6. Endeligt energiforbrug

I dette afsnit kigges der på det endelige energiforbrug, - først helt overordnet og derefter på de enkelte sektorer; transport, produktionserhverv, handels- og serviceerhverv samt husholdninger.

 

Det endelige energiforbrug udtrykker forbruget hos slutbrugerne dvs. private og offentlige erhverv samt husholdninger. Formålene med energianvendelsen er fremstilling af varer og tjenester, rumopvarmning, belysning og andet apparatforbrug samt transport. Hertil kommer forbrug til ikke energiformål fx smøring, rensning og bitumen til asfaltering samt taglægning. Energiforbrug i forbindelse med udvinding af energi, raffinering og konvertering er ikke inkluderet i det endelige energiforbrug. Energiforbrug til transport – uanset forbruger – udskilles som en særlig transportkategori. Det betyder, at energiforbrug i erhverv og husholdninger opgøres ekskl. forbrug til transportformål.

 

Tabel 5. Endeligt energiforbrug fordelt på energivarer og anvendelser

 

2016

2017

2018

2019

2020

 

TJ

Endeligt energiforbrug i alt .........  

7.925

8.135

8.179

8.310

8.126

Motorbenzin .....................

682

690

730

820

815

DFA ............................

146

147

146

131

132

Gasolie .........................

3.936

3.986

4.107

4.022

4.326

Petroleum .......................

728

818

817

850

468

Flybenzin ........................

1

1

1

1

0

Fuelolie .........................

446

498

302

515

282

LPG ...........................

3

3

3

3

3

El .............................

1.143

1.168

1.230

1.171

1.244

Fjernvarme ......................

729

750

797

747

791

Andet ..........................

109

75

46

50

64

Fordelt på anvendelser

 

 

 

 

 

Endeligt energiforbrug i alt .........

7.925

8.135

8.179

8.310

8.126

Ikke energiformål .................

109

75

46

50

64

Transport i alt ....................

1.632

1.708

1.637

1.817

1.340

Vejtransport ......................

470

460

481

542

545

Søtransport ......................

487

510

421

520

360

Luftfart .........................

593

673

665

696

378

Forsvarets transport ................

82

65

70

59

57

Produktionserhverv i alt ...........

2.449

2.555

2.551

2.653

2.690

Landbrug, skovbrug og gartneri .......

11

11

15

13

13

Fiskeri ..........................

1.864

1.965

1.902

2.033

2.047

Råstofudvinding og efterforskning .....

39

42

89

87

61

Fremstillingsvirksomhed .............

364

358

360

348

385

Byggeri- og anlægsvirksomhed .......

171

179

184

174

184

Handels- og serviceerhverv i alt .....

1.593

1.601

1.699

1.582

1.686

Engroshandel ....................

44

47

49

45

51

Detailhandel .....................

459

457

477

451

473

Privat service .....................

531

500

534

489

520

Offentlig service ...................

559

597

640

597

642

Husholdninger ...................

2.142

2.196

2.246

2.207

2.346

Klimakorrigeret forbrug
Endeligt energiforbrug i alt
.........

8.011

8.104

7.990

8.479

8.050

Kilde: Grønlands Statistik, https://bank.stat.gl/END1FIN

 

Det endelige energiforbrug var på 8.126 TJ i 2020. Det er 2,2  pct. lavere end i 2019. Sammenlignet med 2004 er energiforbruget faldet med 3,8 pct.

 

Energiforbruget i produktionserhverv tog et spring opad i 2010 og 2011 som følge af olieefterforskningsboringerne på vestkysten. Produktionserhvervenes energiforbrug er steget 23,0 pct. fra 2004 til 2020. Energiforbruget til transport samt i husholdninger har været faldende siden 2004. Som følge af Corona-pandemien faldt energiforbruget til transport, særligt luftfart i 2020.

 

Figur 18. Endeligt forbrug fordelt på anvendelser

 

Kilde: Grønlands Statistik, https://bank.stat.gl/END1FIN

 

Olieforbruget faldt 4,7 pct. i 2020. Elforbruget inkl. elvarme steg med 6,2 pct. og forbruget af fjernvarme var 5,9 pct. højere end i 2019. Fra 2004 til 2020 er forbruget af el og fjernvarme steget henholdsvis 47,6 pct. og 16,7 pct. I samme periode er olieforbruget reduceret 12,1 pct.

