Tabellerne vedrørende befolkningens bevægelser (fødsler, dødsfald, vandringer og flytninger) er nu opdateret for 2011.

 

Med vort datagrundlag kan vi i dag præsentere sammenhængende, detaljerede og konsistente oplysninger for:

 

Folketal: 1977-2012

Fødsler: 1973-2011

Dødsfald: 1973-2011

Dødsårsager: 1968-2010

Vandringer: 1993-2011

Flytninger: 1993-2011

 

Ved dannelsen af disse datasæt er den gældende administrative inddeling blevet anvendt, således at begrebet kommuner gælder de geografiske områder som defineres af kommuneinddelingen 2009.  Under kommuneniveau anvender vi 2 begreber. Dels distrikter, som svarer til de gamle kommuner og dels lokaliteter, som definerer et sted fx en by, en bygd, en mine mm. Vi anvender den definition ASIAQ (www.asiaq.gl) har fastsat. Asiaq’s liste over lokaliteter indeholder pt ikke alle historiske lokaliteter.

 

For hurtig adgang til en relevant tabel i Statistikbanken kan man klikke på links, som findes umiddelbart under en tabel eller figur.

 

Oversigt 1 Befolkningen pr. 1. januar fordelt på køn, 2004-2012

 

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

I alt

56.863

56.972

56.901

56.648

56.462

56.194

56.452

56.615

56.749

Mænd

30.335

30.322

30.182

30.005

29.885

29.809

29.936

29.942

30.041

Kvinder

26.528

26.650

26.719

26.643

26.577

26.385

26.516

26.673

26.708

Se tal i Statistikbanken ( http://bank.stat.gl/bedst1 )

 


 

I løbet af 2011 steg det samlede folketal med 134 personer. Det forklares med følgende ændringer:

 

Oversigt 2 Befolkningsudviklingen 2011

Folketallet 1. januar 2011

56.615

+ antal levendefødte

821

- antal døde

-476

+ antal indvandrede

2.283

- antal udvandrede

-2.442

- Korrektion

-52

Folketallet 1. januar 2012             

56.749

Anm.: Antallet af (netto)korrektioner er en anelse højere end normalt

 

De 821 som blev født i løbet af 2011 kan man i Statistikbankens tabeller fordele efter bopæl, køn, mødres alder, mødres fødested i perioden 1977-2011. Geografisk kan disse oplysninger fordeles på kommuner, distrikter og lokaliteter. Den mest detaljerede tabel om fødsler indeholder ½ million tabelceller.

 

Oversigt 3 Fødsler i kommunerne 2009-2011

 

2009

2010

2011

 

                                                antal levendefødte                                             

I alt

895

869

821

Kujalleq

121

115

103

Sermersooq

345

334

309

Qeqqata

149

133

159

Qaasuitsup

280

287

250

Se tal i Statistikbanken ( http://bank.stat.gl/bedbblm2 )

 

I oversigt 3 ses at der blev født 48 børn færre i 2011 end i 2010. Der er ikke sket de store ændringer i fødselsmønstret. I figur 1 ses udviklingen i den samlede fertilitet de seneste 10 år. Der er ej heller de store forskelle i den samlede fertilitet mellem kommunerne. Der er imidlertid fortsat væsentligt større forskelle på fertilitetsniveauet mellem by og bygd. Se http://bank.stat.gl/BEDBBSF2 for fertilitet i kommunerne.

 

I http://bank.stat.gl/BEDFT findes aldersbetinger fertilitetskvotienter for 3 befolkningsgrupper 1) alle kvinder, 2) kvinder født i Grønland og 3) kvinder bosat i bygd.

 

Der er ikke længere nogen stor forskel på fertiliteten målt for alle kvinder og de som er født i Grønland. For de som er bosat i bygder ses af figur 1 en større følsomhed over for årsvariationer, hvilket skyldes at langt færre kvinder bor i bygder. Alligevel er forskellen tydelig nok til at fastslå at kvinder som bor i bygder får flere børn end landsgennemsnittet og har været kraftigere faldende de seneste 10 år.

