1. Ledighed

I 2020 var gennemsnitligt 1.431 personer registreret ledige hver måned. Det svarer til 5,3 pct. af den samlede arbejdsstyrke, jf. oversigt 1.1. Set i forhold til 2019 er den månedlige ledighed steget med 44 personer svarende til en stigning på 3,2 pct.

 

Oversigt 1.1 Ledighed og ledighedsprocent fordelt på bosted og køn

 

Ledighed

Ledighedsprocent

 

2016

2017

2018

2019

2020

2016

2017

2018

2019

2020

 

                          Personer                         

                             Pct.                            

Alle

1.971

1.858

1.582

1.387

1.431

7,3

6,8

5,8

5,1

5,3

Byer

1.641

1.521

1.283

1.126

1.163

7,0

6,4

5,4

4,7

4,9

Bygder m.m.

330

337

298

261

269

9,6

10,0

9,0

8,1

8,5

Mænd

1.049

1.009

846

756

786

7,1

6,8

5,7

5,1

5,4

Kvinder

923

849

736

632

646

7,6

6,9

5,9

5,1

5,2

Kilde: Grønlands Statistikbank: https://bank.stat.gl/ARDLED3 og https://bank.stat.gl/ARDLED4

Anm: Pensionsalderen er hævet fra 65 år til 66 år pr. 1. januar 2017. Fra 2017 omfatter oversigten derfor registrerede ledige på 18-65 år. I tidligere år viser oversigten registrerede ledige på 18-64 år.

 

Den absolutte ledighed er størst i byerne. I 2020 var gennemsnitligt 1.163 personer ledige i byerne, mens 269 personer var ledige i bygderne. I forhold til 2019 er ledigheden i byerne steget med 37 personer, mens bygdeledigheden er steget med 8 personer.

 

Mens ledigheden umiddelbart er størst i byerne, er ledighedsprocenten, der viser ledigheden ift. arbejdsstyrken, til gengæld størst i bygderne. I 2020 var gennemsnitligt 8,5 pct. af arbejdsstyrken i bygderne således ramt af ledighed hver måned, mens blot 4,9 pct. af arbejdsstyrken i byerne var ramt af ledighed.

 

Overordnet set rammes flere mænd end kvinder af ledighed i løbet af en måned. I 2020 var der gennemsnitlig 786 ledige mænd hver måned mod 646 ledige kvinder. Således var gennemsnitligt 5,4 pct. af den mandlige arbejdsstyrke og 5,2 pct. af kvindelige arbejdsstyrke ledige hver måned i 2020.

 

Figur 1.2 Ledighedsprocent

Kilde: Grønlands Statistikbank: https://bank.stat.gl/ARDLED4

Anm: Pensionsalderen er hævet fra 65 år til 66 år pr. 1. januar 2017. Fra 2017 omfatter figuren derfor registrerede ledige på 18-65 år. I tidligere år omfatter figuren registrerede ledige på 18-64 år.

 

Ledigheden er præget af relativt store sæsonudsving, jf. figur 1.2. Således er ledigheden højest i vinterhalvåret – toppende i 1. kvartal – og lavest i sommerhalvåret, typisk med et lavpunkt i 3. kvartal. Gennem de senere år er sæsonudsvingene imidlertid blevet mindre end tidligere. Således var ledighedsprocenten i 3. kvartal 2016-2018 ca., 4 procentpoint lavere end ledighedsprocenten i 1. kvartal samme år. I 2020 er denne forskel faldet yderligere til 1,7 pct. I de sidste 3 kvartaler i 2020 var ledigheden større end samme kvartal året før.

 

Figur 1.3 Ledighedsprocent fordelt på køn

Kilde: Grønlands Statistikbank: https://bank.stat.gl/ARDLED4

Anm: Pensionsalderen er hævet fra 65 år til 66 år pr. 1. januar 2017. Fra 2017 omfatter figuren derfor registrerede ledige på 18-65 år. I tidligere år omfatter figuren registrerede ledige på 18-64 år.

 

Sæsonudsvingene i ledigheden er større blandt mændene end blandt kvinderne, jf. figur 1.3. Forklaringen skal givetvis findes i, at mænd i højere grad end kvinder er beskæftiget indenfor de sæsonbetonede erhvervsbrancher, særligt fiskeriet, mens hovedparten, ca. 68 pct. af de beskæftigede kvinder er ansat i den offentlige sektor, der karakteriseres ved et stabilt beskæftigelsesniveau henover året.