 

Figur 19. Endeligt forbrug fordelt på energivarer

 

Kilde: Grønlands Statistik, https://bank.stat.gl/END1FIN

 

Den økonomiske aktivitet i Grønland målt ved bruttonationalproduktet (BNP) i kædede værdier (2010-priser) viste fremgang i såvel 2019 som 2020. I 2019 steg BNP med 2,3 pct. Samme år steg det endelige energiforbrug med 1,6 pct. I 2020 aftog den økonomiske vækst, og BNP steg med blot 0,4 pct. Samme år faldt det endelige energiforbrug med 2,2 pct.

 

Energiintensiteten er almindeligvis det mål, der anvendes til at vurdere energieffektiviteten. Jo lavere intensitet, des mere energieffektiv. Beregnes energiintensiteten som forholdet mellem det totale energiforbrug og bruttonationalproduktet, opnås et mål for, hvor effektivt energien anvendes inden for landets samlede økonomi.

 

I 2020 var der knyttet et klimakorrigeret faktisk energiforbrug på 0,57 TJ til hver mio. BNP mod 0,83 i 2004. Energiintensiteten er dermed faldet 32,2 pct. siden 2004, hvilket betyder at energieffektiviteten er steget. Sammenlignet med 2019 faldt intensiteten med 4,9 pct. i 2020.

 

Sammenholdes udviklingen i BNP i stedet med udviklingen i det endelige energiforbrug ses et fald i energiintensiteten på 29,2 pct. fra 2004 til 2020. Reduktionen er mindre her, fordi effektiviseringerne i konverteringssektoren ikke regnes med. Intensiteten faldt 2,6 pct. i 2020 i forhold til året før.

 

Figur 20. Klimakorrigeret faktisk energiforbrug og endeligt energiforbrug pr. mio. BNP (energiintensitet)

 

Kilde: Grønlands Statistik, https://bank.stat.gl/END1FIN

 

Tabel 6. Endeligt elforbrug

 

2016

2017

2018

2019

2020

 

TJ

Produktionserhverv i alt ...........     

186

190

189

176

192

Landbrug og fiskeri m.m. ............

2

2

2

2

2

Fremstillingsvirksomhed .............

154

158

156

145

158

Byggeri- og anlægsvirksomhed .......

30

31

31

29

31

Handels- og serviceerhverv i alt .....

597

610

650

605

658

Engroshandel ....................

10

10

10

9

10

Detailhandel .....................

186

190

200

186

202

Privat service .....................

181

185

193

179

195

Offentlig service ...................

220

225

248

230

251

Husholdninger ...................

360

368

390

389

394

Endeligt elforbrug i alt .............

1.143

1.168

1.230

1.171

1.244

Kilde: Grønlands Statistik, https://bank.stat.gl/END1FIN

 

Handels- og serviceerhverv har med enkelte undtagelser været kendetegnet ved et generelt stigende elforbrug. Fra 2004 til 2020 er elforbruget steget 59,0 pct.

 

Husholdningernes elforbrug er ligeledes vokset jævnt, om end ikke helt så hurtigt. Fra 2004 til 2020 er elforbruget i husholdninger steget 49,2 pct.

 

Elforbruget i produktionserhverv steg svagt frem til 2008, hvorefter det faldt frem til 2012. Herefter har elforbruget atter været stigende, jf. figur 21.

 

Figur 21. Endeligt elforbrug fordelt på anvendelser

 

Kilde: Grønlands Statistik, https://bank.stat.gl/END1FIN

 

Siden 2004 har elforbrugets andel af det samlede endelige energiforbrug i store træk været stigende, jf. figur 22. I handels- og serviceerhverv har elforbrugets andel været stigende frem til 2010, hvorefter andelen faldt svagt i 2011 og fortsatte nedad i 2012 og 2013. Senest er andelen atter faldet, og udgjorde 39,0 pct. i 2020. I husholdninger har elforbrugets andel vekslet mellem at stagnere og stige. I 2020 udgjorde elforbruget 16,8 pct. af husholdningernes samlede energiforbrug.

