Forsker adgang - retningslinjer

Grønlands Statistik (GS) kan stille mange data til rådighed for forskere. Som beskrevet i regler for arbejde med Mikrodata i GS, er det vigtigt, at omgangen med data sker på en måde, hvor både datasikkerhed og datafortrolighed er i top. Dette både af forskere men også internt i GS.

 

Datafortrolighed er en helt central forudsætning for, at forskerordningen kan eksistere. Alle datasæt der gives adgang til via forskerordningen er fortrolige, i henhold til §27 i Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning og § 50 i kriminallov for Grønland af 30. april 2008. Derfor forpligter forskere sig gennem en kontrakt med GS til at overholde en række regler i omgangen med mikrodata.

 

Forskeren har kun adgang til mikrodata på GS´ server og ved brugen af programmet Citrix. På serveren kan data behandles og der kan summeres, laves tabeller, samt beregnes diverse statistikske informationer mm. Disse generelle resultater kan så sendes og til forskerens e-mail, og med en kopi til GS for kontrol om omgangen med mikrodata er overholdt.

 

Hjemsendelse af data

En regel er, at man kun fra forskermaskinerne hos GS må hjemsende generelle resultater og aldrig individdata eller data på enkelte enheder.

 

Som hovedregel må der kun hjemsendes analyseresultater, aggregerede tabeller eller figurer, hvor det ikke er muligt at identificere enkelte enheder, dvs. hverken personer, husstande, familier, virksomheder og andre enheder der er af-identificerede, også selvom det unikke løbenummer er fjernet. Men det er tilladt at arbejde videre med det hjemsendte aggregerede materiale, fx til at dannelse af figurer eller videre analyser i statistikprogrammer.

 

Generelt gælder nedenstående tommelfingerregler for aggregerede data.

At resultater bør som udgangspunkt have sådan en form, at de umiddelbart kan anvendes i en publikation.

 

For tabeller gælder nedenstående:

Reglen er, at tabeller skal indeholde mindst 3 observationer pr. celle, men aggregeringsniveauet kan altid afhænge af en konkret vurdering af Grønlands Statistik af hvad tabellen indeholder.

 

Statistik som ”Max” og ”Min” mm. må kun hjemsendes hvis der ikke er mulighed for identifikation af enkelte enheder. 

 

Figurer

Figurer må kun hjemsendes, hvis de ikke indeholder identificerbar information. Man skal ved nogle typer af figurer være særligt opmærksom på såkaldte outliere/ ekstreme værdier. Dette da de måske kan identificeres. Det skal også sikres, at figurerne ikke indeholder indlejrede Mikrodata. Dvs. at hvis man eksempelvis sender en figur i Excel, må den ikke tage Mikrodata med som kan trækkes ud senere, dette er ulovligt.  For at sikre at dette ikke sker kan figurer sendes i pdf-format.