Emission af drivhusgasser 2020

Opgørelsen over emission af drivhusgasser anvendes bl.a. til at følge udviklingen i forhold til Grønlands internationale mål for reduktion af drivhusgasudledninger. Grønland har imidlertid ikke påtaget sig en klimaforpligtigelse i forhold til EU’s nærværende byrdeforpligtigelsesaftale (ESD) for 2013-2020. Dog er Grønland fortsat forpligtiget til at udarbejde årlige emissionsopgørelser til FNs Klima Konvention (UNFCCC) med henblik på at monitorere den samlede emission af drivhusgasser.

 

I de samlede drivhusgasopgørelser indgår CO2-emission fra energiforbrug og andre kilder samt emission af andre drivhusgasser, hvoraf Grønland indberetter emission af følgende: metan CH4, lattergas N2O, hydroflour-karboner HFC samt svovlhexaflourid SF6. Al emission omregnes til CO2-ækvivalent, benævnt med forkortelsen CO2e i denne publikation.

 

I 2020 var den samlede faktiske emission af drivhusgasser på 576.690 ton CO2e, jf. tabel 2. Det er 11,7 pct. lavere end emissionen i 1990. Den primære kilde til emission er brændselsforbrug til energiformål.

 

Emission af drivhusgasser fra energiforbrug

I 2020 udgjorde den samlede faktiske emission af drivhusgasser fra energiforbrug 536.716 ton CO2e svarende til 93,1 pct. af de samlede faktiske udledninger. Emission fra energiforbrug er faldet med 3,3 pct. i forhold til 2019. I forhold til 1990 er den faktiske emission af drivhusgasser fra energiforbrug faldet 14,2 pct. Drivhusgassen kuldioxid (CO2) udgjorde 532.913 ton svarende til 99,3 pct. af den samlede emission fra energiforbruget i 2020.

 

Figur 1. Emission af drivhusgas fra energiforbrug

Kilde: Grønlands Statistik, Statistikbanken: https://bank.stat.gl/END2CO2e

 

Siden 1990 har der været et skift i energiforbrugets sammensætning fordelt på brændsler. Den vedvarende energi er introduceret og andelen heraf øget på bekostning af gasolie.

 

Ændringen i energiforbrugets sammensætning har ikke medført en entydig nedgang i emissionen af drivhusgasser. I perioder med generel økonomisk udvikling har Grønland således fortsat oplevet et stigende forbrug af fossile brændsler, der medfører større emission end forbrug af vedvarende energi.

 

Forbruget af vedvarende energi m.m. er imidlertid steget støt siden introduktionen af affaldsvarme i 1989 og vandkraft i 1993. Den kontinuerlige stigning i forbruget af vedvarende energi har bidraget til, at emissionen af drivhusgasser ikke er steget proportionalt med bruttoenergiforbruget. Mens bruttoenergiforbruget siden 1990 er steget 4,3 pct., er emissionen af drivhusgasser fra energiforbrug således faldet 14,2 pct.

 

Figur 2. Emission af drivhusgas fra energiforbrug fordelt på brændsler

Kilde: Grønlands Statistik, Statistikbanken: https://bank.stat.gl/END2CO2e

 

Ændringen i energiforbrugets brændselssammensætning; dvs. skiftet fra fossile brændsler til vedvarende energi m.m. har betydet, at der udledes stadig mindre drivhusgas pr. forbrugt enhed brændsel. I 2020 var der til hver GJ bruttoenergiforbrug knyttet 60 kg drivhusgasser mod 73 kg. i 1990. Det svarer til en reduktion på 17,7 pct., jf. figur 3.

 

Figur 3. Emission af drivhusgasser pr. brændselsenhed

Kilde: Grønlands Statistik

 

Energisystemet er i det følgende opdelt i tre sektorer: Energi- og råstof­sektoren (efterforskning, udvinding og raffinaderier), konverteringssektoren (produktion af el og fjernvarme) samt endeligt forbrug (transport samt forbrug i husholdninger og erhverv).

 

Den samlede faktiske emission af drivhusgasser fra energiforbrug var i 1990 på 625.203 ton CO2e. Dette tal er revideret ift. tidligere udgivelser pga. revidererede emissionsfaktorer fra IPCC. Heraf kom 182.907 ton fra konverteringssektoren samt 442.297 ton fra endeligt energiforbrug. Der var ingen emission fra energi- og råstofsektoren i 1990.

