Faldende folketal med aldrende befolkning

Det samlede folketal vil i løbet af de kommende 10 år blive reduceret med 2,6 pct. fra de nuværende 55.877 personer til omkring 54.400 i 2028. Der vil være langt flere over 65 år, hvilket vil forstærkes i løbet af 2030’erne, hvor de store årgange fra 1960’erne alle har passeret de erhvervsaktive aldre. Aldersgruppen 45-54 vil være omkring 30 pct. mindre end i dag i 2048.

 

Det samlede folketal kan over de kommende 30 år blive reduceret med omkring 15 pct. fra de nuværende 55.877 personer til omkring 48.100 i 2048.

 

Der vil i de næste mange år fødes færre børn, da der vil være færre kvinder i de fødedygtige aldre, end i de seneste 10-15 år. Og da der samtidig kan forventes et højere årligt antal døde, vil fødselsoverskuddet dermed blive mindre.

 

Udviklingen i antal personer over 65 år er usikker pga. et generelt spinkelt erfaringsgrundlag. Den forventede stigning i ældrebefolkningen skyldes til dels en forventning om faldende dødelighed. Der er derfor også gennemført en beregning, som forudsætter uændret dødelighed. Denne beregning viser, at forventningen om faldende dødelighed betyder at der om 10 år vil bo 6.950 personer over 65 år mod 6.221 med uændret dødelighed.

 

Figur 1. Befolkningen 1996-2050

Kilde: Grønlands Statistik, se tal i Statistikbanken (http://bank.stat.gl/bedp18).

 

Fødselsoverskuddet (antal fødsler minus antal dødsfald) vil være faldende igennem fremskrivningsperioden.

 

I hovedalternativet antages, at vandringsniveauet forbliver på samme niveau som gennemsnit for de seneste 10 år, hvor omkring 400 årligt netto udvandrede. Her vil folketallet falde med nettovandringen minus fødselsoverskuddet.

 

For at undgå et faldende folketal, skal nettoudvandringen ikke overstige fødselsoverskuddet.

 

For at vise beregningernes følsomhed for et andet vandringsniveau end forudsat i hovedalternativet er beregningerne også gennemført med et alternativ med langt lavere netto vandringsniveau på langt sigt.

I dette alternativ halveres nettoudvandringerne over en 10-årig periode lineært mod et nettoudvandringsniveau med omkring 215 nettoudvandrede årligt.

Hovedalternativet og 3 supplerende beregninger er vist i figur 1.

 

Oversigt 1. Befolkningens aldersfordeling 1998-2048, udvalgte år

 

1998

2008

2018

2028

2038

2048

I alt

56.072

56.457

55.877

54.426

51.288

48.083

0-2 Vuggestuer

3.115

2.488

2.482

2.254

1.912

1.823

3-5 Børnehave

3.305

2.578

2.300

2.303

1.910

1.794

6-8 Yngste klasser

3.306

2.564

2.368

2.334

1.954

1.767

9-12 Mellemste klasser

3.953

3.783

3.066

3.040

2.710

2.325

13-15 Ældste klasser

2.584

3.003

2.322

2.128

2.110

1.753

16-17 Ungdom under 18

1.514

1.835

1.294

1.224

1.232

1.025

18-24 Ungdom over 18

4.572

5.930

5.829

4.652

4.551

4.076

25-34 Voksen, erhvervsaktiv

10.909

7.032

8.768

7.706

6.492

6.438

35-44 Voksen, erhvervsaktiv

9.817

9.840

6.572

8.362

7.146

6.127

45-54 Voksen, erhvervsaktiv

6.350

8.728

8.828

6.096

7.733

6.544

55-64 Voksen, erhvervsaktiv

4.017

5.113

7.411

7.347

5.273

6.702

65-74 Ældre 1

1.991

2.594

3.237

5.056

4.979

3.792

75-79 Ældre 2

360

632

829

1.061

1.874

1.437

80+    Ældre 3

279

337

571

865

1.412

2.480

Kilde: Grønlands Statistik, se tal i Statistikbanken (http://bank.stat.gl/bedp18).

 

I oversigt 1 ses hovedresultaterne af fremskrivningen, som Grønlands Statistik har foretaget af den grønlandske befolkning frem mod 2050 på baggrund af befolkningsopgørelsen 1. januar 2018. De beregnede folketal er markeret med kursiv.

 

Generelt er usikkerheden på beregningsresultaterne markant højere end tilsvarende fremskrivninger for større befolkninger. Indenfor en kortere årrække (1-5 år) forventes beregningerne at være et godt bud på fremtiden, men selv ikke her på meget detaljeret niveau.

 

Detaljerede beregningsresultater på køn og 1-års alder kan findes i Grønlands Statistikbank http://bank.stat.gl/bedp18.