Konjunkturudviklingen
Detailhandlens omsætningsindeks
Godsmængder
Ud- og indlån for banker, ultimo
Obligationsrestgæld, ultimo
Afregnede indkomstskatter
Indførsels- og stempelafgifter
Landskassens likviditet
Anlægsfonden og renoveringsfonden