2. Personindkomster
2.1 Indkomster i kommunerne
2.2 Indkomster i distrikterne
2.3 Indkomster i byer og bygder
2.4 Indkomster fordelt på køn
3. Husstandsindkomster
4. Den skatteorienterede indkomststatistik
5. Indkomstfordelingen
5.1 Tidsserier 2002-2013
5.2 Internationale sammenligninger
5.3 Indkomstfordelingen blandt husstande med børn