Metode

Det overordnede udgangspunkt for valg af opgørelsesmetoder er de retnings­linjer og definitioner på området, som er beskrevet af ILO’s statistiske kontor. Metoderne er således tilnærmet de internationale standarder på området i det omfang, det er muligt med de data, der er tilgængelige.

3.3.1 ILO’s ledighedsdefinition

ILO-definitionen af ledighed bygger på tre kriterier, som alle skal være opfyldt samtidig. Ifølge definitionen er en person ledig i referenceperioden, såfremt:

 

1. Personen ikke er i beskæftigelse,

2. aktivt søger arbejde og

3. umiddelbart er klar til at begynde på arbejde.

 

Referenceperiodens længde er ikke klart defineret, men der anbefales en relativ kort – eksempelvis en dag eller en uge. ILO anbefaler endvidere, at der defineres en minimumsalder for arbejdsstyrken – som ledigheden er en delmængde af – ud fra de særlige forhold, der er gældende i det pågældende land. Derimod anbefales der ikke en øvre aldersgrænse.

3.3.2 Grønlands Statistiks ledighedsdefinition

Datagrundlaget i den grønlandske ledighedsstatistik er registreringer af borgere, der har henvendt sig til et arbejdsmarkedskontor som arbejds­søgende. Som det fremgår af ovenstående, er dét at være arbejdssøgende (2. kriterium) dog ikke tilstrækkeligt i sig selv til at kunne betragtes som ledig efter ILO-definitionen. Endvidere er den korteste referenceperiode, de anvendte data giver mulighed for, på én måned, hvilket er betydeligt længere end ILO’s anbefalinger. Med de tilgængelige data og ønsket som i videst mulig omfang at opfylde ILO’s anbefalinger har Grønlands Statistik valgt følgende kriterier for at blive betragtet som ledig i en måned:

 

1. Man er registreret som arbejdssøgende ved et arbejdsmarkedskontor og

2. ikke er registret som beskæftiget i beskæftigelsesregistret i samme måned.

 

Som en del af datavalideringen og for at sikre en homogen analysepopulation, hvor demografiske og geografiske profiler er kendte, afgrænses ledigheds-­ og arbejdsstyrkestatistikken til den fastboende befolkning. Denne er defineret som alle personer, der havde bopæl i landet både primo og ultimo opgørelses­året.

 

Endvidere afgrænses de to statistikker til personer i alderen 18-64 år. Dette grundet at arbejdssøgende under 18 år og over 64 år kun i sjældne tilfælde lader sig registrere ved det lokale arbejdsmarkedskontor. Et forhold der givetvis skyldes, at personer i disse aldersgrupper ikke er berettiget til indkomst­erstattende ydelser, der er betinget af, at man lader sig registrere som arbejds­søgende. Statistikkens primære kilde dækker således ikke i tilstrækkelig grad ledige udenfor alderen 18-64 år, hvorfor opgørelser for disse aldersgrupper vil være behæftet med stor usikkerhed og derfor udelades.

3.3.3 Definition af arbejdsstyrken

ILO definerer arbejdsstyrken til at være den del af befolkningen, der enten er i beskæftigelse eller er ledige. Grønlands Statistik definerer arbejdsstyrken i en givet måned som den del af den fastboende befolkning, der enten er registreret som beskæftiget i beskæftigelsesregistret eller registreret som ledig i ledighedsregistret. I lighed med ledighedsstatistikken afgrænses arbejds­styrken til alene at dække den fastboende befolkning i alderen 18-64 år.

3.3.4 Demografi

Både ledighedsregistret og arbejdsstyrkeregistret indeholder foruden de relevante arbejdsmarkedsoplysninger også demografiske oplysninger for de enkelte personer. Det drejer sig eksempelvis om alder, køn og bosted, hvor oplysningerne stammer fra Grønlands Statistiks befolkningsregister opgjort ultimo opgørelsesåret. Både ledighed og arbejdsstyrke er således registret på den lokalitet, hvor personen boede i slutningen af opgørelsesåret, hvilket ikke nødvendigvis er samme lokalitet, hvor vedkommende er blevet registreret som arbejdssøgende eller har været i beskæftigelse.