 

Figur 1.4 Ledighedsprocent fordelt på distrikter 2020

Kilde: Grønlands Statistikbank: https://bank.stat.gl/ARDLED4

 

Som det fremgår af figur 1.4 og oversigt 1.5 er der betydelige forskelle på ledighedsprocenten imellem distrikterne. I 2020 havde Uummannaq distrikt med 1,8 pct. den laveste ledighedsprocent efterfulgt af Upernavik distrikt med 2,5 pct. I den anden ende ses Tasiilaq distrikt, hvor ledigheden udgjorde 21,8 pct. af arbejdsstyrken i 2020. I Qeqertarsuaq distrikt var ledighedsprocenten på 5,2 pct., hvilket lå tættest på landsgennemsnittet. I Nuuk distrikt var ledigheden på 3,1 pct.

 

Oversigt 1.5 Ledighed og ledighedsprocent fordelt på distrikter

 

Ledighed

Ledighedsprocent

 

2016

2017

2018

2019

2020

2016

2017

2018

2019

2020

 

                           Personer                      

                              Pct.                         

Hele landet ....

1.971

1.858

1.582

1.387

1.431

7,3

6,8

5,8

5,1

5,3

Nanortalik .....

95

124

118

98

102

12,7

16,8

16,6

14,2

14,5

Qaqortoq ......

141

146

128

113

115

9,3

9,6

8,5

7,6

7,8

Narsaq ........

95

93

82

75

66

13,2

12,6

11,1

10,4

8,9

Paamiut .......

98

91

68

57

48

14,1

13,6

10,4

9,3

8,3

Nuuk .........

492

418

318

263

299

5,3

4,3

3,3

2,7

3,1

Maniitsoq ......

90

91

107

98

90

5,7

5,8

6,6

6,4

6,2

Sisimiut .......

135

120

112

151

160

4,5

3,9

3,7

4,8

5,1

Kangaatsiaq ...

62

60

73

65

59

11,9

11,1

13,6

13,1

12,0

Aasiaat .......

78

90

84

62

58

5,6

6,4

5,8

4,5

4,1

Qasigiannguit ..

32

28

26

22

16

5,7

5,1

4,6

3,8

2,9

Ilulissat .......

105

82

68

60

68

4,4

3,5

2,9

2,5

2,9

Qeqertarsuaq ..

31

31

18

17

20

8,1

7,8

4,6

4,4

5,2

Uummannaq ...

57

41

33

19

20

5,1

3,7

3,0

1,7

1,8

Upernavik .....

76

66

37

23

30

6,5

5,7

3,2

1,9

2,5

Qaanaaq ......

55

39

28

20

21

18,0

12,9

9,2

6,8

7,2

Tasiilaq .......

305

318

266

238

253

24,6

25,0

21,1

19,7

21,8

Ittoqqortoormiit

25

21

15

6

7

15,2

13,3

10,2

4,6

4,9

Kilde: Grønlands Statistikbank: https://bank.stat.gl/ARDLED3 og https://bank.stat.gl/ARDLED4

Anm: Pensionsalderen er hævet fra 65 år til 66 år pr. 1. januar 2017. Fra 2017 omfatter oversigten derfor registrerede ledige på 18-65 år. I tidligere år viser oversigten registrerede ledige på 18-64 år.

 

Indenfor samtlige aldersgrupper er ledighedsprocenten højest i bygderne og lavest i byerne, jf. figur 1.6. Størst forskel findes blandt de yngre aldersgrupper. Således er bygdernes unge under 30 år særligt hårdt ramt af ledighed.

 

Figur 1.6 Ledighedsprocent fordelt på alder og bosted 2020

Kilde: Grønlands Statistikbank: https://bank.stat.gl/ARDLED4

 

Også mellem kønnene er der visse aldersbetingede forskelle i ledigheden. Således er ledighedsprocenten højere blandt kvinder under 35 år end blandt mænd i samme aldersgruppe, mens det forholder sig lige modsat blandt flere af de ældste aldersgrupper.

 

Figur 1.7 Ledighedsprocent fordelt på alder og køn 2020

Kilde: Grønlands Statistikbank: https://bank.stat.gl/ARDLED4

 

Hovedparten, eller ca. 82 pct. af de personer, som rammes af ledighed, har ingen uddannelse udover folkeskolen, jf. oversigt 1.8. Netop denne gruppe oplevede dog i perioden 2016-2019 det største fald i relativ ledighed blandt de overordnede uddannelsesgrupper. Ledighedsprocenten blandt personer med folkeskole som højest fuldført uddannelse var 8,8 pct. i 2020.

 

Ledigheden indenfor alle andre overordnede uddannelsesgrupper lå under landsgennemsnittet på 5,3 pct. Særligt lav var ledigheden blandt de højest uddannede med en Videregående uddannelse, hvor ledigheden udgjorde blot 0,5 pct. af arbejdsstyrken i 2020.

 

Oversigt 1.8 Ledighed og ledighedsprocent fordelt på højest fuldført uddannelse

 

Ledighed

Ledighedsprocent

 

2016

2017

2018

2019

2020

2016

2017

2018

2019

2020

 

                            Personer                          

                                Pct.                              

Alle.................................

