Løn, pension mv.: Denne post omfatter omkostninger til løn og pensioner samt andre personaleomkostninger.

 

Af- og nedskrivninger: Årets af- og nedskrivninger på materielle og immaterielle anlægsaktiver.

 

Øvrige ordinære udgifter: Udgifter til husleje, anskaffelse af småinventar, vikarbureauer, langtidsleje og operationel leasing, eksterne udgifter i øvrigt samt sekundære omkostninger er lagt sammen i denne post.

 

Finansielle indtægter: Renter, provisioner, kursgevinster på værdipapirer og udlandslån, udbytte af aktier og anparter osv.

 

Finansielle udgifter: Renter, kurstab på værdipapirer og udlandslån, provisioner og udgifter til depot mv.

 

Værditilvækst: Omsætning og Andre driftsindtægter fratrukket omkostninger til forbrug af varer og tjenester. Tilvæksten udtrykker med andre ord den værdiskabelse, der finder sted i branchen.

 

Anlægsaktiver: Den del af formuen som er bestemt til vedvarende eje eller brug for firmaet, fx bygninger, maskiner, inventar, tekniske anlæg, licenser og software.

 

Omsætningsaktiver: Varelagre, likvide beholdninger, salgstilgodehavender samt værdipapirer.

 

Egenkapital: Ejernes andel af kapitalen. Beregnes som aktiver i alt minus summen af hensættelser og gæld.

 

Hensættelser: Forpligtelser, hvis størrelse eller forfaldstid ikke kendes med sikkerhed, f.eks. udskudt skat og pensionsforpligtelser.

 

Langfristet gæld: Gældsposter med en løbetid over 1 år, f.eks. prioritetsgæld.

 

Kortfristet gæld: Gældsposter, der forfalder inden for 1 år.

 

Investeringer: Tilgang og afgang af anlægsaktiver, dvs. fast ejendom (grunde og bygninger mv.) og driftsmidler (maskiner, køretøjer, inventar mv.) og immaterielle aktiver (software licenser mv.). Tilgang opgøres til anskaffelsespris før afskrivninger og andre reguleringer og omfatter såvel købte som leasede aktiver.

 

Ansatte: Lønmodtagere, som har ansættelse i firmaet. Udtrykt som antal årsværk.

 

Egenkapitalforrentning = (Resultat efter skat/Gennemsnitlig egenkapital)*100. Gennemsnitlig egenkapital er her beregnet som (egenkapital primo + egenkapital ultimo)/2.

 

Overskudsgrad = (Ordinært resultat/Omsætning)*100.

 

Soliditetsgrad = (Egenkapital/Samlede aktiver)*100.

 

Likviditetsgrad (Current ratio) = (Omsætningsaktiver/kortfristede gæld)

 

Aktivernes omsætningshastighed = Nettoomsætning / Gennemsnitlige aktiver

 

Brancheopdeling

Tabellernes brancheopdeling er baseret på hovedgruppeinddelinger i den grønlandske branchenomenklatur GB2000 og dækker følgende brancher:

 

Hovedbranche B Fiskeri, dækker brancherne 050100-050201.

 

Hovedbranche C Råstofudvinding, dækker brancherne 111000-145000.

 

Hovedbranche D Industri, dækker brancherne 151120-372000.

 

Hovedbranche F Bygge- og anlægsvirksomhed, dækker brancherne 451100-455000.

 

Hovedbranche G Handel og reparationsvirksomhed, dækker brancherne 501010-527490.

 

Hovedbranche H Hotel- og restaurationsvirksomhed, dækker brancherne 551110-555200.

 

Hovedbranche I Transportvirksomhed, dækker brancherne 602100-642000.

 

Hovedbranche J Pengeinstitutter, finansierings- og forsikringsvirksomhed, dækker brancherne 651100-672090.

 

Hovedbranche K Fast ejendom, udlejning, forretningsservice mv., dækker brancherne 701100-748490.