 

Figur 22. Elforbrugets andel af det samlede endelige energiforbrug

 

Kilde: Grønlands Statistik, https://bank.stat.gl/END1FIN

 

6.1 Transport

Energiforbrug til transport består af vejtransport, søtransport, luftfart samt forsvarets transport, der både indeholder luftfart samt søværts trafik. Transportsektoren domineres generelt af luftfart. Som følge af Corona-pandemien faldt luftfartens andel dog til 28,2 pct. af energiforbruget i 2020. Søtransport fulgte efter med en andel på 26,8 pct. Med en andel på 40,7 pct. blev vejtransport den største forbrugende transportsektor i 2020. Energiforbrug i forbindelse med fiskeri er inkluderet under produktionserhvervene, der efterfølger dette afsnit om transport.

 

I 2020 var energiforbruget til vejtransport 545 TJ, hvilket er 0,5 pct. mere end i 2019. Energiforbruget til luftfart udgjorde 378 TJ i 2020, - et faldt på 45,7 pct. i forhold til året før. Til søtransport anvendtes 360 TJ i 2020, hvilket er 30,8 pct. mindre end i 2019. Forsvarets energiforbrug til transport varierer fra år til år, dog på et væsentligt lavere niveau.

 

Figur 23. Energiforbrug til transport fordelt på transportform

 

Kilde: Grønlands Statistik, https://bank.stat.gl/END1FIN

 

Forbruget af drivmidler domineres normalt ligeligt af flybrændstof samt gas- og dieselolie. I 2020 udgjorde gas- og dieselolie dog 46,9 pct. af energiforbruget til transport, mens flybrændstof i form af Jet A-1 og flybenzin udgjorde 28,3 pct. Motorbenzin udgjorde 24,8 pct. af energiforbruget i 2020, mens andre drivmidler i form af fuelolie og LPG udgjorde mindre end 0,05 pct.

 

Figur 24. Energiforbrug til transport fordelt på drivmidler

 

Kilde: Grønlands Statistik, https://bank.stat.gl/END1FIN

 

Mens luftfart primært er baseret på flybrændstoffet Jet A-1, og søfart på gasolie, er vejtransport baseret på et forbrug af både motorbenzin og gasolie, idet gasolie dog dominerer. Vejtransportens andel af det samlede energiforbrug ligger generelt stabilt på 25-30 pct., men udgjorde dog 40,7 pct. i 2020.

 

Forbruget af motorbenzin til vejtransport er steget med 52,9 pct. siden 2004. I samme periode er forbruget af gasolie faldet med 10,0 pct. Gasoliens andel af energiforbruget til vejtransport er faldet fra 72 pct. i 2004 til 61 pct. i 2020, - men er dog fortsat det dominerende drivmiddel til vejtransport.

 

Figur 25. Energiforbrug til vejtransport

Kilde: Grønlands Statistik, https://bank.stat.gl/END1FIN

 

Tabel 7. Endeligt energiforbrug til transport

 

2016

2017

2018

2019

2020

 

TJ

Endeligt energiforbrug i alt  .......

1.632

1.708

1.637

1.817

1.340

Motorbenzin ....................

343

339

358

406

332

DFA ..........................

28

28

28

26

25

Gasolie ........................

523

509

482

533

602

Petroleum ......................

609

689

682

704

380

Flybenzin ......................

1

1

1

1

0

Fuelolie ........................

127

142

86

147

-

LPG ..........................

0

0

0

0

0

Fordelt på anvendelser

 

 

 

 

 

Transport i alt ..................

1.632

1.708

1.637

1.817

1.340

Vejtransport ....................

470

460

481

542

545

Søtransport .....................

487

510

421

520

360

Luftfart ........................

593

673

665

696

378

Forsvarets transport ..............

82

65

70

59

57

Kilde: Grønlands Statistik, https://bank.stat.gl/END1FIN

 

6.2 Produktionserhverv

Energiforbrug i produktionserhverv opgøres i kategorierne landbrug m.m., fiskeri, råstofudvinding m.m., fremstillingsvirksomhed samt byggeri- og anlægsvirksomhed. Fiskefabrikker og lignende indgår under fremstillings-virksomhed, mens energiforbrug anvendt på havet til fiskeri og fangst indgår under fiskeri. I figur 26 er fiskeri og det relativt lille erhverv landbrug lagt sammen.