 

I 2020 var den samlede faktiske emission af drivhusgasser 536.716 ton CO2e. Heraf kom 96.309 ton fra konverteringssektoren, 437.906 ton fra endeligt energiforbrug samt 2.501 ton fra energi- og råstofsektoren. I konverteringssektoren har der fra 1990 til 2020 været et fald på 86.597 ton CO2e til trods for, at el- og fjernvarmeproduktionen i denne periode er vokset betragteligt.

 

Figur 4. Faktisk emission af drivhusgas fordelt på sektorer

Kilde: Grønlands Statistik, Statistikbanken https://bank.stat.gl/END2CO2e

 

 

Tabel 1. Emission af drivhusgas fra energiforbrug, faktisk

 

1990

2000

2005

2010

2015

2018

2019

2020

 

Ton CO2e

Emission i alt ....................  

625 203

667 980

644 654

679 621

525 064

544 114

554 995

536 716

Emission fordelt på brændsler ......

625 203

667 980

644 654

679 621

525 064

544 114

554 995

536 716

Gas- og dieselolie .................

549 424

565 566

549 648

566 040

388 873

400 124

385 548

413 198

Anden olie ......................

74 017

97 800

88 637

106 597

127 472

134 816

160 095

113 948

Affald, biomasse ..................

48

127

175

192

210

220

225

230

Affald, ikke-bionedbrydeligt ..........

1 714

4 487

6 194

6 793

8 510

8 953

9 127

9 340

Emission fordelt på anvendelse .....

625 203

667 980

644 654

679 621

525 064

544 114

554 995

536 716

Energi- og råstofsektor..............

0

0

254

120 140

2 893

1 948

2 251

2 501

Konverteringssektor ...............

182 907

132 786

137 607

107 443

109 069

97 923

90 824

96 309

Emission fra endeligt energiforbrug ..

442 297

535 194

506 793

452 039

413 102

444 243

461 920

437 906

Transport .......................

97 185

107 177

113 329

109 883

105 414

114 289

128 448

93 342

Produktionserhverv ................

26 558

48 285

55 236

38 854

23 516

30 370

29 234

29 427

Handels- og serviceerhverv ..........

162 713

243 817

189 237

187 648

181 951

197 391

204 833

206 135

Husholdninger ....................

155 841

135 915

148 990

115 654

102 221

102 193

99 405

109 002

Kilde: Grønlands Statistik, Statistikbanken https://bank.stat.gl/END2CO2e

Anm.: Faktisk emission beregnes ud fra det faktiske energiforbrug, hvor emission fra energiforbrug til konvertering registreres i konverteringssektoren. Ved hjælp af brændselsspecifikke emissionsfaktorer omregnes energiforbruget til en emission af CO2, CH4 og N2O. De anvendte CO2-faktorer fremgår af side 7. For vedvarende energi, herunder bionedbrydeligt affald, tillægges ingen CO2-emission.

Emission fra affald er i tabellen fordelt på biomasse og ikke-bionedbrydeligt til forskel fra den anviste kilde, hvor emission fra affald er aggregeret.

 

Tabel 2. Samlet emission af drivhusgasser, UNFCCC-opgørelsen

 

1990

2000

2005

2010

2015

2018

2019

2020

 

Ton CO2e

Faktisk emission i alt 1) ..................  

653 216

698 634

680 118

714 933

560 220

579 641

592 807

576 690

Emission fra energiforbrug ...............

625 203

667 980

644 654

679 621

525 064

544 114

554 995

536 716

Energi-, råstof- og konverteringssektor ........

182 907

132 786

137 861

227 582

111 962

99 871

93 075

98 810

Endeligt energiforbrug ....................

442 297

535 194

506 793

452 039

413 102

444 243

461 920

437 906

- Transport .............................

97 185

107 177

113 329

109 883

105 414

114 289

128 448

93 342

- Industri ..............................

26 558

48 285

55 236

38 854

23 516

30 370

29 234

29 427

- Handels- og serviceerhverv, husholdninger mm

318 554

379 732

338 228

303 302

284 172

299 584

304 238

315 137

Industrielle processer ...................

515

2 569

7 027

8 187

10 589

10 687

12 126

13 768

- Opløsningsmidler .......................

515

562

1 284

898

814

911

886

746

- Industrielle processer ....................

0

2 007

5 743

7 290

9 775

9 776

11 241

13 022

Emission fra landbrug ...................

