Opdaterede tabeller i Statistikbanken

Tabellerne vedrørende befolkningens bevægelser (fødsler, dødsfald, vandringer og flytninger) er nu opdateret for 2012.

 

Med vort datagrundlag kan vi i dag præsentere sammenhængende, detaljerede og konsistente oplysninger for:

 

Folketal: 1977-2013

Fødsler: 1973-2012

Dødsfald: 1973-2012

Dødsårsager: 1968-2010

Vandringer: 1993-2012

Flytninger: 1993-2012

 

Ved dannelsen af disse datasæt er den gældende administrative inddeling blevet anvendt, således at begrebet kommuner gælder de geografiske områder, som defineres af kommuneinddelingen 2009.  Under kommuneniveau anvender vi 2 begreber. Dels distrikter, som svarer til de gamle kommuner og dels lokaliteter, som definerer et sted fx en by, en bygd, en mine mm. Vi anvender den definition ASIAQ (www.asiaq.gl) har fastsat. Asiaq’s liste over lokaliteter indeholder pt ikke alle historiske lokaliteter.

 

For hurtig adgang til en relevant tabel i Statistikbanken kan man klikke på links, som findes umiddelbart under en tabel eller figur.

 

Oversigt 1 Befolkningen pr. 1. januar fordelt på køn, 2005-2013

 

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

I alt

56.972

56.901

56.648

56.462

56.194

56.452

56.615

    56.749

    56.370

Mænd

30.322

30.182

30.005

29.885

29.809

29.936

29.942

    30.041

    29.838

Kvinder

26.650

26.719

26.643

26.577

26.385

26.516

26.673

    26.708

    26.532

Se tal i Statistikbanken ( http://bank.stat.gl/bedst1 )


 

I løbet af 2012 faldt det samlede folketal med 379 personer. Det forklares med følgende ændringer:

 

Oversigt 2 Befolkningsudviklingen 2012

Folketallet 1. januar 2012

56.749

+ antal levendefødte

790

- antal døde

-459

+ antal indvandrede

2.191

- antal udvandrede

-2.900

- Korrektion

-1

Folketallet 1. januar 2013                

56.370

Anm.: Antallet af (netto)korrektioner er unormalt lavt

 

De 790 som blev født i løbet af 2012 kan man i Statistikbankens tabeller fordele efter bopæl, køn, mødres alder, mødres fødested i perioden 1977-2012. Geografisk kan disse oplysninger fordeles på kommuner, distrikter og lokaliteter. Den mest detaljerede tabel om fødsler indeholder ½ million tabelceller. Statistikbanken hjælper dig til at vælge den del af tabellen, du ønsker.

 

Oversigt 3. Fødsler i kommunerne 2010-2012

 

2010

2011

2012

 

antal levendefødte

I alt

869

821

790

Kujalleq

115

103

90

Sermersooq

334

309

309

Qeqqata

133

159

123

Qaasuitsup

287

250

268

Se tal i Statistikbanken ( http://bank.stat.gl/bedbblm2 )

 

I oversigt 3 ses, at der blev født 31 børn færre i 2012 end i 2011. Der er ikke sket de store ændringer i fødselsmønstret. I figur 1 ses udviklingen i den samlede fertilitet de seneste 10 år. Der er ej heller de store forskelle i den samlede fertilitet mellem kommunerne. Der er imidlertid fortsat væsentligt større forskelle på fertilitetsniveauet mellem by og bygd. Se http://bank.stat.gl/BEDBBSF2 for fertilitet i kommunerne.

 

I http://bank.stat.gl/BEDFT findes aldersbetinger fertilitetskvotienter for 3 befolkningsgrupper 1) alle kvinder, 2) kvinder født i Grønland og 3) kvinder bosat i bygd.

 

Der er ikke længere nogen stor forskel på fertiliteten målt for alle kvinder og de som er født i Grønland. For de som er bosat i bygder ses af figur 1 en større følsomhed over for årsvariationer, hvilket skyldes at langt færre kvinder bor i bygder. Alligevel er forskellen tydelig nok til at fastslå at kvinder som bor i bygder får flere børn end landsgennemsnittet og har været kraftigere faldende de seneste 10 år.

