Konjunkturudviklingen
Detailhandlens omsætningsindeks
Godsmængder
Ud- og indlån for banker
Obligationsrestgæld
Afregnede indkomstskatter
Indførsels- og stempelafgifter
Restancer til det offentlige
Landskassens likviditet
Anlægs- og renoveringsfonden