Ledigheden

I 2013 var 2.725 personer ledige i gennemsnit pr. måned, hvilket svarer til 10,1 pct. af arbejdsstyrken. I forhold til 2012 er der tale om en stigning på 70 personer i gennemsnit pr. måned eller 0,3 procentpoint.  

 

Tabel 1.1 Ledighed og ledighedsprocent fordelt på bosted og køn

 

Antal ledige i gennemsnit pr. måned

Pct. af arbejdsstyrken

 

2011

2012

2013

2011

2012

2013

Alle

2.518

2.655

2.725

9,4

9,8

10,1

Byer

2.048

2.188

2.269

8,9

9,4

9,6

Bygder mm.

470

467

457

12,7

12,9

13,1

Mænd

1.359

1.425

1.494

9,2

9,6

10,1

Kvinder

1.159

1.230

1.232

9,6

10,2

10,1

 

Kilde: Statistikbanken. http://bank.stat.gl/ARDLED3 og http://bank.stat.gl/ARDLED4

 

Det ses af tabel 1.1, at ledighedsprocenten i bygderne ligger på et højere niveau end i byerne, og at den har været stigende både i byer og bygder i de seneste år. Tabellen viser endvidere, at mænd og kvinders ledighedsprocenter var helt ens i 2013.

 

Figur 1.1 Ledighed i gennemsnit pr. måned 2010-2013

Kilde: Statistikbanken. http://bank.stat.gl/ARDLED4

 

Som det fremgår af figur 1.1 er ledigheden præget af store sæsonudsving. Således er ledigheden højest i vinterhalvåret – toppende i 1. kvartal – mens den er lavest i sommerhalvåret. Sæsonudsvingene har i perioden 2010-2013 ligget på op mod fire procentpoint mellem 1. kvartal og 3. kvartal samme år.

 

Figur 1.2 Ledighed i gennemsnit pr. måned fordelt på køn 2010-2013

Kilde: Statistikbanken. http://bank.stat.gl/ARDLED4 

 

Figur 1.2 viser, at sæsonudsvingene er betydeligt større blandt mændene end hos kvinderne. Forklaringen herpå skal givetvis findes i, at mænd i langt højere grad end kvinder er beskæftiget indenfor sæsonfølsomme brancher – i særdeleshed fiskeriet – mens næsten 60 procent af de beskæftigede kvinder er ansat i den offentlige sektor, der er karakteriseret ved et stabilt beskæftigelses­niveau henover året.

 

Figur 1.3 Ledighed i gennemsnit pr. måned fordelt på distrikter 2013

Kilde: Statistikbanken. http://bank.stat.gl/ARDLED4

 

Det ses af figur 1.3 og tabel 2.1, at der er markante forskelle i ledigheden mellem distrikterne. Qeqertarsuaq distrikt havde den laveste ledighedsprocent i 2013 på 7,0 pct. tæt forfulgt af Nuuk distrikt med 7,1 pct. og Sisimiut distrikt med 7,4 pct. I den anden ende finder man Qaanaaq distrikt, hvor ledigheden udgjorde 28,2 pct. af arbejdsstyrken i 2013. Også i de to østgrønlandske distrikter og i Kangaatsiaq distrikt var ledigheden i 2013 – i lighed med tidligere år – på et højt niveau på omkring 20-25 pct. af arbejdsstyrken.

 

Tabel 1.2 Ledighed og ledighedsprocent fordelt på distrikter 2011-2013

 

Antal ledige i gennemsnit pr. måned

Pct. af arbejdsstyrken

 

2011

2012

2013

2011

2012

2013

Hele landet.........

2.518

2.655

2.725

9,4

9,8

10,1

Nanortalik..........

163

128

127

20,1

16,8

16,9

Qaqortoq...........

191

201

176

11,8

12,6

11,2

Narsaq.............

112

104

115

13,3

13,0

14,4

Paamiut............

105

90

98

14,3

12,4

13,2

Nuuk...............

458

537

650

5,3

6,1

7,1

Maniitsoq...........

130

146

161

8,3

9,3

10,7

Sisimiut.............

234

218

230

7,6

7,0

7,4

Kangaatsiaq........

121

125

107

23,7

24,7

21,1

Aasiaat.............

147

147

147

9,8

9,9

10,2

Qasigiannguit.......

42

70

58

6,7

11,3

9,3

Ilulissat.............

159

185

198

6,7

7,8

8,4

Qeqertarsuaq.......

34

32

27

8,9

8,6

7,0

Uummannaq........

87

101

97

8,0

9,0

8,8

Upernavik..........

198

171

166

16,1

13,9

14,0

Qaanaaq...........

76

76

92

23,7

23,3

28,2

Tasiilaq.............

220

286

236

19,7

24,0

20,0

Illoqqortoormiut.....

42

38

43

22,6

20,5

23,6

Kilde: Statistikbanken. http://bank.stat.gl/ARDLED3 og http://bank.stat.gl/ARDLED4

 

Det ses af figur 1.4, at ledigheden i bygderne er højere end i byerne inden for alle aldersgrupper. De klart største forskelle findes dog blandt de yngste alders­grupper, og de unge i bygderne er således i særlig høj grad ramt af ledighed.