 

Figur 1 Samlet fertilitet for 3 befolkningsgrupper 1977-2011

Se tal i Statistikbanken ( http://bank.stat.gl/bedft )

 

Den gennemsnitlige levealder er steget markant over de sidste 30 år og tal for fem-års perioden 2007/2011 viser at nyfødte drenge nu kan forvente at leve 68,2 år og nyfødte piger 5 år længere nemlig 72,9 år. Dette er 8 år længere for mænd sammenlignet med begyndelsen af 1980’erne og 6 år længere for kvinder. Til trods for denne stigning er det fortsat nordisk bundrekord.

 

Se http://bank.stat.gl/BEDDT  Overlevelsestavle efter basis, tid, alder, køn og art

 

Oversigt 4 Dødsfald i kommunerne 2010-2011

 

Mænd

Kvinder

I alt

 

2010

2011

2010

2011

2010

2011

 

                                             Antal døde                                                                                       

  I alt

 

 

 

 

 

 

    I alt

306

258

204

218

510

476

    By

252

220

166

187

418

407

    Bygd

54

38

38

31

92

69

  Kujalleq

 

 

 

 

 

 

    I alt

47

40

33

41

80

81

    By

38

29

30

35

68

64

    Bygd

9

11

3

6

12

17

  Sermersooq

 

 

 

 

 

    I alt

99

84

64

65

163

149

    By

87

76

47

59

134

135

    Bygd

12

8

17

6

29

14

  Qeqqata

 

 

 

 

 

 

    I alt

45

50

35

34

80

84

    By

42

46

32

26

74

72

    Bygd

3

4

3

8

6

12

  Qaasuitsup

 

 

 

 

 

    I alt

115

83

72

78

187

161

    By

85

69

57

67

142

136

    Bygd

30

14

15

11

45

25

Se tal i Statistikbanken ( http://bank.stat.gl/BEDBBDM2 )

 

I oversigt 4 ses antal dødsfald fordelt efter bopælskommune på tidspunkt for dødsfaldet.

 

Figuren nedenfor viser udviklingen i vandringer i perioden 2000-2011. Hvert år gennem hele perioden har flere personer årligt flyttet fra Grønland end til. I 2011 indvandrede i alt 2.283 personer mens 2.442 personer udvandrede. Nettoudvandringen var på 159 personer, hvilket er markant lavere end de foregående år.

 

Set over tid, er der i gruppen ’født udenfor Grønland’ stort set lige så mange som flytter til Grønland som flytter væk. I gennemsnit udvandrede 345 personer (født i Grønland) hvert år, i den betragtede periode.

 

Figur 2 Vandringer 2000-2011

Se tal i Statistikbanken ( http://bank.stat.gl/bedbbiu2 )

 

I alt blev der registreret 21.941 flytninger i 2011. Langt de fleste flytninger er lokale flytninger - indenfor samme lokalitet.

 

Oversigt 5 Flytninger i kommunerne 2011

 

 

Kujalleq

Sermersooq

Qeqqata

Qaasuitsup

Andre lokaliteter

Fraflytnings

kommune

i alt

Tilflytningskommune i alt

3.129

8.206

3.828

6.741

37

21.941

Kommune Kujalleq

2.561

294

102

144

1

3.102

Kommuneqarfik Sermersooq

305

7.015

502

593

6

8.421

Qeqqata Kommunia

116

414

2.915

329

1

3.775

Qaasuitsup Kommunia

146

480

307

5.674

29

6.636

Andre lokaliteter

1

3

2

1

0

7

Se tal i Statistikbanken ( http://bank.stat.gl/bedbaf2b  )

 

 

 

Figur 3 Nettoflytninger i kommunerne 1993-2011

Se tal i Statistikbanken ( http://bank.stat.gl/bedbbaf2 )