 

Produktionserhvervene domineres af fiskeri, der – sammen med landbrug – udgjorde 76,6 pct. af energiforbruget i 2020. Fremstillingsvirksomhederne, primært fiskefabrikker og lignende fulgte efter med en andel på 14,3 pct. Byggeri- og anlægsvirksomhed udgjorde 6,8 pct. Råstofudvinding og efterforskning 2,3 pct.

 

I 2020 var energiforbruget til landbrug og fiskeri 2.060 TJ, hvilket er en stigning på 0,7 pct. i forhold til 2019. Energiforbruget til fremstillingsvirksomheder udgjorde 385 TJ i 2020, - en stigning på 10,8 pct. i forhold til året før. Byggeri- og anlægsvirksomhed anvendte 184 TJ i 2020, hvilket er 5,6 pct. mere end i 2019. Endelig faldt energiforbruget til råstofudvinding og efterforskning med 29,9 pct. fra 87 TJ i 2019 til 61 TJ i 2020. Bemærk det store energiforbrug til råstofudvinding og efterforskning i 2010 og 2011 pga. de førnævnte olieefterforskningsboringer.

 

Figur 26. Energiforbrug fordelt på produktionserhverv

 

Kilde: Grønlands Statistik, https://bank.stat.gl/END1FIN

 

I 2020 steg produktionserhvervenes energiforbrug med 4,3 pct. for gas- og dieselolie samt med 16,8 pct. for motorbenzin. Elforbruget steg med 8,8 pct. i 2020.

 

Forbruget af gas- og dieselolie er dominerende med en andel på 64,0 pct. af det samlede energiforbrug i 2020. Forbruget af gas- og dieselolie er dog faldet 1,5 pct. siden 2004. I samme periode er forbruget af el steget 16,3 pct.

 

Figur 27. Energiforbrug i produktionserhverv fordelt på energivarer

 

Kilde: Grønlands Statistik, https://bank.stat.gl/END1FIN

 

Elforbrugets andel af det samlede energiforbrug i eget erhverv er vokset fra 25,2 pct. i 2004 til 40,9 pct. i 2020 for fremstillingsvirksomhed. Andelen er dog reduceret over de seneste tre år i opgørelsen. For byggeri- og anlægsvirksomhed er elforbrugets andel af det samlede energiforbrug vokset fra 14,1 pct. i 2004 til 17,2 pct. i 2020. I de øvrige brancher ligger elforbrugets andel på 2 pct. eller mindre.

 

Figur 28. Elforbrugets andel af det samlede energiforbrug i erhvervet

 

Kilde: Grønlands Statistik, https://bank.stat.gl/END1FIN

 

Sammensætningen af energiforbruget i fremstillingsvirksomhed dvs. fiskefabrikker og lignende er fortsat domineret af gasolie. I 2004 tegnede gasolien sig for knap 75 pct. af det samlede energiforbrug. I 2020 var andelen faldet til knap 60 pct.

 

Elforbrugets andel er vokset fra 25 pct. i 2004 til 41 pct. i 2020.

 

Figur 29. Energiforbrugets sammensætning i fremstillingserhverv

Kilde: Grønlands Statistik, https://bank.stat.gl/END1FIN

 

Tabel 8. Endeligt energiforbrug i produktionserhverv

 

2016

2017

2018

2019

2020

 

TJ

Endeligt energiforbrug i alt    ......

2.449

2.555

2.551

2.653

2.690

Motorbenzin ....................

340

351

372

414

483

DFA ..........................

7

7

6

6

6

Gasolie ........................

1.576

1.636

1.743

1.644

1.715

Petroleum ......................

17

10

20

41

7

Fuelolie ........................

319

355

216

368

282

LPG ..........................

1

1

1

1

1

El ............................

186

190

189

176

192

Fjernvarme .....................

4

4

4

3

4

Fordelt på anvendelser

 

 

 

 

 

Produktionserhverv i alt ..........

