Det faktiske energiforbrug faldt 1,9 pct.

Det faktiske energiforbrug faldt fra 8.998 TJ i 2019 til 8.827 TJ i 2020 svarende til et fald på 1,9 pct. Udviklingen dækker over en stigning i forbruget af vedvarende energi m.m. på samlet 4,7 pct. Forbruget af flydende olieprodukter faldt samlet med 3,3 pct. Gasolie, som er det dominerende olieprodukt, steg med 7,4 pct. bl.a. som følge af et søværts skift fra den tunge fuelolie. Forbruget af flybrændstof Jet A-1 faldt imidlertid 45,0 pct. som følge af den reducerede trafik under Corona-pandemien.

 

Det klimakorrigerede energiforbrug faldt 4,5 pct.

Foruden det faktiske energiforbrug opgør Grønlands Statistik også et klimakorrigeret energiforbrug, hvor der korrigeres for klimaudsving i forhold til et vejrmæssigt normalt år. Formålet med den korrigerede opgørelse er at få et billede af de underliggende tendenser i udviklingen. Det klimakorrigerede energiforbrug var på 8.751 TJ i 2020, hvilket er 4,5 pct. mindre end i 2019.

 

Den primære energiproduktion og selvforsyningsgraden steg

Den grønlandske produktion af primær energi steg i 2020 med 4,7 pct. til 1.652 TJ. Den primære energiproduktion er baseret på vandkraft og affald. Grønlands selvforsyningsgrad steg til 18,3 pct. mod 17,1 pct. året før. Stigningen i energiproduktion og selvforsyningsgrad er et udtryk for, at der var en større udnyttelse af vandkraftkapaciteten til varmeforsyning i 2020, der var et væsentligt koldere år end 2019.

 

Elforsyning dækkes hovedsageligt af vedvarende energi

Produktionen af el baseret på energi fra vandkraft udgjorde 79,7 pct. af Nukissiorfiits samlede elproduktion i 2020. Samlet producerede Nukissiorfiit 1.945 TJ elektricitet.

 

Fald i udledning af drivhusgasser

Den faktiske emission af drivhusgasser fra energiforbrug faldt i 2020 med 3,3 pct. til 536.716 ton CO2-ækvivalent. Emissionen af drivhusgas i 2020 ligger 14,2 pct. under niveauet i 1990.

 

Det endelige energiforbrug på de enkelte forbrugsområder

Det endelige energiforbrug til transport faldt 26,3 pct. i 2020 som følge af Corona-pandemien, og udgjorde herefter 1.340 TJ. I produktionserhvervene steg energiforbruget 1,4 pct. til 2.690 TJ. I handels- og serviceerhverv steg energiforbruget 6,6 pct. til 1.686 TJ, mens husholdningernes energiforbrug steg 6,3 pct. til 2.346 TJ.