7. Emission af drivhusgasser

Opgørelser over emission af drivhusgasser anvendes bl.a. til at følge udviklingen i forhold til internationale mål for reduktion af drivhusgas-udledninger. Grønland har ikke påtaget sig en klimaforpligtigelse i forhold til EU’s byrdeforpligtigelsesaftale (ESD) for 2013-2020. Dog er Grønland forpligtiget til at udarbejde årlige emissionsopgørelser til FNs Klima Konvention (UNFCCC) med henblik på at monitorere den samlede emission af drivhusgasser.

 

I de samlede drivhusgasopgørelser indgår CO2-emission fra energiforbrug og andre kilder samt emission af andre drivhusgasser, hvoraf Grønland indberetter emission af følgende: metan CH4, lattergas N2O, hydroflour-karboner HFC samt svovlhexaflourid SF6. Alle omregnes til CO2-ækvivalent.

 

Grønlands Statistik opgør såvel faktiske emissioner som klimakorrigerede emissioner, der tager højde for årlige temperaturforskelle. Formålet med den klimakorrigerede opgørelse er at få et billede af de underliggende tendenser i udviklingen.

 

I 2020 udgjorde den faktiske emission af drivhusgasser fra energiforbrug 536.716 ton CO2-ækvivalent. Det er 3,3 pct. mindre end i 2019. I forhold til 1990 er den faktiske emission af drivhusgasser fra energiforbrug faldet 14,2 pct. Drivhusgassen kuldioxid (CO2) udgjorde 532.913 ton svarende til 99,3 pct. af den samlede emission fra energiforbruget i 2020.

 

De klimakorrigerede emissioner fra energiforbrug faldt 5,6 pct. i 2020 i forhold til året før. Sammenlignet med 1990 har der været et fald på 13,6 pct.

 

Figur 37. Emission af drivhusgasser fra energiforbrug

 

Kilde: Grønlands Statistik, https://bank.stat.gl/END2CO2e

 

Siden 1990 har der været et skift i energiforbrugets sammensætning fordelt på brændsler. Den vedvarende energi er introduceret og andelen heraf øget på bekostning af gasolie.

 

Ændringen i energiforbrugets sammensætning har ikke medført en entydig nedgang i emissionen af drivhusgasser. I perioder med generel økonomisk udvikling har Grønland fortsat haft et stigende forbrug af fossile brændsler.

 

Forbruget af vedvarende energi er imidlertid steget støt siden introduktionen af affaldsvarme i 1989 og vandkraft i 1993. Den kontinuerlige stigning i forbruget af vedvarende energi har bidraget til, at emissionen af drivhusgasser ikke er steget proportionalt med det faktiske energiforbrug. Mens energiforbruget siden 1990 er steget 3,5 pct., er emissionen af drivhusgasser fra energiforbrug således faldet 14,2 pct.

 

Figur 38. Emission af drivhusgasser fordelt på brændsler

 

Kilde: Grønlands Statistik, https://bank.stat.gl/END2CO2e

 

Ændringen i energiforbrugets brændselssammensætning dvs. skiftet fra fossile brændsler til vedvarende energi har betydet, at der udledes stadig mindre drivhusgas pr. forbrugt enhed brændsel. I 2020 var der til hver GJ faktisk energiforbrug knyttet 60,8 kg drivhusgasser mod 73,3 kg. i 1990. Det svarer til en reduktion på 17,1 pct. Emissionen af drivhusgas pr. forbrugt enhed brændsel faldt en anelse i 2020 i forhold til året før pga. et større forbrug af vandkraft, der oversteg stigningen forbruget af fossile brændsler, jf. figur 39.

 

Figur 39. Emission af drivhusgasser pr. brændselsenhed

Kilde: Grønlands Statistik, https://bank.stat.gl/END2CO2e og https://bank.stat.gl/END1ACT

 

I 2020 udgjorde den samlede faktiske emission af drivhusgasser fra energiforbrug 536.716 ton CO2-ækvivalent. Heraf kom 96.309 ton fra konverteringssektoren, 97.489 ton fra transport, 51.747 ton fra handels- og serviceerhverv, 109.002 ton fra husholdninger, 182.169 ton fra produktionserhverv, heraf 150.246 ton fra landbrug og fiskeri samt 4.411 ton fra råstofudvinding og efterforskning, hvor sidstnævnte er uddraget fra produktionserhverv for at illustrere emissionen af drivhusgasser i 2010 og 2011 under olieefterforskningen.

 

I konverteringssektoren har der i perioden fra 1990 til 2020 været et fald på 47,3 pct. svarende til 86.597 ton CO2-ækvivalent.

