I 2014 var 2.754 personer ledige i gennemsnit pr. måned, hvilket svarer til 10,3 pct. af arbejdsstyrken. I forhold til 2013 er der tale om en stigning på 29 personer i gennemsnit pr. måned eller 0,2 procentpoint. 

 

Tabel 1.1 Ledighed og ledighedsprocent fordelt på bosted og køn

 

 

Antal ledige i gennemsnit pr. måned

Pct. af arbejdsstyrken

 

2012

2013

2014

2012

2013

2014

Alle

2.655

2.725

2.754

9,8

10,1

10,3

Byer

2.188

2.269

2.340

9,4

9,6

10,0

Bygder mm.

467

457

414

12,9

13,1

12,1

Mænd

1.425

1.494

1.506

9,6

10,1

10,3

Kvinder

1.230

1.232

1.248

10,2

10,1

10,3

 

Kilde: Statistikbanken. http://bank.stat.gl/ARDLED3 og http://bank.stat.gl/ARDLED4  

 

Det ses af Tabel 1.1, at ledighedsprocenten i bygderne ligger på et højere niveau end i byerne. Denne forskel blev dog mindsket fra 2013 til 2014, hvor ledigheden i bygderne faldt med 1 procentpoint, mens der var en stigning i byerne på 0,4 procentpoint. Tabellen viser endvidere, at den relative ledighed blandt mænd og kvinder var helt ens i 2014.

 

Figur 1.1 Ledighed i gennemsnit pr. måned 2010-2014

 

Kilde: Statistikbanken. http://bank.stat.gl/ARDLED4

 

Som det fremgår af Figur 1.1, er ledigheden præget af store sæsonudsving. Således er ledigheden højest i vinterhalvåret – toppende i 1. kvartal – mens den er lavest i sommerhalvåret. I 2014 var sæsonudsvinget særligt stort, idet ledigheds­procenten i 3. kvartal var knap fem procentpoint under niveauet i 1. kvartal.

 

Figur 1.2 Ledighed i gennemsnit pr. måned fordelt på køn 2010-2014

 

Kilde: Statistikbanken. http://bank.stat.gl/ARDLED4

 

Figur 1.2 viser, at sæsonudsvingene er betydeligt større blandt mændene end blandt kvinderne. Forklaringen herpå skal givetvis findes i, at mænd i langt højere grad end kvinder er beskæftiget indenfor sæsonfølsomme brancher – i særdeleshed fiskeriet – mens næsten 60 procent af de beskæftigede kvinder er ansat i den offentlige sektor, der er karakteriseret ved et stabilt beskæftigelses­niveau henover året.

 

Figur 1.3 Ledighed i gennemsnit pr. måned fordelt på distrikter 2014

 

Kilde: Statistikbanken. http://bank.stat.gl/ARDLED4

 

Det ses af Figur 1.3 og Tabel 2.1, at der er markante forskelle i ledigheden mellem distrikterne. Sisimiut distrikt havde den laveste ledighedsprocent i 2014 på 7,6 pct. efterfulgt af Nuuk distrikt med 8,0 pct. og Ilulissat distrikt med 8,1 pct. I den anden ende finder man Qaanaaq distrikt, hvor ledigheden udgjorde 24,6 pct. af arbejdsstyrken i 2014. Også i de to østgrønlandske distrikter og i Kangaatsiaq distrikt var ledigheden høj med niveauer omkring 20 pct. af arbejdsstyrken.

 

Tabel 1.2 Ledighed og ledighedsprocent fordelt på distrikter

 

 

Antal ledige i gennemsnit pr. måned

Pct. af arbejdsstyrken

 

2012

2013

2014

2012

2013

2014

Hele landet .......

2.655

2.725

2.754

9,8

10,1

10,3

Nanortalik ........

128

127

121

16,8

16,9

16,4

Qaqortoq .........

201

176

152

12,6

11,2

10,1

Narsaq ...........

104

115

133

13,0

14,4

16,4

Paamiut ..........

90

98

113

12,4

13,2

15,9

Nuuk ............

537

650

729

6,1

7,1

8,0

Maniitsoq .........

146

161

141

9,3

10,7

9,4

Sisimiut ..........

218

230

238

7,0

7,4

7,6

Kangaatsiaq ......

125

107

97

24,7

21,1

18,9

Aasiaat ..........

147

147

151

9,9

10,2

10,5

Qasigiannguit .....

70

58

52

11,3

9,3

8,4

Ilulissat ..........

185

198

186

7,8

8,4

8,1

Qeqertarsuaq .....

32

27

38

8,6

7,0

9,7

Uummannaq ......

101

97

91

9,0

8,8

8,5

Upernavik ........

171

166

167

13,9

14,0

14,2

Qaanaaq .........

76

92

84

23,3

28,2

24,6

Tasiilaq ..........

286

236

221

24,0

20,0

19,2

Ittoqqortoormiit...

38

43

39

20,5

23,6

22,7

 

Kilde: Statistikbanken. http://bank.stat.gl/ARDLED3 og http://bank.stat.gl/ARDLED4

 

Det ses af Figur 1.4, at ledigheden i bygderne er højere end i byerne inden for næsten alle aldersgrupper. De klart største forskelle findes dog blandt de helt unge alders­grupper, og de unge under 25 år i bygderne er således i særlig høj grad ramt af ledighed.