 

Figur 1.4 Ledighed i gennemsnit pr. måned fordelt på alder og bosted 2013

Kilde: Statistikbanken. http://bank.stat.gl/ARDLED4

 

Selvom ledigheden blandt mænd og kvinder var ens samlet set i 2013, så var der også kønnene imellem visse aldersbetingede forskelle i ledigheden. Ledigheden blandt kvinder i de yngste aldersgrupper var således højere end blandt de jævnaldrende mænd, mens det forholdt sig lige modsat blandt de ældste aldersgrupper. Indenfor aldersgrupperne mellem 30 og 49 år var der derimod ingen væsentlige forskelle i ledigheden mellem de to køn.

 

Figur 1.5 Ledighed i gennemsnit pr. måned fordelt på alder og køn 2013

Kilde: Statistikbanken. http://bank.stat.gl/ARDLED4

 

Som det fremgår af tabel 1.3, har langt hovedparten af de ledige – omkring 85 pct. – ingen uddannelse udover folkeskolen. Ledighedsprocenten inden for denne uddannelsesgruppe har endvidere været stigende de seneste år, og således var 15,1 pct. af den del af arbejdsstyrken, der havde folkeskolen som højest fuldførte uddannelse, ledige i 2013.

 

Ledighedsprocenten inden for alle andre uddannelsesgrupper lå derimod under landsgennemsnittet på 10,1 pct. I særdeleshed var ledigheden blandt de højest uddannede meget lav med en ledighedsprocent på 0,9 i 2013.

 

Tabel 1.3 Ledighed og ledighedsprocent fordelt på højest fuldført uddannelse 2011-2013

 

Antal ledige i gennemsnit pr. måned

Pct. af arbejdsstyrken

 

2011

2012

2013

2011

2012

2013

Alle................................................................

2.518

2.655

2.725

9,4

9,8

10,1

Folkeskole..........................................................

2.157

2.254

2.296

13,8

14,6

15,1

Gymnasieuddannelse................................................

29

38

37

2,8

3,4

3,1

Erhvervsuddannelse; Samlet.........................................

300

334

356

4,6

5,1

5,3

Erhvervsuddannelse; Kunst og humaniora .........................................

9

13

15

6,2

8,1

9,4

Erhvervsuddannelse; Erhverv, administration og jura ..................................

54

63

61

3,5

4,0

3,9

Erhvervsuddannelse; Ingeniørvidenskab, produktion og konstruktion .......................

105

106

121

4,5

4,4

5,0

Erhvervsuddannelse; Landbrug, skovbrug, fiskeri og veterinær ...........................

28

31

29

10,0

10,4

10,0

Erhvervsuddannelse; Sundhed og velfærd ........................................

53

64

69

4,0

4,8

4,8

Erhvervsuddannelse; Servicesektor .............................................

51

56

61

6,8

7,4

8,2

Erhvervsuddannelse; Øvrige .................................................

1

1

1

0,8

0,8

1,1

Almen og erhvervsefteruddannelse...................................

1

3

3

1,2

2,0

2,1

Videregående uddannelse...........................................

30

26

34

0,8

0,7

0,9

Kilde: http://bank.stat.gl/ARDLED6 og http://bank.stat.gl/ARDLED7

 

 

 

Tabel 1.3 viser endvidere, at der er visse forskelle i ledigheden inden for de forskellige uddannelsessektorer blandt personer med en erhvervsuddannelse som højest fuldførte uddannelse. Således var ledighedsprocenten i 2013 blandt erhvervsuddannede inden for Kunst og humaniora (eksempelvis tolke og grafikere) på 9,4 pct. og inden for Landbrug, skovbrug, fiskeri og veterinær (eksempelvis fiskeriassistenter og vodbindere) på 10,0 pct. Omvendt var der relativ lav ledighed blandt erhvervsuddannede inden for Erhverv, admini­stration og jura (eksempelvis HK-assistenter og butiksuddannede), der havde en ledighedsprocent på 3,9 i 2013 og blandt Øvrige erhvervsuddannede (eksempelvis IT-administratorer), hvor ledigheden lå på 1,1 pct. i 2013.

 

I absolutte tal var ledigheden blandt erhvervsuddannede størst inden for Ingeniørvidenskab, produktion og konstruktion (eksempelvis levnedsmiddel­medhjælpere og tømrere), hvor 121 personer var ledige i gennemsnit pr. måned i 2013. Disse udgjorde godt en tredjedel af alle ledige med en erhvervs­uddannelse som højest fuldført uddannelse.

 

Tabel 1.4 viser, at 7.924 personer var ramt af ledighed i mindst én måned i løbet af 2013, hvilket er knap tre gange så mange personer, som var ledige i gennemsnit pr. måned. Det fremgår endvidere af tabellen, at over halvdelen af de ledighedsramte i 2013 dog kun var ramt af ledighed i højest 3 måneder, mens under 10 pct. af de ledighedsramte var ledige i 10-12 måneder.

 

Tabel 1.4 Antal ledige fordelt på antal måneder i ledighed, køn og bosted 2013

 

Antal måneder i ledighed

 

Mindst en måned

1-3 måneder

4-6 måneder

7-9 måneder

10-12 måneder

 

Alle bosteder

Alle

7.924

4.362

1.807

1.001

754

Mænd

4.336

2.402

964

544

426

Kvinder

3.588

1.960

843

457

328

 

Byer

Alle

6.437

3.464

1.481

831

661

Mænd

3.560

1.903

809

459

389

Kvinder

2.877

1.561

672

372

272

 

Bygder mm.

Alle

1.487

898

326

170

93

Mænd

776

499

155

85

37

Kvinder

711

399

171

85

56

 Kilde: Statistikbanken. http://bank.stat.gl/ARDLED5