Kriminalitet 2014-2018
Anmeldelser
Overtrædelser af kriminallov
Forbrydelser mod offentlig myndighed
Sædelighedsforbrydelser
Forbrydelser mod liv og legeme
Formueforbrydelser
Overtrædelser af særlove
Overtrædelser af færdselsloven
Sigtelsesprocent
Afgjorte forhold
Forhold med fældende afgørelser
Forhold med fældende afgørelser under kriminallov
Forhold med fældende afgørelser under særlov
Forhold med fældende afgørelser under færdselslov
Køn og alder på sigtede ved afgjorte forhold
Ungdomskriminalitet