Gennemsnitlige personindkomster
Gennemsnitlige personlige bruttoindkomster i byer og bygder
Gennemsnitlige bruttoindkomster fordelt på køn
Antal personer fordelt på indkomstintervaller 2015
Gennemsnitlige husstandsindkomster
Summarisk skattestatistik
Underindeks pristal
Forbrugerpristal og reguleringspristal
Byggeomkostningsindekset