Antallet af registrerede personbiler stiger fortsat

Den 1. januar 2021 var der 5.832 registrerede personbiler i Grønland. Det er en stigning på 8,4 pct. eller 453 personbiler i forhold til året før. Bestanden af vare- og lastbiler udgjorde 1.610 registrerede køretøjer pr. 1. januar 2021. Dermed steg antallet af vare- og lastbiler med 2,2 pct. i forhold til året før, jf. figur 1.

 

Figur 1. Personbiler, varebiler og lastbiler pr. 1. januar

Kilde: Skattestyrelsens motorregister valideret af Grønlands Statistik

Statistikbank: https://bank.stat.gl/ENDMO1HI

 

Den 1. januar 2020 var i alt 12.815 køretøjer registreret med nummerplade. Heraf var 12.424 motoriserede, mens 391 var påhængsvogne, sættervogne o. lign.

 

Opgørelserne i denne publikation er udarbejdet på baggrund af Skattestyrelsens motorregister. Registret indeholder alle registreringspligtige motorkøretøjer og påhængsvogne omfattet af lov om motorafgift. Det betyder, at registret både indeholder registrerede motorkøretøjer for hvilke, der betales halvårlig motorafgift samt registrerede motorkøretøjer fritaget for motorafgift. Fælles for alle motorkøretøjer i registret er, at de har en nummerplade. Fra og med 2013 omfatter registret også snescootere, traktorer, entreprenørmaskiner, påhængsvogn, sættervogne m.m.

 

Foruden de registreringspligtige motorkøretøjer i motorregistret findes der i Grønland en række motorkøretøjer, for hvilke der ikke er registreringspligt. Til denne gruppe hører køretøjer, som anvendes på afspærrede eller øde områder, hvortil offentlig adgang er hindret. Pr. 1. januar 2021 var 4.677 motorkøretøjer fritaget for motorafgift, jf. oversigt 1.

 

Oversigt 1. Registrerede motorkøretøjer pr. 1. januar efter afgiftsklasse

 

2017

2018

2019

2020

2021

I alt ..........................

8.831

9.463

11.144

11.962

12.815

Motorkøretøjer indtil 1.000 kg .......

1.030

1.254

1.500

1.693

2.789

Motorkøretøjer 1.001 kg til 1.200 kg ..

743

751

756

777

802

Motorkøretøjer 1.201 kg til 1.500 kg ..

1.727

1.725

1.781

1.796

1.803

Motorkøretøjer 1.501 kg til 1.800 kg ..

1.410

1.322

1.281

1.244

1.250

Motorkøretøjer over 1.800 kg .......

1.223

1.258

1.337

1.414

1.491

Motorcykler .....................

2

3

3

4

3

Motorkøretøjer fritaget for motorafgift .

2.696

3.149

4.486

5.034

4.677

Ukendt.........................

-

1

-

-

-

Kilde: Skattestyrelsens motorregister valideret af Grønlands Statistik.

 

Antallet af personbiler har været støt stigende hen over årene. Pr. 1. januar 2021 var der 5.832 personbiler, heraf 3.830 private personbiler og 2.002 erhvervsregistrerede personbiler. Antallet af øvrige motorkøretøjer, privatejede såvel som erhvervsregistrerede, er steget markant siden den pålagte nummerpladeregistrering i 2013. I figur 2 omfatter øvrige motorkøretøjer alle motoriserede motorkøretøjer på nær personbiler. Påhængsvogne, sættervogne o. lign. er ikke inkluderet i figuren.

 

Figur 2. Motorkøretøjer registreret af private og erhvervsvirksomheder pr. 1. januar

Anm.: Påhængsvogne indgår ikke i figuren. Øvrige private motorkøretøjer omfatter bl.a.. snescootere, hvor antallet af registreringer er steget markant siden 2014 som følge af de den pålagte nummerpladeregistrering i 2013.

Kilde: Skattestyrelsens motorregister valideret af Grønlands Statistik.

Statistikbank: https://bank.stat.gl/ENDMO1HI

 

Ifølge politiets årlige statistik blev der nyregistreret 2.762 motorkøretøjer i 2020, jf. figur 3. Det svarer til en stigning på 8,5 pct. i forhold til 2019, men knap mere end ti gange mere end antallet af nyregistreringer i 2012, hvor der blev nyregistreret 262 motorkøretøjer. Den markante stigning i forhold til 2012 skyldes, at alle hidtil uregistrerede entreprenørmaskiner, påhængsvogne, sættervogne, traktorer m.m. blev pålagt nummerplade-registrering i 2013. Det store antal nyregistreringer i 2002 samt 2013-2020 er bekræftet af Grønlands Politi, jf. Politiets årsrapporter.

 

Grønlands Politi offentliggør antal nyregistrerede køretøjer pr. kalenderår i deres årsstatistik. Grønlands Statistik har valgt at anvende Grønlands Politis data for nyregistreringer, idet Skattestyrelsen ikke anvender samme definition for nyregistrering af et køretøj i deres motorregister som Grønlands Politi.

 

Nyregistrering af et køretøj knytter sig til køretøjets første registrering som et nyt køretøj, og omfatter ikke eventuelle efterfølgende omregistrering.

 

Figur 3. Nyregistrerede motorkøjer

Kilde: Grønlands Politi – Årsstatistik

Anm. Det høje antal nyregistreringer i 2002 samt 2013-2020 er bekræftet af Grønlands Politi.

Statistikbank: https://bank.stat.gl/ENDMO4NY

 

Antallet af registrerede el- og hybridbiler er stigende. Ifølge Politiets årsstatistik var der 977 registrerede el- og hybridbiler i 2021. Heraf var 747 registreret som elbiler, mens 203 var registreret som hybridbiler med plug-in. 27 køretøjer var registreret som hybridbiler. Før 2021 blev samtlige el- og hybridbiler registret som ”Elbiler”.

 

Oversigt 2. Registrerede el- og hybridbiler

 

2017

2018

2019

2020

2021

I alt

191

341

482

643

977

Elbiler..........................

191

341

482

643

747

Hybrid med plug-in................

203

Hybrid.........................

27

Kilde: Grønlands Politi – Årsstatistik

Statistikbank: https://bank.stat.gl/ENDMO4EL