9 547

9 175

9 976

9 639

8 585

8 074

8 685

8 913

- Dyrenes fordøjelse ......................

7 627

6 714

7 272

7 067

6 091

6 306

6 177

6 274

- Husdyrgødning ........................

1 055

1 020

1 079

1 049

893

927

907

922

- Landbrugsjorde ........................

865

1 441

1 626

1 522

1 601

841

1 601

1 717

Emission fra affaldshåndtering ............

17 688

18 329

17 765

16 456

14 850

15 578

15 723

15 955

- Deponi af affald ........................

4 551

5 205

5 077

4 905

4 798

4 754

4 744

4 736

- Spildevand ...........................

7 154

7 169

7 181

5 984

4 246

4 926

5 047

5 250

- Andet affald ...........................

5 983

5 955

5 506

5 568

5 806

5 898

5 933

5 968

Skov og arealanvendelse ................

262

582

695

1 030

1 132

1 188

1 277

1 339

- Skov ................................

0

21

9

18

4

-5

-8

-11

- Arealanvendelse .......................

262

561

686

1 012

1 127

1 192

1 285

1 350

Faktisk emission uden "Skov og arealanvendelse" i alt 2) ..........................

652 954

698 053

679 423

713 904

559 088

578 453

591 530

575 351

Kilde: Grønlands Statistik, Statistikbanken: https://bank.stat.gl/END1EM1

Anm.: Tabellen omfatter Grønlands udledning samt optag af drivhusgasser som indberettet til FNs Klima Konvention (UNFCCC) i april 2022.

1) Samlet emission af drivhusgasser med bidraget fra ”Skov og arealanvendelse”, hvor CO2-optag indgår som negative emissioner.

2) Samlet emission uden drivhusgasser med bidraget fra ”Skov og arealanvendelse”, da kun en del af dette skal indregnes i klimaregnskabet under Kyotoprotokollen.

 

 

Emission af drivhusgasser, UNFCCC-opgørelsen

En opgørelse over Grønlands samlede emission af drivhusgasser fra energi­forbrug, industrielle processer, opløsningsmidler, landbrug, affaldshåndtering mm indberettes til FNs Klima Konvention (UNFCCC) én gang årligt. Opgørelsen omfatter drivhusgasserne kuldioxid (CO2), metan (CH4) og lattergas (N2O) samt de fluorholdige industrielle drivhusgasser HFC og SF6. Den samlede emission af drivhusgasser ifølge UNFCCC-opgørelsen fremgår af tabel 2 herover.

 

Figur 5 viser emissionen af drivhusgasser inkl. effekterne fra CO2-optag i skov og arealanvendelse. Den faktiske emission af drivhusgasser udgjorde 576.690 CO2e i 2020. Det er et fald på 2,7 pct. ift. til 2019 samt et fald på 11,7 pct. ift. 1990.

 

Figur 5. Samlet emission af drivhusgas, UNFCCC-opgørelsen

Kilde: Grønlands Statistik, Statistikbanken https://bank.stat.gl/END1EM1

 

Emission fra energiforbrug yder det største bidrag til den samlede emission af drivhusgasser, som det opgøres til UNFCCC. I 2020 fordelte de faktiske emissioner sig således: Emission fra energiforbrug 93,1 pct., emission fra affaldshåndtering 2,8 pct., emission fra industrielle processer m.m. 2,4 pct., emission fra landbrug 1,5 pct. samt emission fra skov og arealanvendelse på 0,2 pct.

 

Figur 6. Faktisk emission af drivhusgasser fordelt på oprindelse

Kilde: Grønlands Statistik, Statistikbanken https://bank.stat.gl/END1EM1

 

De drivhusgasser, som indgår i opgørelsen af den samlede emission, bidrager med forskellige andele. Med en andel på 93,4 pct. stod kuldioxid (CO2) for den største del af den samlede drivhusgasudledning i 2020. Metan (CH4) var med 2,5 pct. den næststørste bidragsyder efterfulgt af industrigasser (f-gasser) med 2,2 pct. Lattergas (N2O) bidrog med 1,9 pct.

 

Den primære kilde til CO2-emission er brændselsforbrug til energiformål. Den primære kilde til såvel metan- som lattergasudledning er affaldshåndtering, mens landbrug ligeledes er en væsentlig bidrager til udledning af metan.

 

Figur 7. Faktisk emission fordelt på drivhusgasser i 2020

Kilde: Grønlands Statistik, Statistikbanken https://bank.stat.gl/END1EM1