2.449

2.555

2.551

2.653

2.690

Landbrug, skovbrug og gartneri .....

11

11

15

13

13

Fiskeri .........................

1.864

1.965

1.902

2.033

2.047

Råstofudvinding og efterforskning ....

39

42

89

87

61

Fremstillingsvirksomhed ............

364

358

360

348

385

Byggeri- og anlægsvirksomhed ......

171

179

184

174

184

Kilde: Grønlands Statistik, https://bank.stat.gl/END1FIN

 

6.3 Handels- og serviceerhverv

Handels- og serviceerhverv omfatter engroshandel, detailhandel samt privat og offentlig service. Energiforbruget udgjorde 1.686 TJ i 2020. Det er 6,6 pct. mere end året før. I forhold til 2004 er forbruget faldet 3,3 pct.

 

Elforbruget var på 658 TJ i 2020, hvilket er 8,8 pct. mere end i 2019. I forhold til 2004 er elforbruget vokset 59,0 pct. Elforbruget omfatter også elvarme.

 

Figur 30. Energi- og elforbrug i handels- og serviceerhverv

 

Kilde: Grønlands Statistik, https://bank.stat.gl/END1FIN

 

Forbruget af el og fjernvarme er i dag de dominerende energikilder i handels- og serviceerhverv. Men sådan har det ikke altid været. Til og med 2008 var olieforbruget dominerende, idet erhvervet i højere grad end i dag selv stod for produktionen af varme. I dag forsynes en større andel af erhvervet med elvarme fra Nukissiorfiit, hvilket har gjort el til den førende energikilde.

I 2020 steg elforbruget med 8,8 pct., mens forbruget af fjernvarme steg 14,3 pct. i forhold til året før. Olieforbruget steg 1,6 pct. i 2020. I forhold til 2004 er olieforbruget i handels- og serviceerhverv faldet 30,4 pct.

 

Figur 31. Energiforbrug i handels- og serviceerhverv fordelt på energivarer

 

Kilde: Grønlands Statistik, https://bank.stat.gl/END1FIN

 

I 2020 fandt 68,9 pct. af energiforbruget i handels- og serviceerhverv sted inden for privat og offentlig service, mens engros- og detailhandel tegnede sig for de resterende 31,1 pct.

 

Fra 2019 til 2020 steg energiforbruget i privat service med 6,2 pct. I offentlig service steg energiforbruget med 7,5 pct. I engroshandel og detailhandel steg energiforbruget med henholdsvis 14,6 pct. og 5,1 pct.

 

I forhold til 2004 er energiforbruget i engroshandel faldet med 22,5 pct., mens energiforbruget i detailhandel er vokset 20,0 pct. Energiforbruget i såvel privat som offentlig service er lavere i dag end i 2004.

 

Figur 32. Energiforbrug fordelt på erhverv

 

Kilde: Grønlands Statistik, https://bank.stat.gl/END1FIN

 

Elforbruget har været generelt stigende inden for handels- og serviceerhverv dog med undtagelse af engroshandel. Fra 2004 til 2020 er elforbruget i engroshandel faldet 20,4 pct. I detailhandel er elforbruget imidlertid steget med 56,9 pct., mens forbruget i privat service er steget 45,7 pct. I offentlig service er elforbruget steget med 81,1 pct. siden 2004.

 

Figur 33. Elforbrug fordelt på erhverv

 

Kilde: Grønlands Statistik, https://bank.stat.gl/END1FIN

 

Tabel 9. Endeligt energiforbrug i handels- og serviceerhverv

 

2016

2017

2018

2019

2020

 

TJ

Endeligt energiforbrug i alt ..........  

1.593

1.601

1.699

1.582

1.686

DFA ............................

69

69

68

62

61

Gasolie ..........................

589

571

609

589

630

Petroleum ........................

35

49

40

44

15

LPG ............................

1

1

1

1

1

El ..............................

597

610

650

605

658

Fjernvarme .......................

303

301

331

281

322

Fordelt på anvendelser

 

 

 

 

 

Handels- og serviceerhverv i alt .....  

1.593

1.601

1.699

1.582

1.686

Engroshandel .....................

