Gennemsnitlige personindkomster 2011
Personlige bruttoindkomster i byer og bygder
Gennemsnitlige bruttoindkomster fordelt på køn 2011
Antal personer fordelt på indkomstintervaller 2011
Gennemsnitlige husstandsindkomster 2011
Summarisk skattestatistik
Underindeks pristal
Forbrugerpristal og reguleringspristal
Byggeomkostningsindekset