Pressemeddelelse for Ledighed og arbejdsstyrke 2015

 

Arbejdsstyrken kortlagt for 2015

Den gennemsnitlige arbejdsstyrke i 2015 bestod af 26.844 personer i alderen 18-64 år, hvoraf 24.406 var i beskæftigelse og 2.438 var ledige. Yderligere 9.400 borgere – svarende til lidt over en fjerdedel af den samlede fastboende befolkning i aldersgruppen – var uden for arbejdsstyrken. 

 

Tabel 1. Arbejdsstyrke og ledighedsprocent i gennemsnit pr. måned blandt fastboende 18-64-årige 2015

 

Arbejdsstyrke (beskæftigelse + ledighed)

Beskæftigelse

Ledighed1

Personer uden for arbejds­styrken

Fastboende befolkning 2

Ledigheds­procent

I alt

26.844

24.406

2.438

9.400

36.244

9,1

Mænd

14.745

13.433

1.312

4.576

19.321

8,9

Kvinder

12.099

10.973

1.126

4.824

16.923

9,3

Byer

23.395

21.347

2.048

7.944

31.339

8,8

Bygder mm.

3.448

3.058

390

1.457

4.905

11,3

Anm.: Som følge af afrunding kan summen af tallene i oversigten afvige fra totalen.

1                    Udgangspunktet for ledighedsopgørelserne er de månedlige kommunale registreringer af arbejdssøgende indenfor alle matchgrupper. Personer, der i samme måned både er registreret som værende i beskæftigelse og som arbejdssøgende, betragtes ikke som ledige i den pågældende måned.

2                    Den fastboende befolkning er defineret som alle borgere, der var bosiddende i landet både i starten og i slutningen af året. Kun personer, der ved årets slutning var i alderen 18-64 år, er inddraget i opgørelsen

Kilde: Statistikbanken. http://bank.stat.gl/ARDSTK1 og http://bank.stat.gl/ARDLED3.   

 

Sammenlignet med året før voksede arbejdsstyrken med 80 personer i 2015. Dette dækker over en stigning i beskæftigelsen på 396 personer og et fald i ledigheden på 316 personer. Antallet af mænd i arbejdsstyrken blev forøget med 124 personer i 2015, mens antallet af kvinder faldt med 44 personer. Arbejdsstyrken i byerne voksede med 49 personer, mens den i bygderne blev forøget med 30 personer.

 

Tabel 2. Arbejdsstyrken i gennemsnit pr. måned blandt fastboende 18-64-årige 2011-2015

 

2011

2012

2013

2014

2015

Alle

26.820

26.994

27.021

26.764

26.844

Mænd

14.803

14.917

14.829

14.621

14.745

Kvinder

12.017

12.077

12.193

12.143

12.099

Byer

23.116

23.379

23.526

23.346

23.395

Bygder mm.

3.704

3.615

3.497

3.418

3.448

Anm.: Som følge af afrunding kan summen af tallene i oversigten afvige fra totalen.

Kilde: Statistikbanken. http://bank.stat.gl/ARDSTK1.

 

Dette fremgår af publikationen Ledighed og arbejdsstyrke 2015, som Grønlands Statistik netop har offentliggjort. Statistikken, der har til formål at skabe et nuanceret billede af arbejdsstyrkens sammensætning og struktur, er en overbygning på beskæftigelsesstatistikken (udgivet medio december) og de hurtige opgørelser over registrerede arbejdssøgende, som Grønlands Statistik udgiver månedligt med udgangspunkt i kommunale registreringer.

 

Publikationen kan læses eller downloades som pdf-fil på Grønlands Statistiks hjemmeside www.stat.gl. Der er endvidere mulighed for at udtrække detaljerede tabeller omkring ledigheden og arbejdsstyrken i Grønlands Statistikbank bank.stat.gl.

 

Ønskes yderligere oplysninger kan henvendelse ske til Statistikchef Anders Blaabjerg på tlf. 34 57 81 eller Statistikkonsulent Søren W. Børgesen på e-mail swbo@stat.gl.