 

Figur 1. Samlet fertilitet for 3 befolkningsgrupper 1977-2012

Se tal i Statistikbanken ( http://bank.stat.gl/bedft )

 

Den gennemsnitlige levealder er steget markant over de sidste 30 år og tal for fem-års perioden 2008/2012 viser at nyfødte drenge nu kan forvente at leve 68,7 år og nyfødte piger 5 år længere nemlig 73,5 år. Dette er 8 år længere for mænd sammenlignet med begyndelsen af 1980’erne og 7 år længere for kvinder. Til trods for denne stigning er det fortsat nordisk bundrekord.

 

Se http://bank.stat.gl/BEDDT  Overlevelsestavle efter basis, tid, alder, køn og art

 

Oversigt 4. Dødsfald i kommunerne 2011-2012

 

Mænd

Kvinder

I alt

 

2011

2012

2011

2012

2011

2012

 

Antal døde

I hele landet i alt

258

270

218

189

476

459

By

220

227

187

162

407

389

Bygd

38

43

31

27

69

70

 

Kommuni Kujalleq

I alt

40

57

41

37

81

94

By

29

49

35

31

64

80

Bygd

11

8

6

6

17

14

 

Kommuneqarfik Sermersooq

I alt

84

88

65

56

149

144

By

76

77

59

49

135

126

Bygd

8

11

6

7

14

18

 

Qeqqata kommunia

I alt

50

34

34

32

84

66

By

46

30

26

29

72

59

Bygd

4

4

8

3

12

7

 

Qaasuitsup kommunia

I alt

83

90

78

64

161

154

By

69

71

67

53

136

124

Bygd

14

19

11

11

25

30

 

Andre lokaliteter

I alt

1

1

0

0

1

1

By

0

0

0

0

0

0

Bygd

1

1

0

0

1

1

Se tal i Statistikbanken ( http://bank.stat.gl/BEDBBDM2 )

 

I oversigt 4 ses antal dødsfald fordelt efter bopælskommune på tidspunkt for dødsfaldet.

 

Figuren nedenfor viser udviklingen i vandringer i perioden 2000-2012. Hvert år gennem hele perioden har flere personer årligt flyttet fra Grønland end til. I 2012 indvandrede i alt 2.191 personer mens 2.900 personer udvandrede. Nettoudvandringen var på 709 personer, hvilket er markant højere end de foregående år.

 

Set over tid, er der i gruppen ’født udenfor Grønland’ stort set lige så mange som flytter til Grønland som flytter væk. I gennemsnit udvandrede 366 personer (født i Grønland) hvert år, i den betragtede periode.

 

Figur 2. Vandringer 2000-2012

Se tal i Statistikbanken ( http://bank.stat.gl/bedbbiu2 )

 

I alt blev der registreret 21.698 flytninger i 2012. Langt de fleste flytninger er lokale flytninger - indenfor samme lokalitet.

 

Oversigt. 5 Flytninger i kommunerne 2012

 

Kujalleq

Sermersooq

Qeqqata

Qaasuitsup

Andre lokaliteter

Fraflytnings

kommune

i alt

Tilflytningskommune i alt

3.040

7.681

3.996

6.974

7

21.698

Kommune Kujalleq

2.401

285

130

120

1

2.937

Kommuneqarfik Sermersooq

350

6.631

396

568

3

7.948

Qeqqata Kommunia

164

351

3.178

332

-

4.025

Qaasuitsup Kommunia

123

410

287

5.952

3

6.775

Andre lokaliteter

2

4

5

2

-

13

Se tal i Statistikbanken ( http://bank.stat.gl/bedbaf2b  )

 

Figur 3. Nettoflytninger mellem kommunerne 1993-2012

Se tal i Statistikbanken ( http://bank.stat.gl/bedbbaf2 )