titel

Socialområdet

Grønland følger den nordiske model på socialområdet. Hvis bestemte forudsætninger er opfyldt, har personer med bopæl i Grønland ret til indkomsterstattende ydelser i forbindelse med arbejdsløshed, sygdom og barsel. Borgere med lav eller ingen indkomst, der ikke opfylder forudsætningerne, har i stedet ret til offentlig hjælp. Familier med lav indkomst har også ret til boligsikring og børnetilskud.

Borgere med nedsat arbejdsevne, der ikke er fyldt 66 år, kan søge om førtidspension. Borgere som er fyldt 66, er berettiget til alderspension..

Borgere med handicap har ret til hjælpemidler, der kan kompensere for handicappet. Typen af hjælpemiddel fastsættes individuelt. Der kan f.eks. være tale om daglig hjælp fra en støtteperson, ledsagelse under rejse eller fuldtidsophold på en handicapinstitution.

Sidste nyt Nyheder fra Grønlands Statistik

2020 Midlertidige indkomsterstattende ydelser

29. juni 2021
Modtagere af midlertidige indkomsterstattende ydelser 2020
I 2020 modtog 4.702 personer i alt 75 mio. kr. i offentlig hjælp, 2.111 personer i alt 29 mio. i arbejdsmarkedsydelser, og 1.052 personer i alt 36 mio. kr. i dagpenge ved barsel m.v.

Læs artikel: her

2020 Modtagere af offentlige pensioner

29. juni 2021
Modtagere af offentlige pensioner 2020
I nærværende publikation opgøres antallet af alders- og førtidspensionister i december måned i årene 2017-2020.

Læs artikel: her

2020 Modtagere af børnetilskud i december

15. juni 2021
Modtagere af børnetilskud i december 2020
Der var 3.591 modtagere af børnetilskud i december 2020. I 2014-2017 har antallet af modtagere været faldende, hvor det i 2018 steg med 392 på grund af den nye beregningsmodel. I 2019-2020 er antallet dalet med 289. Dermed fortsætter den nedadgående grundtendens.

Læs artikel: her

Tabeller i Statistikbanken

Offentlig hjælp

Offentlig hjælp efter tid, kommune, ydelser, alder, køn og enhed (SOD004)
Offentlig hjælp efter tid, kommune, ydelser, belobsgruppe, alder og køn (SOD005)
Offentlig hjælp efter tid, distrikt, ydelser, alder, køn og enhed (SOD008)
Offentlig hjælp opgjort på familier, efter tid, kommune, antal voksne,antal børn,ydelser og enhed (SOD010)
Offentlig hjælp opgjort på familier,efter tid, kommune, antal voksne,antal børn,ydelser og belobsgruppe (SOD011)
Offentlig hjælp opgjort på familier, efter tid,distrikt,antal voksne,antal børn,ydelse og beløbsgruppe (SOD012)

Pensioner

Social forsorg

Modtagere af beskæftigelsesvederlag, efter beløb og aldersgruppe. (SODBV01)
Modtagere af beskæftigelsesvederlag, efter beløb og kommune. (SODBV02)
Beboere og pladser på Selvstyrets B & U - og handicapinstitutioner, på institutionsnavn og institutionstype (SODFO1)
Personer med handicap, efter alder og køn (SODFO10)
Diagnoser efter kategori og kommune (SODFO11)
Personer med handicap, efter boform (SODFO12)
Beboere og pladser på Selvstyrets B & U - og handicapinstitutioner, på by og institutionstype (SODFO2)
Beboere på Selvstyrets B & U- og handicapinstitutioner, fordelt på køn,alder og institutionstype (SODFO3)
Til -og afgang af beboere på Selvstyrets institutioner (SODFO4)

Supplerende tilskudsordninger

Boligsikring til hustande i december efter tid, kommune, hustandsstørrelse antal børn i husstanden og beløbsgruppe (SODBS01)
Boligsikring til hustande i december efter tid, distrikt, hustandsstørrelse og antal børn i husstanden (SODBS02)
Børnetilskud i december efter tid, kommune, alder, køn, antal børn og skattepligtig indkomst (SODBT01)

Økonomisk udsatte

Økonomisk udsatte efter alder og køn (SODOU01)
Økonomisk udsatte efter distrikt og bosted (SODOU02)
Økonomisk udsatte børn og unge efter alder og antal voksne (SODOU03)
Økonomisk udsatte voksne efter familietype og antal børn (SODOU04)

Familiepleje

Plejebørn efter alder (SODPV001)
Plejebørn i december efter vederlagets størrelse (SODPV002)
Plejebørn i december efter første adresse i Grønland (SODPV003)
Plejebørn i december efter kommune (SODPV004)
Plejeforældre efter antal plejebørn (SODPV005)