 

Figur 40. Faktisk emission af drivhusgasser fordelt på anvendelser

 

Kilde: Grønlands Statistik, https://bank.stat.gl/END2CO2e

 

Tabel 11. Faktisk emission af drivhusgas fra energiforbrug

 

1990

2000

2010

2016

2017

2018

2019

2020

 

1.000 ton CO2-ækvivalent

Emission i alt ..................

625.203

667.978

679.619

526.264

543.461

544.111

554.814

536.716

Emission fordelt på brændsler .....  

625.203

667.978

679.619

526.264

543.461

544.111

554.814

536.716

Motorbenzin ....................

22.268

32.908

41.006

48.098

48.589

51.427

57.776

57.327

DFA ..........................

0

16.843

15.454

13.820

13.919

13.877

12.475

12.489

Gasolie .......................

549.424

548.723

550.586

367.311

373.318

386.247

373.073

400.709

Petroleum .....................

50.210

63.754

60.517

52.526

58.993

58.974

61.340

33.766

Flybenzin ......................

-

-

198

57

50

48

91

13

Fuelolie .......................

-

-

3.885

34.661

38.663

23.452

39.995

21.950

Spildolie .......................

712

719

724

716

716

716

718

719

Affald .........................

1.763

4.612

6.983

8.861

9.013

9.171

9.171

9.570

LPG ..........................

827

419

267

215

201

199

174

172

Emission fordelt på anvendelser ...

625.203

667.978

679.619

526.264

543.461

544.111

554.814

536.716

Konverteringssektor ..............

182.907

132.785

107.441

91.180

93.736

97.919

90.644

96.309

Endeligt energiforbrug ...........

442.297

535.194

572.179

435.084

449.725

446.191

464.171

440.407

Transport  .....................

105.469

113.837

134.379

119.297

124.846

119.426

132.728

97.489

Landbrug og fiskeri ..............

104.307

179.651

116.112

137.398

144.950

139.947

149.816

150.246

Råstofudvinding og efterforskning ...

2

1

128.499

2.846

3.064

6.500

6.276

4.411

Produktionserhverv ..............

26.534

48.273

30.485

25.384

25.230

25.814

25.205

27.513

Handels- og serviceerhverv ........

50.143

57.517

47.051

50.544

50.258

52.311

50.741

51.747

Husholdninger ..................

155.841

135.915

115.654

99.616

101.376

102.193

99.405

109.002

Kilde: Grønlands Statistik, https://bank.stat.gl/END2CO2e

 

Tabel 12. Emission af drivhusgas fra energiforbrug, klimakorrigeret

 

1990

2000

2010

2016

2017

2018

2019

2020

 

1.000 ton CO2-ækvivalent

Klimakorrigeret emission i alt  ....

616.536

666.600

710.123

531.131

541.656

533.278

564.125

532.447

Emission fordelt på brændsler .....

616.536

666.600

710.123

531.131

541.656

533.278

564.125

532.447

Motorbenzin ....................

22.268

32.908

41.006

48.098

48.589

51.427

57.776

57.327

DFA ..........................

0

16.780

16.929

14.045

13.838

13.396

12.865

12.323

Gasolie .......................

541.263

547.507

577.374

371.506

371.766

376.915

381.112

396.954

Petroleum

49.790

63.685

61.564

52.723

58.910

58.500

61.730

33.635

Flybenzin

-

-

198

57

50

48

91

13

Fuelolie

-

-

3.885

34.661

38.663

23.452

39.995

21.950

Spildolie

712

719

724

716

716

716

718

719

Affald

1.697

4.583

8.150

9.107

8.924

8.632

9.658

9.355

LPG

807

417

294

218

200

192

180

170

Emission fordelt på anvendelser

616.536

666.600

710.123

531.131

541.656

533.278

564.125

532.447

Konverteringssektor

181.847

132.639

110.732

91.875

93.440

96.160

91.976

95.653

Endeligt energiforbrug

434.689

533.961

599.392

439.256

448.216

437.118

472.149

436.794

Transport

105.469

113.837

134.379

119.297

124.846

119.426

132.728

97.489

Landbrug og fiskeri

104.307

179.651

116.112

137.398

144.950

139.947

149.816

150.246

Råstofudvinding og efterforskning

2

1

128.499

2.846

3.064

6.500

6.276

4.411

Produktionserhverv

26.534

48.273

30.485

25.384

25.230

25.814

25.205

27.513

Handels- og serviceerhverv

48.292

57.150

54.920

51.948

49.758

49.239

53.438

50.584

Husholdninger

150.086

135.049

134.997

102.384

100.367

96.192

104.687

106.552

Kilde: Grønlands Statistik, https://bank.stat.gl/END2CO2e