Sammenligning med befolkningsfremskrivningen fra 2017

Pga. befolkningens størrelse er der betydelig usikkerhed på de beregnede folketal på langt sigt, og jo mere detaljeret oplysningerne betragtes.

 

Oversigt 2. Befolkningen i 2028 og 2038 (beregnet i 2017 og 2018)

 

 

2028

Forskel i pct.

2038

Forskel i pct.

 

2018

(2018)

(2017)

af 2018

(2018)

(2017)

af 2018

I alt

         55.877

         54.426

         54.310

0

         51.288

         52.578

-2

-4

           4.043

           3.785

           4.014

-6

           3.183

           3.706

-13

5-9

           3.875

           3.882

           3.883

0

           3.259

           3.644

-10

10-14

           3.825

           3.707

           3.695

0

           3.449

           3.631

-5

15-19

           3.633

           3.248

           3.387

-4

           3.256

           3.352

-3

20-24

           4.285

           3.311

           3.703

-9

           3.232

           3.533

-7

25-29

           4.659

           3.488

           3.884

-8

           3.169

           3.608

-9

30-34

           4.109

           4.218

           4.024

5

           3.322

           3.650

-8

35-39

           3.605

           4.496

           3.887

17

           3.319

           3.472

-4

40-44

           2.967

           3.866

           3.570

10

           3.827

           3.468

12

45-49

           3.689

           3.372

           3.505

-4

           4.139

           3.635

14

50-54

           5.139

           2.724

           3.183

-9

           3.594

           3.508

2

55-59

           4.334

           3.141

           3.413

-6

           2.994

           3.247

-6

60-64

           3.077

           4.206

           3.855

11

           2.279

           2.661

-12

65-69

           1.907

           3.126

           2.771

19

           2.258

           2.336

-4

70-74

           1.330

           1.930

           1.790

11

           2.721

           2.334

29

75-79

              829

           1.061

           1.003

7

           1.874

           1.589

34

80-84

              377

              562

              519

11

              928

              825

27

85-89

              158

              240

              191

31

              360

              302

37

90-

                36

                62

                33

79

              125

                77

124

 

2018-fremskrivningen beregner det samlede folketal i 2028 til 54.426 altså omtrent det samme som beregnet ved 2017-fremskrivningen. Nogle forskelle er der dog. Særligt i de ældste aldersklasser er der en stor procentvis forskel. Men samlet udgør de på 80 år eller derover blot omkring 1 pct. af befolkningen i 2018. I 2028 beregnes at 13 pct. (12 pct. i 2017) vil være 65 år eller derover.

 

10 år senere, i 2038, er forskellene noget større mellem fremskrivningen fra sidste år til i år. Således vil 16 pct. (14 pct. i 2017) være 65 år eller derover.

 

Modelændringer af betydning for landsfremskrivningen

Det fremtidige årlige antal udvandringer beregnes på baggrund af alders- og kønsspecifikke udvandringskvotienter, altså antal udvandringer i forhold til gruppens størrelse.

 

Indvandringer kan ikke beregnes på samme måde, da der ikke er et naturligt egnet befolkningsgrundlag.

 

I stedet beregnes et antal indvandrede som en andel af forrige års udvandrede (på 1-års alder og køn). For fremskrivningerne frem til 2017 blev en returandel beregnet som samlet gennemsnit for årene i basisperioden og efterfølgende fordelt i henhold til aldersfordelingen også i basisperioden. På den måde var aldersfordelingen for de indvandrede konstant.

 

Effekten ses i figur 2, hvor årets fremskrivning er vist med en stiplet linje. Det ikke aldersfordelte gennemsnit som blev brugt tidligere udglatter aldersfordelingen uhensigtsmæssigt. Jo længere tidshorisont, jo større effekt.

 

Figur 2. Aldersfordelingen i 2030, ved fremskrivningerne 2012-2018

 

Var indvandringerne blevet beregnet aldersfordelt ved en fremskrivning i 2010, ville den forventede aldersfordeling i 2018 se ud som i figur 3, hvor befolkningen 2018 også vises.

 

Figur 3. Aldersfordelingen 2018, samt beregnet fra 2010-fremskriving

 

Det ses at den fremskrevne aldersfordeling passer meget bedre med den faktiske befolkning i 2018, i hvert fald for aldrene over ca. 30. Når fremskrivningen fra 2010 overvurderer antal levendefødte, skyldes det en højere fertilitet i basisperioden.

 

Og så er der et problem ved efterskolealdrene, som skal forbedres i en fremtidig justering af fremskrivningsmodellen. Frem til 2008 bestod grundskoleforløbet af 11 trin. Det blev reduceret til 10 trin i 2008, hvorved 2 årgange afsluttede folkeskolen samtidig. Efterskoleelever er derfor 1 år yngre efter 2009. Dette skift er der ikke justeret for i modellen.