Arkiv

Overlevelsestavle (BEDDT)
Døde efter tid, distrikt, dødsårsag, køn og alder (BEDLD1)
Døde efter tid, distrikt, bosted, dødsårsag og køn (BEDLD2)
Antal levendefødte fordelt efter levendefødtnummer og moders alder. (BEDLEVNR)
Levendefødte efter tid, mors alder, mors fødested, køn, vægt og længde (BEDLL1)
Levendefødte efter tid, distrikt, mors alder5, mors fødested, køn, vægt og længde (BEDLL2)
Befolkningen i kommunerne(2018) 1. Januar 1977-2017 (BEDST2A)
Befolkningen i distrikter og kommuner. Kvartalsopgørelse 2017-2019 (BEDSTK3)
Boliger efter distrikt, tid og bosted (BOD001)
Tilgangen af boliger efter distrikt, bosted og tid (BOD002)
Boligbyggeriet efter bosted og tid (BOD003)
Antal boliger pr. 1. januar efter ejerforhold, tid og bosted (BOD004)
Boligtilgangen efter type, ejerforhold og tid (BODBE1)
Boligbestanden efter tid, distrikt, bosted og type (BODBE2)
Boligtilgangen efter bosted, distrikt og tid (BODBE3)
Boligbestanden efter tid, distrikt og areal (BODBEST2)
Boligbestanden efter tid, distrikt og beboelsesrum (BODBEST3)
Antal personer pr. bolig pr. 1. januar efter distrikt, art, bosted og tid (BODPERS)
Lukket Nedbørsmængder (END1NED)
Gennemsnitligt antal ansatte by branche and tid (ESDANS)
Balance for brancherne by branche, post, type and tid (ESDBAL)
Investeringer efter brance, investering, art og tid (ESDINV)
Resultatopgørelse for brancherne by brance, poster and tid (ESDRES)
Antal virksomheder efter hovedbranche, (AFSLUTTETT) (ESD1AGB2000)
Antal virksomheder efter driftform, (AFSLUTTET) (ESD2AGB2000)
Antal virksomheder efter kommune, (AFSLUTTET) (ESD3AGB2000)
Antal virksomheder efter lønsumsinterval, (AFSLUTTET) (ESD4AGB2000)
Antal virksomheder efter kommune, (AFSLUTTET) (ESD5AGB2000)
Antal virksomheder efter hovedbranche, (AFSLUTTET) (ESD6AGB2000)
Indhandling af fisk og skaldyr (FID001)
Gyldige jagtbeviser for erhvervs- og fritidsfangere, Grønland (FIDJABE)
Eksport efter SITC og tid (IED2SITC)
Detaljeret eksport på produkter, enhed og tid (IEDDETEX)
Detaljeret import på produkter, enhed og tid (IEDDETIM)
Import efter anvendelse og tid (IED1ANV)
Værdi af import efter SITC og tid (IED1SITC)
Erhvervenes produktion (2003-2016) (NRD03)
Erhvervenes bruttoværditilvækst (2003-2016) (NRD04)
Aflønning af ansatte (2003-2016) (NRD05)
NRD14 Input-Output tabel 9x9 (NRD14)
NRDBAL Nationalregnskabet (million DKK) efter konti og tid (NRDBAL)
Sociale ydelser 2004-2008 efter kommune, ydelse, alder, tid, køn og enhed (SOD001)
Sociale ydelser 2009-2017 efter tid, kommune, ydelser, aldergruppe, køn og enhed (SOD002)
Sociale ydelser fordelt på ydelsestype efter tid, ydelsestype, beløbsgruppe, aldersgruppe og køn (SOD003)
Dødsårsager efter dødsårsag, distrikt, alder, tid og køn (SUDLDA1)
Dødsmåde efter dødsmåde, alder, sted, tid og køn (SUDLDM1)
Selvmord efter metode, sted, alder, tid og køn (SUDLDM2)
Drab efter metode, sted, alder, tid og køn (SUDLDM3)
Ulykke efter metode, sted, alder, tid og køn (SUDLDM4)
Smitsomme kønssygdomme 1990-2008 - lukket (SUDLSKS2H)
Krydstogtspassagerafgift efter tid, måned og betalt afgift (TUDKA)
Påbegyndte efterskoleforløb 2009/2010 - 2016/2017 (UDDESA)
Aktive efterskoleelever 2009/2010 - 2016/2017 (UDDESB)
Afbrudte efterskoleforløb 2009/2010 - 2016/2017 (UDDESC)
Gennemførte efterskoleforløb 2009/2010 - 2016/2017 (UDDESD)
Uddannelse og beskæftigelse for fastboende unge mellem 16 og 25 år (UDDUMG1)
Uddannelse og beskæftigelse for fastboende unge mellem 16 og 25 år efter distrikt (UDDUMG2)Læs vore publikationer om...

Læs vore publikationer om...Greenland in Figures

er en kortfattet introduktion til Grønland. Folderen er udgivet i et praktisk lommeformat og indeholder 40 sider med nyttig information om en lang række områder som fx befolkningsforhold, udenrigshandel, turisme og sociale ydelser.
Vil du have vores Nyhedsbrev tilsendt ?

Greenland in Figures

er en kortfattet introduktion til Grønland. Folderen er udgivet i et praktisk lommeformat og indeholder 40 sider med nyttig information om en lang række områder som fx befolkningsforhold, udenrigshandel, turisme og sociale ydelser.

Vil du have vores Nyhedsbrev tilsendt ?