Emission af drivhusgasser fra energiforbrug

I dette afsnit beskrives emissionen af drivhusgasser fra energiforbruget. En opgørelse over Grønlands samlede emission af drivhusgasser fra energiforbrug, industrielle processer, opløsningsmidler, landbrug, affaldshåndtering mm indberettes til United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) én gang årligt. Opgørelsen omfatter drivhusgasserne kuldioxid (CO2), metan (CH4) og lattergas (N2O) samt de fluorholdige industrielle drivhusgasser HFC, PFC og SF6. Af Grønlands totale emission af drivhusgasser stammer ca. 94 pct. fra energiforbruget.

 

Energiforbruget omfatter forbruget af fossile brændsler til energimæssige formål herunder også forbrænding af affald med henblik på energianvendelse. Ved afbrænding af affald udledes drivhusgasserne reelt fra både den fossile del af affaldet og fra affald i form af biomasse. Emissionsberegningerne i denne publikation følger imidlertid de retningslinjer, der anvendes i den årlige emissionsopgørelse under UNFCCC. Det betyder, at affald i form af biomasse betragtes som CO2-neutralt.

 

Ved forbrænding af fossile brændsler emitteres drivhusgasserne CO2, CH4 og N2O. I denne energistatistik opgøres emissionen af de tre drivhusgasser hver for sig og samlet. Da drivhusgasserne CH4 og N2O er hhv. 25 og 298 gange kraftigere end CO2, omregnes udledningen af CH4 og N2O til en såkaldt CO2-ækvivalent emission for at opgøre den samlede emission af drivhusgasser. Omregning til en CO2-ækvivalent emission sker ved at gange udledningen af CH4 og N2O med ækvivalensfaktorerne 25 for CH4 og 298 for N2O. Ækvivalensfaktorerne, de 100 årige Global Warming Potentials for CH4 og N2O er revideret af IPCC fra 21 til 25 for CH4 og fra 310 til 298 for N2O. Emissionen af CH4 og N2O i CO2-ækvivalenter er derfor revideret i forhold til den seneste udgivelse af energistatistikken.

 

I 2014 var der en samlet emission af drivhusgasser fra energiforbrug på 520.872 ton CO2-ækvivalenter. Det er et fald på 6,2 pct. i forhold til 2013, og det laveste niveau siden 1994, jf. figur 17. Den lavere emission skyldes et faldende forbrug af gasolie og petroleum. Udledning af CO2 udgør 99,3 pct. af den samlede emission af drivhusgasserne CO2, CH4 og N2O fra energiforbrug.

 

Figur 17. Samlet emission af drivhusgasser fra energiforbrug

 

Som det mest anvendte fossile brændsel, er gasolien naturligvis den største bidrager til den samlede emission, jf. figur 18. Af figuren fremgår det dog, hvordan emissionen fra gasolie faldt betragteligt i 2009, hvor øget produktion af vandkraft førte til et fald i olieforbruget til produktion af el og varme. Endelig viser figuren, hvordan emissionen fra forbrug af gasolie steg i 2010-2011 – en periode med olieefterforskning langs kysten – for derefter at falde i 2012-2014, hvor olieefterforskningen midlertidigt ophørte og en afmatning af økonomien satte ind med reduceret olieforbrug i erhvervene til følge.

 

Figur 18. Samlet emission af drivhusgasser fra energiforbrug fordelt på brændsler

 

Produktionserhvervene tegnede sig for 31 pct. af den samlede emission i 2014 efterfulgt af husholdningerne med 22 pct. Produktionen af el og fjernvarme kaldes konverteringssektoren. Denne sektor stod for 18 pct. af den samlede emission i 2014. Den producerede el og fjernvarme ender i sidste ende hos en slutbruger beliggende uden for konverteringssektoren. Den endelige emission er derfor højere for de øvrige brancher end angivet i figur 19. Transport bidrog med 17 pct. af emissionen, mens privat og offentlig service ekskl. geologiske undersøgelser udledte 7 pct. af den samlede emission. Engros- og detailhandel stod for 5 pct. Geologiske undersøgelser bidrog med 0,4 pct. af den samlede emission i 2014.

 

Figur 19. Samlet emission af drivhusgasser fra energiforbrug fordelt på brancher i 2014