Grønlands Statistik (GS) er den centrale statistiske myndighed i Grønland. GS er ressortmæssigt placeret som en selvstændig enhed under Selvstyrets Departement for Finanser og er finansieret af en landstingsbevilling samt af rekvirerede opgaver fra private og offentlige kunder.

 

GS´ årlige arbejdsplan fastlægges af en uafhængig bestyrelse, som er udpeget af Naalakkersuisut . Medlemmerne udpeges på grundlag af deres personlige kvalifikationer og har ikke til opgave at repræsentere bestemte myndigheder, organisationer eller interesser.

 

GS indsamler, behandler og offentliggør statistisk materiale omkring samfundsforhold i Grønland, med det formål at sikre et solidt datamæssigt grundlag for politiske og administrative beslutninger og analyser samt for samfundsvidenskabelig forskning.

 

Derfor anvendes betegnelsen -’officiel statistik’ om statistikker der udarbejdes af GS eller andre som gennem lovgivning er blevet pålagt at udarbejde statistikker (eksempelvis Landslægen).

 

GS udarbejder stort set al officiel statistik ud fra oplysninger i administrative registre. Udtræk fra de administrative registre behandles og opbevares i Statistikregistre. Oplysninger i Statistikregistrene dokumenteres og danner grundlag for offentliggjorte statistikker. Det er også oplysninger fra Statistikregistrene, forskere kan få adgang til.

Register typer

1) En institution / offentlig myndighed kan have pligt til at føre et administrativt register. Eksempelvis kan en kommune have pligt til at registrere alle folk der henvender sig som ledige til arbejdsmarkedskontorerne. Der er tale om registreringer på personniveau/virksomhedsniveau, og den enkelte person/virksomhed har ret til at få indsigt i hvad der er registeret.

 

2) GS - modtager data fra de administrative registre og bearbejder disse til et statistisk register. Det statistiske register er stadig på person eller virksomhedsniveau men data er fejlsøgt, evt. aggregeret, der kan være indsat estimater for manglende værdier mv.

 

Der kan ikke søges aktindsigt om oplysninger i et statistisk register-. Det statistiske register er grundlag for den officielle, og der kan bestilles særkørsler fra dette. Forskere kan få adgang til data i anonymiseret form, og også flere registres data kørt sammen - også kaldet mikrodata. 

 

3) En kommune, et Department eller en institution kan have behov for løbende administrative opgørelser som en form for ledelsesinformation. I udgangspunktet bør det være opgørelser der har begrænset offentlig interesse og kun er relevant for en enkelt eller få institutioner. Her er der tale om aggregerede opgørelser som enhver borger kan få indsigt i.

 

4) En kommune, et Department eller en institution kan have behov for at udarbejde ad hoc. – statistiske opgørelser eksempelvis i forbindelse med §37-spørgsmål. Dette kan i et vist omfang tilgodeses gennem forsker adgang modellen.