44

47

49

45

51

Detailhandel ......................

459

457

477

451

473

Privat service .....................

531

500

534

489

520

Offentlig service ...................

559

597

640

597

642

Klimakorrigeret forbrug
Endeligt energiforbrug i alt
..........

1.625

1.590

1.629

1.643

1.659

Kilde: Grønlands Statistik, https://bank.stat.gl/END1FIN

 

6.4 Husholdninger

Husholdningernes energiforbrug påvirkes relativt meget af vejret. 2020 var et relativt koldt år med højt energiforbrug, mens 2019 var varmere end et vejrmæssigt normalt år.

 

I 2020 var husholdningernes endelige energiforbrug 2.346 TJ svarende til 27,6 pct. af landets samlede energiforbrug. Af de 2.346 TJ gik 2.140 TJ til opvarmning og 206 TJ til el apparater m.m.

 

Husholdningernes klimakorrigerede energiforbrug udgjorde 2.298 TJ i 2020, hvilket var 0,7 pct. mindre end året før.

 

Figur 34. Energiforbrug i husholdninger

 

Kilde: Grønlands Statistik, https://bank.stat.gl/END1FIN

 

Der er sket betydelige ændringer i husholdningernes energiforbrug siden 2004. Olieforbruget er fortsat dominerende, men forbruget af olie har været gradvist faldende som følge af en overgang til el- og fjernvarme samt bedre isolerede boliger. Således er olieforbruget faldet fra 2.155 TJ i 2004 til 1.486 TJ i 2020 svarende til en reduktion på 31,0 pct.

 

Husholdningernes elforbrug, der også omfatter elvarme, er vokset fra 264 TJ i 2004 til 394 TJ i 2020 svarende til en stigning på 49,2 pct. Forbruget af fjernvarme er steget fra 359 TJ i 2004 til 466 TJ i 2020 svarende til en stigning på 29,6 pct. I 2020 var der gennemsnitligt 22.065 husholdninger mod 20.687 i 2004.

 

Figur 35. Husholdningernes forbrug fordelt på energivarer

 

Kilde: Grønlands Statistik, https://bank.stat.gl/END1FIN

 

I 2020 var det gennemsnitlige energiforbrug pr. husholdning 106 GJ, hvilket er 6,8 pct. mere end året før. Heraf blev 97 GJ – svarende til energiindholdet i knap 2.757 liter gasolie – anvendt til rumopvarmning og opvarmning af brugsvand. I forhold til 2004 er energiforbruget pr. husholdning faldet 20,8 pct.

 

Det gennemsnitlige elforbrug pr. husholdning til apparater og lys udgjorde 9,4 GJ i 2020 svarende til ca. 2.599 kWh. Det er 4,8 pct. mindre end året før og 20,9 pct. mere end i 2004.

 

Herudover har husholdningerne et mindre forbrug af petroleum og LPG (flaskegas) til andre formål. Forbrug af benzin og dieselolie til køretøjer er medtaget under transport.

 

Figur 36. Energiforbrug pr. husholdning

 

Kilde: Grønlands Statistik, https://bank.stat.gl/END1FIN

 

Tabel 10. Endeligt energiforbrug i husholdninger

 

2016

2017

2018

2019

2020

 

TJ

Endeligt energiforbrug i alt ..........     

2.142

2.196

2.246

2.207

2.346

DFA ............................

41

42

43

38

39

Gasolie ..........................

1.249

1.269

1.273

1.255

1.380

Petroleum ........................

67

70

76

61

66

LPG ............................

1

1

1

1

1

El............................... .................................

360

368

390

389

394

Fjernvarme .......................

423

445

462

463

466

Fordelt på anvendelser

 

 

 

 

 

Husholdninger i alt ................

2.142

2.196

2.246

2.207

2.346

- Heraf anvendt til opvarmning ........

1.952

2.007

2.048

1.990

2.140

- Heraf anvendt til apparater og lys .....

190

189

198

218

206

Klimakorrigeret forbrug
Endeligt energiforbrug i alt
..........

2.196

2.176

2.126

2.313

2.298

Kilde: Grønlands Statistik, https://bank.stat.gl/END1FIN