1.971

1.858

1.582

1.387

1.431

7,3

6,8

5,8

5,1

5,3

Folkeskole............................

1.681

1.565

1.325

1.158

1.179

11,7

11,0

9,4

8,4

8,8

Gymnasieuddannelse....................

31

33

30

27

25

2,4

2,4

2,2

1,9

1,7

Erhvervsuddannelse i alt.................

207

214

185

162

179

3,3

3,3

2,8

2,5

2,7

- Kunst og humaniora ...................

11

9

7

6

7

6,1

5,0

4,2

3,5

4,0

- Erhverv, administration og jura ............

14

15

13

11

15

1,8

1,8

1,5

1,2

1,7

- Ingeniørvidenskab, produktion og konstruktion

66

63

52

45

48

2,9

2,7

2,3

2,0

2,1

- Landbrug, skovbrug, fiskeri og veterinær ....

16

22

16

19

21

6,3

8,4

6,3

7,3

8,3

- Sundhed og velfærd ...................

43

47

41

34

37

2,9

3,1

2,6

2,2

2,3

- Servicesektor .........................

56

57

55

46

49

4,7

4,5

4,2

3,5

3,6

- Øvrige ..............................

1

1

1

1

2

1,5

1,0

0,9

1,2

1,5

Almen og erhvervsefteruddannelse.........

32

26

24

22

27

3,0

2,3

2,1

2,0

2,3

Videregående uddannelse................

20

20

18

18

23

0,5

0,5

0,4

0,4

0,5

Kilde: Grønlands Statistikbank: https://bank.stat.gl/ARDLED6 og https://bank.stat.gl/ARDLED7

Anm: Pensionsalderen er hævet fra 65 år til 66 år pr. 1. januar 2017. Fra 2017 omfatter oversigten derfor registrerede ledige på 18-65 år. I tidligere år viser oversigten registrerede ledige på 18-64 år

 

Af oversigt 1.8 fremgår det endvidere, at der er visse forskelle i ledigheden indenfor de forskellige uddannelsessektorer blandt personer med en erhvervsuddannelse som højest fuldført uddannelse. Således var ledighedsprocenten blandt erhvervsuddannede indenfor Landbrug, skovbrug, fiskeri og veterinær (eksempelvis fiskeriassistenter og vodbindere) på 8,3 pct. i 2020, samt 3,6 pct. indenfor Servicesektor (eksempelvis terminalmedarbejdere og kokke). Sammenlignes der med 2019, er ledighedsprocenten steget med 1 procentpoint for Landbrug, skovbrug, fiskeri og veterinær.

 

Blandt erhvervsuddannede var den relative ledighed lavest indenfor sektoren Øvrige (eksempelvis IT-administratorer) med en ledighedsprocent på blot 1,5 pct. Også blandt erhvervsuddannede indenfor sektorerne Erhverv, administration og jura (eksempelvis HK-assistenter og butiksuddannede) og Ingeniørvidenskab, produktion og konstruktion kan ledigheden karakteriseres som lav, idet henholdsvis 1,7 og 2,1 pct. af arbejdsstyrken med sådanne uddannelsesbaggrunde gennemsnitligt var i ledighed pr. måned i 2020.

 

I absolutte tal var ledigheden blandt erhvervsuddannede højest indenfor Servicesektor, hvor 49 personer gennemsnitligt var ledige pr. måned i 2020. Disse udgjorde knap en fjerdedel af alle ledige med en erhvervsuddannelse som højest fuldført uddannelse.

 

Af oversigt 1.9 fremgår det, at 4.520 personer var ramt af ledighed i mindst én måned i løbet af 2020. Det er mere end tre gange højere end den gennemsnitlige månedlige ledighed på 1.431 personer, jf. bl.a. oversigt 1.8. Det fremgår endvidere af oversigten, at 60,3 pct. af alle ledighedsberørte i 2020 kun var ledige i højest 3 måneder, mens 9,5 pct. af alle ledighedsberørte var registreret ledige i 10-12 måneder.

 

Oversigt 1.9 Ledighed fordelt på køn, bosted og måneder i ledighed 2020

 

Måneder i ledighed

 

Mindst én
måned

1-3
måneder

4-6
måneder

7-9
måneder

10-12
måneder

 

                                                         Alle bosteder                                                        

Alle ........

4.520

2.769

868

453

430

Mænd ......

2.394

1.405

498

244

247

Kvinder .....

2.126

1.364

370

209

183

 

                                                               Byer                                                              

Alle ........

3.634

2.211

698

374

351

Mænd ......

1.967

1.152

405

200

210

Kvinder .....

1.667

1.059

293

174

141

 

                                                         Bygder m.m.                                                          

Alle ........

886

558

170

79

79

Mænd ......

427

253

93

44

37

Kvinder .....

459

305

77

35

42

Kilde: Grønlands Statistikbank: https://bank.stat.gl/ARDLED5