 

Figur 1.4 Ledighed i gennemsnit pr. måned fordelt på alder og bosted 2014

 

Kilde: Statistikbanken. http://bank.stat.gl/ARDLED4

 

Selvom ledigheden blandt mænd og kvinder var ens samlet set i 2014, så var der også kønnene imellem visse aldersbetingede forskelle i ledigheden. Ledigheden blandt kvinder i de yngste aldersgrupper var således højere end blandt de jævnaldrende mænd, mens det forholdt sig lige modsat blandt de ældste aldersgrupper. Indenfor aldersgrupperne mellem 30 og 49 år var der derimod ingen væsentlige forskelle i ledigheden mellem de to køn.

 

Figur 1.5 Ledighed i gennemsnit pr. måned fordelt på alder og køn 2014

 

Kilde: Statistikbanken. http://bank.stat.gl/ARDLED4

 

Som det fremgår af Tabel 1.3, har langt hovedparten af de ledige – knap 85 pct. – ingen uddannelse udover folkeskolen. Ledighedsprocenten inden for denne uddannelsesgruppe har endvidere været stigende de seneste år, og den nåede således op på 15,5 pct. i 2014.

 

Ledighedsprocenten inden for alle andre uddannelsesgrupper lå derimod under landsgennemsnittet på 10,3 pct. I særdeleshed var ledigheden blandt de højest uddannede meget lav med en ledighedsprocent på 0,8 i 2014.


 

Tabel 1.3                          Ledighed fordelt på højest fuldført uddannelse 2012-2014

 

Ledige i gennemsnit pr. måned

Pct. af arbejdsstyrken

 

2012

2013

2014

2012

2013

2014

Alle...............................................

2.655

2.725

2.754

9,8

10,1

10,3

Folkeskole..........................................

2.254

2.296

2.295

14,6

15,1

15,5

Gymnasieuddannelse..................................

38

37

44

3,4

3,1

3,5

Erhvervsuddannelse; Samlet.............................

334

356

380

5,1

5,3

5,6

Erhvervsuddannelse; Kunst og humaniora............................

13

15

14

8,1

9,4

8,4

Erhvervsuddannelse; Erhverv, administration og jura......................

63

61

67

4,0

3,9

4,3

Erhvervsuddannelse; Ingeniørvidenskab, produktion og konstruktion.............

106

121

129

4,4

5,0

5,4

Erhvervsuddannelse; Landbrug, skovbrug, fiskeri og veterinær.................

31

29

35

10,4

10,0

9,5

Erhvervsuddannelse; Sundhed og velfærd...........................

64

69

69

4,8

4,8

4,8

Erhvervsuddannelse; Servicesektor...............................

56

61

65

7,4

8,2

8,5

Erhvervsuddannelse; Øvrige...................................

1

1

3

0,8

1,1

2,6

Almen og erhvervsefteruddannelse........................

3

3

4

2,0

2,1

2,4

Videregående uddannelse..............................

26

34

31

0,7

0,9

0,8

 

Kilde: Statistikbanken. http://bank.stat.gl/ARDLED6 og http://bank.stat.gl/ARDLED7

 

 

 


Tabel 1.3 viser endvidere, at der er visse forskelle i ledigheden inden for de forskellige uddannelsessektorer blandt personer med en erhvervsuddannelse som højest fuldført uddannelse. Således var ledighedsprocenten i 2014 blandt erhvervsuddannede inden for Landbrug, skovbrug, fiskeri og veterinær (eksempelvis fiskeriassistenter og vodbindere) på 9,5 pct., og inden for Servicesektor (eksempelvis terminalmedarbejdere og kokke) lå den på 8,5 pct. Omvendt var der relativ lav ledighed blandt erhvervsuddannede inden for Erhverv, admini­stration og jura (eksempelvis HK-assistenter og butiks­uddannede), der havde en ledighedsprocent på 4,3 i 2014 og blandt Øvrige erhvervsuddannede (eksempelvis IT-administratorer), hvor ledigheden lå på 2,6 pct. i 2014.

 

I absolutte tal var ledigheden blandt erhvervsuddannede størst inden for Ingeniørvidenskab, produktion og konstruktion (eksempelvis levnedsmiddel­medhjælpere og tømrere), hvor 129 personer var ledige i gennemsnit pr. måned i 2014. Disse udgjorde godt en tredjedel af alle ledige med en erhvervs­uddannelse som højest fuldført uddannelse.

 

Tabel 1.4 viser, at 7.924 personer var ramt af ledighed i mindst én måned i løbet af 2014, hvilket er knap tre gange så mange personer, som var ledige i gennemsnit pr. måned. Det fremgår endvidere af tabellen, at over halvdelen af de ledighedsramte i 2014 dog kun var ledige i højest 3 måneder, mens under 10 pct. af de ledighedsramte var ledige i 10-12 måneder.

 

Tabel 1.4 Antal ledige personer fordelt på køn, bosted og antal måneder i ledighed 2014

 

 

Antal måneder i ledighed

 

Mindst en måned

1-3 måneder

4-6 måneder

7-9 måneder

10-12 måneder

 

                                                         Alle bosteder                                                        

Alle

7.924

4.321

1.815

1.009

779

Mænd

4.321

2.377

972

520

452

Kvinder

3.603

1.944

843

489

327

 

                                                               Byer                                                              

Alle

6.541

3.485

1.491

844

721

Mænd

3.630

1.939

814

455

422

Kvinder

2.911

1.546

677

389

299

 

                                                          Bygder mm.                                                         

Alle

1.383

836

324

165

58

Mænd

691

438

158

65

30

Kvinder

692

398

166

100

28

 

 

Kilde: Statistikbanken. http://bank.stat.gl/ARDLED5